keskiviikko 25. marraskuuta 2015

Vaiettu tapaus Ilpo Sinkko

Uutinen erottamisesta pappisvirasta
Lähetyshiippakunnan sivuilta löytää uutisarkistosta - jos osaa etsiä - tiedotteen pastori Ilpo Sinkon erottamisesta pappisvirasta. Siinä kerrotaan mm
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli kokouksessaan 28.10. 2015 määräsi pastori Ilpo Sinkon menettämään pappisvirkansa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Piispa Kaarlo Kallialan allekirjoittamassa erottamispäätöksessä todetaan Sinkon toimineen vastoin pappisviran velvollisuuksia. Tuomiokapitulin mukaan Sinkko olisi rikkonut pappisvalansa ja näin ilmeisen sopimaton toimimaan pappina.

Perusteluiksi annetaan Sinkon toimittamat messut Lähetyshiippakunnan Aamos-seurakunnassa Laitilassa ja kuuluminen piispa Soramiehen johtamaan Lähetyshiippakunnan pappiskollegioon.
LHPK kotisivu

Tiedote tuomiokapitulin istunnosta
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa 28.10. 2015 tehdyistä päätöksistä on annettu normaaliin tapaan virallinen tiedote koskien hiippakunnan työntekijöitä. Siellä on nimeltä mainiten lueteltu
  • Lääninrovastinimityksiä
  • Viranhoitomääräykset
  • Virkavapaudet
  • Sivutoimiluvat
  • Irtisanoutumiset
Turun arkkihiippakunta.Hallintopäätökset 28.10. 2015

Pastori Ilpo Sinkkoa koskevaa päätöstä en tältä sivulta löytänyt. En ole myöskään onnistunut löytämään mistään muusta arkkihiippakunnan verkossa julkaisemasta aineistosta viittausta tapahtumiin tai LHPK uutisessa mainittua piispa Kallialan allekirjoittamaa lausuntoa.


Ilpo Nestori Sinkko ja naispappeus
Ilpo Sinkko (s, 1958 Kiukainen) tuli ylioppilaaksi Euran lukiosta 1977 ja valmistui teologian kandidaatiksi Helsingin yliopistossa 1984. Hänet vihittiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papiksi Turussa 13.12. 1984. Sinkko on tästä päivämäärästä alkaen toiminut päätoimisesti kirkon palveluksessa erottamiseensa 28.10. 2015 asti eli noin 31 vuoden ajan. Viimeksi hän on hoitanut pitkään Kokemäen kappalaisen virkaa. Länsi-Suomen rukoilevaisuus on vaikuttanut syvästi Sinkon hengelliseen taustaan. Voimme perustellusti sanoa, että Ilpo Sinkko on antanut elämäntyönsä kirkon palvelemiseen - tästä eteenpäin tosin ev.lut. kirkon ovien ulkopuolella.

Hallinto-oikeus hylkäsi vuonna 2008 pastori Sinkon valituksen sittä, että hänelle ei myönnetty vaalisijaa Kokemäen kirkkoherranvaaleihin. Arkkihiippakunnan päätöksen taustana oli Sinkon ilmoitus, että hän ei ole valmis tekemään yhteistyötä alttarilla naispappien kanssa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous avasi pappisviran naisille 1986 eli kaksi vuotta Sinkon pappisvihkimyksen jälkeen.
Suomessa teologisen loppututkinnon ensimmäisenä naisena suoritti Wendla Ivaska vuonna 1913. Kirkkolakiin naisteologien tehtäviä koskevat määräykset tulivat vuonna 1953.

Vuoden 1963 kirkolliskokous perusti naisia varten seurakuntalehtorin opetusviran. Aluksi lehtoreilla ei ollut oikeutta saarnata eikä jakaa ehtoollista. Vuonna 1978 lehtoreille sallittiin saarnaaminen kirkkoherran luvalla. Lehtorit saivat myös avustaa ehtollisen jakamisessa, konfirmoida sekä jakaa ehtoollista sairaaloissa ja vanhainkodeissa.

Pappisviran avaamista naisille käsiteltiin useissa kirkolliskokouksissa. Vuoden 1958 kokouksessa asetetun komitean mietintö valmistui vuonna 1962, ja vuoden 1963 kirkolliskokouksessa asiasta äänestettiin. Papinviran avaamisen puolesta äänesti 63 ja vastaan 55. Muutos olisi vaatinut kolmen neljäsosan määräenemmistön.

Vuoden 1976 kirkolliskokouksessa 70 äänesti puolesta ja 33 vastaan.

Kolmannen kerran asiasta äänestettiin vuonna 1984, jolloin 73 äänesti puolesta ja 32 vastaan.

Seuraavan kerran pappisviran avaaminen naisille oli esillä vuoden 1986 kirkolliskokouksessa, jolloin ehdotus sai tarvittavan määräenemmistön äänin 87 puolesta ja 21 vastaan.

Naispappeuden hyväksymisen yhteydessä vuonna 1986 kirkolliskokous hyväksyi myös ponnen, jonka mukaan niillä, jotka vastustavat papinviran avaamista naisille, on edelleen oikeus tulla vihityksi pappisvirkaan ja nimitetyksi kirkon virkohin. Kirkkopoliittisten voimasuhteiden muututtua naispappeutta vastustavilta evättiin oikeus tulla vihityksi pappisvirkaan tai nimitetyksi virkoihin muuttamalla ponnen tulkintaa 2000-luvun alussa.

Kirkkolain muutos astui voimaan vuoden 1988 alusta, ja 6. maaliskuuta samana vuonna vihittiin pappisvirkaan 94 naisteologia. Kun pappisvirka oli avautunut naisille, suurin osa seurakuntalehtoreista otti pappisvihkimyksen ja samalla lehtorinvirkoja muutettiin papinviroiksi. Vuoden 1990 kirkolliskokous avasi myös piispan viran naisille.
Wikipedia

Kristuksen kirkko ja omatunto
Martti Luther vastasi Johan Eckille Leipzigissa 1519 (kirkkomme virallisessa nimessä mainitaan tämä Luther)
Vastaukseni on ilman sarvia ja hampaita. Jos ei pyhän raamatun selvillä sanoilla todisteta olevani väärässä - sillä minä en usko paavia enkä kirkolliskokouksia, jotka kieltämättä ovat erehtyneet ja olleet keskenään ristiriidassa - niin en tahdo enkä voi mitään perua, koska ei ole hyvä eikä rehellistä toimia vastoin omaatuntoa. Tässä seison enkä muuta voi. Jumala minua auttakoon. Amen!
Israelin Jumala kehotti profeetta Jeremiaa tutustumaan rekabilaisiin. He poikkesivat muusta kansasta jyrkän viinistä kieltätymisensä tähden. Voimme sanoa, että heidän omatuntonsa sitoi heidät esi-isiltä saatuun perintöön, josta he eivät olleet valmiit luopumaan edes Herran temppelissä Jumalan profeetan kehoituksesta huolimatta.

Näin Jumala hoiti näitä omantunnonarkojaan. Tässä hengessä Kristus hoitaa omiaan kirkossaan.

Tässä samassa hengessä apostoli Paavali neuvoi hoitamaan omantunnon arkoja veljiä.

Rekabilaiset esikuvana
Juudan kuninkaan Jojakimin, Josian pojan, aikana tuli Jeremialle Herralta tämä sana: "Mene rekabilaisten luo ja kutsu heitä tulemaan Herran temppeliin. Vie heidät johonkin temppelin kokoontumishuoneista ja tarjoa heille viiniä."

"Niin minä hain Jaasanjan, joka oli Jeremian poika, Habassinjan pojanpoika, sekä hänen veljensä, kaikki poikansa ja muutkin rekabilaiset. Minä vein heidät temppeliin erääseen huoneeseen, jossa Jumalan miehen Hananin, Jigdaljan pojan, oppilailla oli tapana kokoontua. Se sijaitsi päämiesten huoneen vieressä, ovenvartijapappi Maasejan, Sallumin pojan, huoneen yläpuolella. Siellä panin rekabilaisten eteen täysiä viinikannuja sekä pikarit ja sanoin: 'Ottakaa viiniä!'

"Mutta he vastasivat: 'Me emme juo viiniä, sillä esi-isämme Jonadab, Rekabin poika, on antanut meille tällaisen käskyn: Älkää ikinä juoko viiniä, älkööt myöskään teidän jälkeläisenne. Älkää rakentako taloja, älkää kylväkö viljaa älkääkä istuttako viinitarhoja. Teidän tulee asua teltoissa koko ikänne. Kun näin teette, saatte elää kauan kaikkialla, missä asuttekin. Me tottelemme esi- isäämme Jonadabia, Rekabin poikaa, kaikessa, mitä hän on käskenyt. Me emme koskaan juo viiniä, eivät myöskään vaimomme, poikamme eivätkä tyttäremme. Me emme rakenna taloja asunnoiksemme, eikä meillä ole viinitarhoja eikä peltoja, me emme viljele mitään. Me asumme teltoissa ja noudatamme kaikessa esi-isämme Jonadabin opetuksia, teemme juuri niin kuin hän on käskenyt. Mutta kun Babylonian kuningas Nebukadnessar hyökkäsi maahan, me päätimme lähteä Jerusalemiin kaldealaisten ja syyrialaisten joukkoja pakoon. Sen vuoksi me asumme nyt Jerusalemissa.'"

Silloin Jeremialle tuli tämä Herran sana:

"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mene puhumaan Juudan ja Jerusalemin asukkaille näin: Ettekö te vihdoinkin kuuntele minun sanojani ja ota niistä opiksenne, kysyy Herra. Jonadab, Rekabin poika, kielsi jälkeläisiään juomasta viiniä, ja he ovat pitäneet käskyn. Vielä tänäkään päivänä he eivät ole viiniä maistaneet vaan ovat totelleet esi- isäänsä. Minä taas olen puhunut teille uudelleen ja uudelleen, mutta te ette ole kuunnelleet. Olen kerran toisensa jälkeen lähettänyt teidän luoksenne palvelijoitani, profeettoja, ja kehottanut: 'Kääntykää vääriltä teiltänne, hylätkää pahat tekonne! Älkää seuratko muita jumalia älkääkä palvelko niitä. Silloin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne ja teille.' Mutta te ette ole ottaneet kuuleviin korviinne, mitä minä olen puhunut. Jonadabin, Rekabin pojan, jälkeläiset ovat noudattaneet esi-isänsä käskyjä. Tämä kansa sitä vastoin ei kuuntele minua! Sen tähden minä, Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanon näin: minä tuon Juudalle ja kaikille Jerusalemin asukkaille sen onnettomuuden, jolla olen heitä uhannut. He eivät ole kuunnelleet, vaikka minä olen puhunut heille. He eivät ole vastanneet, vaikka minä olen kutsunut heitä."


Rekabilaisille Jeremia sanoi: "Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Te olette totelleet esi- isäänne Jonadabia, olette noudattaneet hänen käskyjään ja tehneet kaiken, mitä hän on sanonut. Sen tähden Jonadabin, Rekabin pojan, jälkeläisiä tulee aina olemaan minun palveluksessani. Minä, Herra Sebaot, Israelin Jumala, lupaan tämän."
Jeremia 35:1-18


keskiviikko 18. marraskuuta 2015

Ristinkirkossa Lahdessa suloisesti vastoin Raamattua

Kymmenen neitsyttä. Teuvan kirkon alttaritaulu. Tove Jansson 1953
kuva ToveTeuvalla
Valvomisen sunnuntaina 15. marraskuuta 2015 saarnatekstinä oli
Jeesus sanoi opetuslapsille:
    ”Sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes Poika, sen tietää vain Isä. Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun Ihmisen Poika tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun Ihmisen Poika tulee. Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa viljaa: toinen otetaan, toinen jätetään.
    Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua taloonsa. Olkaa siis tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista.”
Matteus 24:36-44
Yle Areena
Yleisradio lähetti jumalanpalveluksen Keski-Lahden Ristinkirkosta, joka oli kuultavissa myös internetin kautta (Areena). Saarnaajana ja liturgina toimi pastori Leena Hokka ja avustavana pastorina kirkkoherra Miika Hämäläinen. Kanttorina toimi kirkasääninen Heli Huuki ja urkurina Hannele Koskinen.

Ulkosuomalaiselle Ylen radioimat jumalanpalvelukset ovat sunnuntain kohokohta, kun internetin laadukas teknologia tuo kirkonkellojen kumahtelun, yhteiset virret, hyvin harjoitellut kuorolaulut, rukoukset ja liturgian, Raamatun tekstit, saarnan ja ehtoollisliturgian. Eihän kuuntelu toki aivan paikallaolemisen veroista, mutta kyseessä on todella suuri palvelus myös meille Suomesta tuhansien kilometrien takana vieraissa maissa ja kulttuureissa asuville.

Saarna
Radiojumalanpalvelus oli yhtenä aiheena pastroi Leena Hokan saarnassa. Hän näet asetti teeman käsinkosketeltavalla tavalla aloittaen pirteästi kotoisalla muistelemalla lapsuudestaan, kuinka isoäidillä oli tapanaanasettua radion lähelle lepäämään kuuntelemaan kirkonmenoja. Turvallisen ja tutun kuuntelun aikana mummo saattoi siihen uinahtaa, eikä unilukkareita tullut häiritsemään lepoa!

Pastori Hokka mainitsi tässä yhteydessä hyvin tärkeän yksityiskohdan: Matteuksen evankeliumin sanat olivat tarttuneet hänen mieleensä jo lapsena Jeesuksen puhuessa salaperäisesti yllättävästä tulemisestaan ja kuinka "yksi otetaan, toinen jätetään". Meidän Herramme sanoilla on tällainen takiaisen ominaisuus, tavalla tai toisella ne jäävät roikkumaan mieleen. Tässä on yksi erittäin tärkeä syy, miksi lapset kannattaa tuoda mukaan jumalanpalvelukseen ja muualle Sanan kuuloon - Jeesus puhuttelee heitä unohtumattomalla tavalla.

Saarnan sisältö osoittikin, kuinka pastori Hokka on vuosien mittaan pohtinut Matteuksen evankeliumin sanoja ja niistä varmaan usein saarnannut ja antanut hengellistä opetusta. Sana on kantanut hedelmää, kuten elävä Sana tekeekin muokaten sisäistä ihmistä ja raviten ja ruokkien.

Keski-Lahden kirkosta kuultu saarna oli suloinen, kotoisa, huolellisesti valmisteltu ja eloisasti ja puhuttelevasti pidetty. Sitä ei kyllästynyt kuulemaan ja kaikki paatos oli kaukana.


Mikä mättää?
Pastori Leena Hukan saarna oli suloisesti vastoin Raamattua.

Tällä tarkoitan sitä, että suorastaan viehättävän ja turvallisuutta huokuvan saarnan viesti oli täysin vastakkainen Matteuksen evankeliumissa kirjoitetuille Jeesuksen hurjille sanoille. (Vaikka emme kuumaan ylöstempaus-aiheeseen edes kajoaisi.) Pastori korosti, kuinka saamme kristittyinä saarnassa mainitun isoäidin tavoin turvallisesti levätä Herrassa ja Hänen täytetyssä työssään.

Puheen pääsisältö vastasi tätä Valvomisen sunnuntain kirkkorukousta
Herra, meidän Jumalamme.
Sinä olet ilmoittanut meille Raamatussa
myös lopun ajan tapahtumista.
Vahvista meitä Hengelläsi,
niin ettei Kristuksen tulon odotus
herätä meissä pelkoa
tai kahlitse toivottomuuteen.
Lahjoita meille luja usko siihen,
ettei mikään voi erottaa meitä rakkaudestasi,
joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa.
Tätä rukoilemme hänen nimessään.
Toinen Valvomisen sunnuntain kirkkorukous tavoittaa paremmin Jeesuksen opetuslapsilleen antaman unohtumattoman opetuksen sisältöä.
Sinä tulet, Herra Kristus,
hetkenä, jota emme tiedä.
Sinä olet jo läsnä,
kun me vielä odotamme.
Sinä tulet kerran -
ja tulet joka päivä, Herra Kristus.
Tulet kohti ja yllätät meidät,
sinä köyhä, nälkäinen,
sairas ja koditon.
Anna meidän havahtua, Herra Kristus,
anna havaita,
että olet keskellämme
ja että siksi jokainen päivä
on tuomion päivä
ja armon päivä. Tule, Herra Jeesus.

Kymmenen neitsyttä
Valvomisen sunnuntaihin liittyy Jeesuksen vertaus kymmenestä neitsyestä (KR1992 karsastaa neitsyt sanaa ja kääntää "morsiusneito")
Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli kymmenen morsiusneitoa, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. Viisi heistä oli tyhmää ja viisi viisasta. Tyhmät ottivat lamppunsa mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian.

Kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat.

Mutta keskellä yötä kuului huuto: 'Ylkä tulee! Menkää häntä vastaan!' 7 Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lamppunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille: 'Antakaa meille vähän öljyä, meidän lamppumme sammuvat.' Mutta viisaat vastasivat: 'Emme me voi, ei se riitä meille kaikille. Menkää ostamaan kauppiailta.' Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli.

Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon, ja ovi suljettiin.

Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat: 'Herra, Herra, avaa meille!' Mutta hän vastasi: 'Totisesti, minä en tunne teitä.'

Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä.
Matteus 25:1-13


sunnuntai 15. marraskuuta 2015

Esikoisten sisäinen ristiriita ja Mammona?

Esikoisten vapaalla forumilla on nostettu kissa pöydälle myös varsin vakavassa etten sanoisi synkässä mielessä

Eräs jo kauan liikkeessä mukana ollut kysyy, onko nyt tarkoitus lietsoa esikoislestadiolaisen liikkeen sisällä ristiriitaa tarkoituksellisesti. Tavoitteena olisi ehtoollisen sakramentin (ja jatkossa kasteen) kautta karsia toisinajattelevat, jotka hakeutuvat muualle tai jäävät kodittomiksi.

Näin Lapin uskollisten käsiin jäisi yhteisillä talkootöillä ylin sadanvuoden aikana koottu maallinen omaisuus, rukoushuoneet, niihin liittyvät maa-alueet sekä muut rakennukset ja yhteinen omaisuus. Motivaatio ei silloin olisikaan puhdas evankeliumi ja oikein jaettu sakramentti, vaan ne kaksi tuttua Mammonan palvonnan kätyriä - RAHA ja VALTA.

En itse tietenkään osaa ottaa tähän hurjaan politikointiin kantaa, mutta kysymys on asiallinen ja kertoo siitä huolesta ja luottamuspulasta, jota evankeliumille uskolliset esikoiset kokevat.

Es.lest. ry:n hallituksen päätös vai yhdistyksen?

Esikoisten vapaalla keskusteluforumilla on nostettu esiin tärkeä tekninen yksityiskohta 13.11. ilmoituksen johdosta, joka saattaisi jopa johtaa raastupakäsittelyyn.

Herätysliike on aikanaan järjestäytynyt Suomen lakien mukaiseksi rekisteröidyksi yhdistykseksi, joka noudattaa niitä koskevia määräyksiä. Esikoislestadiolaiset ry.n säännöissä on hallituksen toimintaa koskeva selkeä viides pykälä


5 §
Toimielimet
Yhdistyksen kokous käyttää yhdistyksen päätäntäoikeutta.
Yhdistyksen hallitus valmistelee yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panee täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset.

______________

13.11. annetusta ilmoituksesta ei käy ilmi, missä ja milloin yhdistyksen kokous on käsitellyt Herran pyhää ehtoollista tavalla, jonka hallitus nyt toteuttaa.

Käyttääkö hallitus tässä valtaa väärällä tavalla, tehden rekisteröidyn yhdistyksen sääntöjen kannalta laittomia ratkaisuja ohi yhdistyksen kokouksen?


Rukoushuoneiden ilmoitustauluille 13.11. 2015

Lahden rukoushuone. Tapparakatu 20 Lahti
Kuva Wikimedia
Paikallistoimikuntien puheenjohtajille on lähetetty 13.11.2015 esikoislestadiolaiset ry:n hallituksen kokouksen jälkeen sähköpostitiedote saatteella:

Tervehdys,

Esikoislestadiolaiset ry:n hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt lähettää yhdistyksen paikallisosastoille tiedotteen rukoushuoneillamme pidettävien ehtoollisten toteuttamisen käytännölliseksi ohjeistamiseksi. Tiedotteen voi lukea seurojen yhteydessä ja paikallisosaston kokouksessa, mutta hallitus pyytää, että se joka tapauksessa kiinnitetään rukoushuoneen ilmoitustaululle. hallituksen puolesta Juhani Rautiainen


Esikoislestadiolaiset ry:n hallituksen tiedote paikallisosastoille
Käytännön ohjeistus ehtoollisen toimittamisesta omilla rukoushuoneilla

Kesän 2014 lapinlähetyksen yhteydessä asetettu sakramenttityöryhmä on saanut työnsä valmiiksi kuluneen syksyn aikana. Tämän jälkeen useilla paikkakunnilla on ryhdytty valmistelemaan ehtoollisen toimittamista omilla rukoushuoneilla. Monelta paikkakunnalta on lähestytty yhdistyksen hallitusta avun saamiseksi käytännön järjestelyjen toteuttamiseen. Siksi hallitus on nähnyt tarpeelliseksi ryhtyä valmistelemaan ohjeistusta asiaan liittyvissä käytännön kysymyksissä sekä muutoinkin tukemaan paikallisosastoja toiminnan käynnistämisessä. On myös eduksi, jos valmisteluissa ja käytännön toteutuksessa voidaan toimia mahdollisimman yhdenmukaisesti, vaikka eri paikkakunnilla ajallisesti edettäisiinkin eri tahdissa.

Hallitus on tehnyt taustaselvityksiä ehtoollistilaisuudessa käytettävien polvistumiskaiteiden suunnittelun ja valmistuksen osalta. Samoin on selvitetty ehtoollisastioiden ja ehtoollisaineiden hankintakanavia ja -hintoja. Näissä asioissa lisätietoja antaa hallituksen jäsen Pekka Niemi, puh. xxxx.

Hallitus on päättänyt ryhtyä valmistelemaan ehtoollistilaisuuksien läpiviennin ohjeistusta ja eri tehtävissä palvelevien henkilöiden keskitettyä opastusta. Ehtoollistilaisuudethan edellyttävät myös monenlaisten käytännön kysymysten ennakkoon pohtimista ja valmistautumista. Näiltäkin osin on tarpeen muistaa tilaisuuden arvokkuus ja toimia sen mukaisesti.

Helsingissä 13.11.2015 Hallitus


keskiviikko 11. marraskuuta 2015

Areiopagi.fi ihmeet ja luonnonlait: R.J. Russell

Areiopagi.fi sivulla on teol.tri Reijo Koposen laatima katsaus tuoreeseen kansainväliseen keskusteluun otsikolla Ihmeet ja luonnonlait: onko ristiriitaaValaiseva ja monipuolinen artikkeli, johon kyllä kannattaa tutustua.

Artikkelissa kerrotaan R.J. Russellin ajattelusta, jota Koponen on itse haastatellut ja josta hän kertoo enemmän areiopagi.fi sivulla En ollut tyytyväinen ajatukseen teologiasta ja luonnontieteestä kahtena eri maailmana.
Professori, fyysikko ja teologi Robert J. Russell on merkittävä vaikuttaja nykyisessä teologia ja luonnontiede-keskustelussa. Hänen perustamansa ja johtamansa keskus Center for Theology and the Natural Sciences (CTNS) on toiminut Berkeleyssä, Kaliforniassa vuodesta 1981. Vuosien mittaan CTNS on tukenut mittavassa määrin teologian ja luonnontieteen välistä vuoropuhelua ja tuottanut valtavan määrän kirjallisuutta. Minulla oli ilo toimia CTNS:n vierailevana tutkijana helmi-huhtikuussa 2014. Tällöin haastattelin myös keskuksen johtajaa Robert J. Russellia.

Otsikon artikkelissa Koponen kirjoittaa lyhyesti Russelin näkemyksistä keskittyen kvantteihin:
Divine Action -projektin johtajan, fyysikko Robert J. Russellin mukaan kvanttimekaniikka avaa tietä uudenlaisella käsityksellä Jumalan toiminnasta.

Perinteisesti ajateltiin, että Jumala voi toimia vain joko ylläpitämällä luonnonlakeja tai rikkomalla niitä ihmeiden muodossa. Russell kuitenkin huomauttaa, että koska kvanttitilat ovat satunnaisia, Jumala voi vaikuttaa maailmassa kvanttitason välityksellä tarvitsematta rikkoa luonnonlakeja.

Jumalan tarvitsee vain määrätä tarpeeksi monen yksittäisen kvantin tila saadakseen aikaan makrotason muutoksia. Tällainen ”non-interventionistinen” Jumalan toiminta kvanttitasolla voi Russellin mukaan selittää senkin, kuinka Jumala voi ohjata evoluutioprosessia tieteelle näkymättömällä tavalla.
Koponen Areiopagi.fi

Jumalan toiminta voidaan selittää?
Mielestäni professori Russelin "kvantti-ikkuna" Jumalan toimintaan on tahatonta Jumalan pilkkaa. Hän tahtoo raivata klassisen fysiikan suljettuun mekanistiseen ja ihmeettömään maailmaan Jumalan mentävän aukon.

Hänellä ei kuitenkaan ole riittävää pätevyyttä kuvata Jumalan ja luomakunnan suhdetta. Myöskään vastakkaista suljetun fysiikan suuntaa ajava Stephen Hawking ei ole pätevä vastaamaan kysymykseensä, tarvitaanko Jumalaa?

Yhdelläkään ihmisellä ei ole kykyä nähdä Jumalaa, johon nämä lahjakkaat fyysikot pyrkivät - "kas tuossa, Taivaan Isän koskeutskohta luomakuntaansa!" Tai "kaikki on itsestään syntynyttä, luonnonlait itsestään asetettuja" .

Pyhän Israelin Jumalan näkemisen sijaan Hänen luomistekonsa ovat avoimesti kaikkien tutkittavissa, ja niissä näkyy kyllä Hänen ajattelunsa syvyys ja nerokkuus niille, jotka ne uskon kautta näkevät.

Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua.
Room 1:19-20

sunnuntai 8. marraskuuta 2015

Luominen ja Jumalan viha Room. 1

Syyllisyys
Pyhän Paavalin antama Jumalan vihan kuvaus Roomalaiskirjeen 1 luvussa on sangen yllättävä ja poikkeaa täysin omantunnont ja normaalin oikeuskäsityksen periaatteesta - pahat tekomme aiheuttavat Jumalan vihan meitä kohtaan ja odotamme rangaistuksia niistä. Eikö niin?

Roomalaiskirjeen profeetalliset sanat ihmisten synnillisyydestä ovat erittäin yllättävät. Hän nimittäin kirjoittaa ajatuksen, ettei ihmisten pahuus ja syntiset teot ole syynä Jumalan vihaan, vaan se mitä ihmiset eivät tee: he eivät anna kunniaa Iusraelin Jumalalle, maailman Luojalle.  Todellakin, epäjumalanpalvelus kukoistaa, kuten Paavali saattoi omin silmin todeta Ateenassa, Roomassa ja muualla matkoillaan.
Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt
.
He väittävät olevansa viisaita mutta ovat tulleet tyhmiksi, ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin.
Room 1:18 - 23

Rangaistus
Puha Jumalan vihasta johtaa ajatuksemme luonnostaan syntisiä kohtaaviin taivaallisiin rangaistuksiin, luonnon katastrofeihin, sairauksiin ja kuolettaviin epidemioihin, sodan kauhuihin ja sellaiseen. Eikö juuri tämä rikos-rangaistus asetelma ole useimpien uskontojen perustuksissa oleva näkemys. Ihmiset koettavat saavuttaa Korkeampien voimien suosion, jotta ne pikemmin siunaisivat ja suojelisivat kuin rankaisivat pahoista teoista.

Pyhä Paavali kirjoittaa tässä ankaria sanoja, mutta ne eroavat poikkeavat rikkomuksen ja rangaistuksen asetelmasta, joka on pohjavireenä useimmissa uskonnoissa, myös juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa.
Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa -- olkoon hän ikuisesti ylistetty, aamen. Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan.

Koska he eivät ole antaneet arvoa Jumalan tuntemiselle, on Jumala jättänyt heidät arvottomien ajatusten valtaan, tekemään sellaista mikä ei sovi. He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, halpamaisuutta, ahneutta ja pahuutta, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaisuutta, petollisuutta ja pahansuopuutta, he panettelevat ja parjaavat, vihaavat Jumalaa, ovat röyhkeitä ja pöyhkeitä, rehenteleviä ja pahanilkisiä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja säälimättömiä. Vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman, he toimivat itse näin, vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin.
Room 1:24-32
Ei poliittisesti kovin korrektia, mutta väkevää tekstiä ja tarkemmin luettuna täysin yllättävää.


Jumalan viha
Yllättäen Pyhä Paavali asettaa tässä syyn ihmisten pahuuteen Jumalan vastaukseen siihen, etteivä he kunnioita Häntä Luojana.

Luonnollisesta uskonnollisesta näkökulmastamme käsin katsottuna asiat ovat ylösalaisin Roomalaiskirjeen 1 luvussa: sen sijaan, että ihmisten pahuus olisi perussyy Jumalan vihaan, syynä onkin epäjumalanpalvelus, se etti oikeaa Luojaa tunnusteta eikä kunnioiteta.

Ihmisten epäjumalanpalvelukseen Jumala  

  • jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa
  • jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. 
  • jättänyt heidät arvottomien ajatusten valtaan, tekemään sellaista mikä ei sovi.
Paavali ei näe paljoakaan toivoa lihalle, Aadamin ja Eevan lapsille. He eivät koskaan tule ylistämään Jumalaa, kuten tulisi kunnioittaa hänen syällisten ja ihmeellisten luomistöidensä takia. Roomalaiskirjeen mukaan jotain täysin radikaalia täytyy tapahtua, ennenkuin ihmisyksilöt laulavat Jumalan ylistystä, kuten Hän ihmisiltä odottaa ja ansaitsee.


Vähä Katekismus: Sakramentit

Juhani Raattamaa oli katekeetta. Se tarkoittaa, että hän avusti rovasti Laestadiusta opettamalla Lapissa katekismusta kansalle 1800-luvun oppivaatimusten mukaan. Ilman katekismuksen tuntemista ei ripille päässyt eikä kristilliseen avioliittoon. Oppikirjana oli varmaan monelle aika vaativa Olav Svebiliuksen katekismus vuodelta 1745.

Vähä Katekismus on kristillisen opetuksen helmi, lyhyt ja ytimekäs, niin että sen tärkeät kohdat voi nuori ulkoa päähänsä päntätä - ja ehkä tänäänkin on vielä niitä onnellisia, jotka 10 käskyä selityksineen, Isä meidän rukouksen selityksineen ja sakramenttiopetuksen muistavat lapsuudestaan asti.

Vähän Katekismuksen opetus hylätään aikamme esikoisuudessa
Esikoislestadiolainen opetus kiistää nykyään saarnaajien puheiden ja seuraväen ymmärryksen mukaisesti Lutherin Vähän katekismuksen opetukset kasteesta, ehtoollisesta ja ripistä. Kun ehtoollista aletaan jakamaan rukoushuoneilla, liturgia voidaan lainata ev.lut. kirkolta, mutta todellisuudessa sakramenttien sisältö tietenkin tulee vastaamaan Ruotsin Lapin nykyisten vanhinten edustamia harhoppeja.

Lue itse ja suutu Lutherille, joka ei wanhinten mukaan tätä kristillisyyttä ymmärrä eikä apostolista todistusta oikein käsittänytt!

Lutheria näet ei suositella seuroissa luettavaksi eikä Vähää Katekismusta - saati Isoa Katekismusta - mielellään nähdä kirjamyynnissä tai esikoisten kodeissa kirjahyllyn arvopaikalla.


Pyhän kasteen sakramentti

niin kuin perheenisän on se väelleen yksinkertaisesti opetettava.

Ensimmäiseksi

Mitä on kaste? Vastaus:

Kaste ei ole pelkkää vettä, vaan Jumalan käskyyn sisältyvä ja Jumalan sanaan yhdistetty vesi.

Mikä sitten on tämä Jumalan sana? Vastaus:

Se minkä Herramme Jeesus Kristus lausuu Matteuksen viimeisessä luvussa: "Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen."

Toiseksi

Mitä kaste antaa ja hyödyttää? Vastaus:

Kaste vaikuttaa syntien anteeksiannon, vapauttaa kuoleman ja Perkeleen vallasta sekä antaa iankaikkisen autuuden kaikille, jotka uskovat Jumalan sanat ja lupaukset niin kuin ne kuuluvat.

Mitkä ovat nämä Jumalan sanat ja lupaukset? Vastaus:

Ne jotka Herramme Jeesus Kristus lausuu Markuksen viimeisessä luvussa: "Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."

Kolmanneksi

Miten vedellä voi olla näin suuri vaikutus? Vastaus:

Ei sitä vaikutakaan vesi, vaan veteen liittyvä ja vedessä oleva Jumalan sana sekä Jumalan sanaan luottava usko. Ilman Jumalan sanaa vesi ei ole mikään kaste, vaan pelkkää vettä. Jumalan sanaan liittyessään se kuitenkin on kaste, armoa tulviva elämän vesi ja "uudestisyntymisen pesu Pyhässä Hengessä", niin kuin pyhä Paavali lausuu kirjeessään Titukselle, sen kolmannessa luvussa: "Hän pelasti meidät laupeutensa mukaan uudestisyntymisen pesun ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tämä sana on varma."

Neljänneksi

Mitä sitten tällainen vesikaste merkitsee? Vastaus:

Se merkitsee, että meissä oleva vanha ihminen on jokapäiväisessä katumuksessa ja parannuksessa upotettava ja surmattava kaikkine synteineen ja pahoine himoineen, ja sen tilalle pitää joka päivä tulla esiin ja nousta ylös uusi ihminen, joka iankaikkisesti elää Jumalalle vanhurskaana ja puhtaana.

Missä se on kirjoitettuna? Vastaus:

Pyhä Paavali lausuu Roomalaiskirjeen kuudennessa luvussa: "Me olemme Kristuksen kanssa haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman."


Miten tietämättömiä on neuvottava ripittäytymään

Mitä rippi tarkoittaa? Vastaus:

Rippi sisältää kaksi osaa: ensiksi tunnustetaan synnit, ja toiseksi otetaan ripittäjältä vastaan synninpäästö eli anteeksianto, ikään kuin sen lausuisi Jumala itse. Sitä ei saa lainkaan epäillä, vaan on uskottava lujasti, että synnit siten on annettu anteeksi taivaassa, Jumalan edessä.

Millaisista synneistä sitten on ripittäydyttävä?

Jumalalle on tunnustettava syyllisyys kaikkiin synteihin, myös niihin, joista emme tiedä. Niin teemme Isä meidän -rukouksessa.

Ripittäjälle meidän taas on tunnustettava vain ne synnit, jotka tiedämme ja tunnemme sydämessämme.

Mitä syntejä ne ovat?

Tutki tilaasi kymmenen käskyn avulla, olitpa sitten isä tai äiti, poika tai tytär, isäntä, emäntä tai palvelija: oletko niskoitellut, oletko ollut epäluotettava, laiska, vihainen, röyhkeä ja riitaisa, oletko sanoin tai teoin tuottanut jollekulle mielipahaa, oletko varastanut, oletko laiminlyönyt tai huonosti hoitanut asioita ja aiheuttanut vahinkoa?

Neuvo minulle Lyhyt tapa ripittäytyä! Vastaus:

Sano ripittäjälle: "Pyydän teitä, herra pastori, kuuntelemaan rippiäni ja julistamaan minulle anteeksiannon Jumalan tähden."

"Minä kuuntelen."

"Minä vaivainen syntinen tunnustan Jumalalle syyllistyneeni kaikkiin synteihin. Erityisesti tunnustan teille, että minä, joka olen palvelija, palvelustyttö jne., valitettavasti palvelen isäntäväkeäni epärehellisesti. Olen silloin ja silloin jättänyt saamani käskyt täyttämättä, olen vihastuttanut heidät ja saanut heidät sadattelemaan, olen laiminlyönyt tehtäviäni ja antanut tapahtua vahinkoa. Olen ollut myös hävytön sanoin ja teoin, riidellyt vertaisteni kanssa, nurissut emäntääni vastaan sekä kiroillut häntä jne. Suren kaikkea tätä, rukoilen armoa ja tahdon parantaa tapani."

Isäntä tai emäntä voi lausua seuraavasti:

"Tunnustan teille erityisesti, etten ole uskollisesti johdattanut lapsiani, palvelusväkeäni enkä puolisoani kunnioittamaan Jumalaa. Olen kiroillut, näyttänyt huonoa esimerkkiä, sopimattomilla puheilla ja teoilla vahingoittanut naapuriani, levittänyt pahoja juoruja, myynyt liian kovaan hintaan ja antanut virheellistä ja vajaata tavaraa." Lisäksi hän voi kertoa, miten muutoin on rikkonut Jumalan käskyjä ja käyttäytynyt sopimattomasti.

Ellet taas havaitse tunnollasi olevan edellisen kaltaisia tai suurempia syntejä, sinun ei pidä huolestua eikä muuttaa rippiä piinaksi ryhtymällä etsimään ja keksimään lisäsyntejä. Kerro vain ne pari asiaa, mitkä tiedät, esimerkiksi näin: "Tunnustan erityisesti, että olen joskus kiroillut, samoin puhunut sopimattomia, joskus laiminlyönyt sen ja sen asian" jne. Se saa riittää.

Mutta jos tunnollasi ei ole yhtään syntiä (mikä tuskin on mahdollista), älä myöskään sano mitään erityistä, vaan ota vastaan anteeksianto yleisen synnintunnustuksen jälkeen, jonka teet ripittäjän edessä Jumalalle.

Sen jälkeen ripittäjä lausuu:

"Jumala armahtakoon sinua ja vahvistakoon uskoasi. Aamen."

Ripittäjä jatkaa:

"Uskotko myös, että minun anteeksiantoni on Jumalan anteeksianto?"

"Uskon,herra pastori."

Ripittäjä sanoo tämän jälkeen:

"Tapahtukoon sinulle niin kuin uskot. Herramme Jeesuksen Kristuksen käskystä annan sinulle syntisi anteeksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Mene rauhaan."

Raskaissa omantunnon vaivoissa olevia tai murheellisia ja ahdistuneita rippi-isä varmaankin osaa lohduttaa ja rohkaista uskoon useampia raamatunlauseita käyttäen. Edellä on esitetty vain tavallinen rippikaava yksinkertaisia varten.


Alttarin sakramentti

niin kuin perheenisän on se väelleen yksinkertaisesti opetettava

Mikä on alttarin sakramentti? Vastaus:

Se on leipään ja viiniin sisältyvä Herramme Jeesuksen Kristuksen todellinen ruumis ja veri. Hän on sen itse asettanut meidän, kristittyjen, syötäväksi ja juotavaksi.

Missä se on kirjoitettuna? Vastaus:

Pyhät evankeliumin kirjoittajat Matteus, Markus ja Luukas sekä pyhä Paavali sanovat näin:

"Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsilleen ja sanoi: Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen, kiitti ja antoi opetuslapsilleen ja sanoi: Ottakaa ja juokaa tästä kaikki; tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni."

Mitä tällainen syöminen ja juominen hyödyttää? Vastaus:

Se käy ilmi sanoista "teidän edestänne annettu ja vuodatettu syntien anteeksiantamiseksi". Meille annetaan näillä sanoilla tässä sakramentissa synnit anteeksi, elämä ja autuus, sillä missä on syntien anteeksianto, siinä on myös elämä ja autuus.

Miten ruumiillinen syöminen ja juominen voi saada aikaan jotain näin suurta? Vastaus:

Syöminen ja juominen eivät sitä saakaan aikaan, vaan tässä olevat sanat "teidän edestänne annettu ja vuodatettu syntien anteeksiantamiseksi". Nämä sanat yhdessä ruumiillisen syömisen ja juomisen kanssa ovat sakramentin keskeinen kohta. Se joka nämä sanat uskoo, omistaa sen mitä ne sisältävät ja lausuvat, nimittäin "syntien anteeksiannon".

Kuka sitten vastaanottaa tämän sakramentin kelvollisesti? Vastaus:

Paastoaminen ja ruumiillinen valmistautuminen ovat kyllä hyvää ulkonaista kurinalaisuutta, mutta todella kelvollinen ja hyvin valmistautunut on se, joka uskoo nämä sanat: "teidän edestänne annettu ja vuodatettu syntien anteeksiantamiseksi". Kelvoton ja valmistautumaton on taas se, joka ei näitä sanoja usko tai joka epäilee niitä, sillä sana "teidän edestänne" ei vaadi muuta kuin uskovaa sydäntä.Rukoushuone ehtoolliseen ei raamatullista estettä?

Nimimerkki Tuumailija kirjoitti otsikon aiheesta Suomi24 forumilla 4.11.2015 20:04, josta tässä otteita

"Mitä täältä olen lukenut ja muuten käsittänyt, jumalan lapset voivat vapain tunnoin aloittaa sakramentit rukoushuoneilla ja kodeissa."

"1.raamattu sanoo yksiselitteisesti, jakakaa keskenänne"

"2.isien ja menneiden sukupolvien kirkko oli Jeesuksenkin aikana, mutta hän murehti sitä ja sanoi ettei kiveä kiven päälle jätetä, emmäkä kai muutenkaan halua isäin sääntöjä seurata."

"3.Jeesus ja apostolit toimivat synagookossa ja temppeleissä, ei tämä muutos estä ettei edelleen voi näin tapahtua, mutta ei sen varjolla, että Jumalan sanaa pyöristetään, toimimme Jumalan sanan mukaan ja jos kirkko siitä hermostuu se on heidän murheensa he voisivat toimia myös toisin."


Seuraväen keskuudesta aito näkemys
Tuumailija puntaroi ehtoollista esikoislestadiolaisen uskovan, Jumalan lapsen, näkökulmasta. Avausta seurannut keskustelu osoittaa, että kaikki essut eivät suinkaan jaa hänen opetustaan. Tämä vapaus uskoa sitä, minkä oikeaksi ja raamatulliseksi itse näkee, on tyypillistä ei vain seuraväelle vaan myös esikoisten saarnaajille.

Willit mielipiteet kertovat vilpittömästä uskosta sekä kunnollisen sakramenttiopetuksen puuttumisesta seuratuvasta. Asioista puhutaan epäsuorasti, vihjaillen ja jatkuvasti kirkkoa ivallisesti purren mielellään vitsikkäästi ja ironiseseti.

Tuumailija edustaa puhdaslinjaista suomalaista matalakirkollisuutta, jossa ei ole mitään käsitystä kirkon merkityksestä, liturgiasta tai käsikirjan mukaisen sakramenttien toimittamisen arvosta aikojen myrskyssä.

Tällainen suhde kirkkoon ei rajoitu lestadiolaisiin, vaan sitä on paljon esimerkiksi Savon ja Pohjanmaan heränneissä, joita essut eivät yleisesti pidä Jumalan lapsina.

1. Tuumailija on käsittänyt omalla tavallaan ehtoollisen merkityksen ja puhuu vain siitä, ettei sakramenttien ottaminen omiin käsiin ole eristäytymistä vaan todellisen Kristuksen kirkon toteuttamista.

2. Perinteillä ei ole mitään merkitystä, kuka haluaa kuulla vanhinten ääntä, kun letkaa vetävä Lapin wanhimpien mafia tai Kreml.

3. Jeesus oli Tuumailijan mielestä radikaali isien temppelin hylkääjä, "ei jää kiveä kiven päälle". Se, ettei hän mainitse Jeesuksen uskollista kirkossakäyntiä, "tapansa mukaan sapattina synagoogassa" helpottaa turhan mutkikkaissa kuvioissa, antaa poron vetää ahkiota tunturia ylös ja alas suoraan, että kelohongat kalisee.

Tuumailija kyllä mainitsee synagoogan ja temppelin kohdassa 3.

Jos saisin ...
Jos saisin Tuumailijaa hieman opastaa Jumalan Karitsan laumassa, sanoisin, että mietihän hieman, mikä on ehtoollisen sisältö.

Mutta tiedän, että semmoinen kehotus menee tunturikoivun lehtien myötä. Eihän sitä nyt voi mitään kuunnella lumiukon selityksiä.

Kuuntelisit sitten edes saarnaajien opetusta, että viisastuisit hengellisissä asioissa. Havukka-ahon ajattelija on vapaa, mutta joskus voisi olla viisasta kunnioittaa menneiden sukupolvien perintöä. Etenkin esikoislestadiolaisuudessa, jonka Jeesus synnytti Pyhän Hengen valaistessa Ruotsin kirkon rovastin sydäntä evankeliumin valolla.


Vähä Katekismus
Lutherin Vähä katekismus on selkeä ja syvällinen, läpeensä raamatullinen ja luotettava opetus sakramenteista.

Se tosin ei kelpaa uudelle esikoislestadiolais-luterilaiselle seurakunnalle sen enempää kasteen kuin ehtoollisen kuin ripin opetuksen osalta, mutta viisas Jumalan lapsi kätkee Martti sedän opetukset sydämeensä kalliina ja kritiikin ja kuolemankin kestävänä aarteena.