maanantai 28. helmikuuta 2011

Demokratia, naiset ja homoseksuaalisuus

Palstan nimessä ei tällä kertaa ole sanaa "Raamattu", koska oma aikamme on monin tavoin sysännyt Jumalan ilmoituksen sivuun sekä yhteiskunnassa että kirkossa.

Raamattu kuitenkin kehottaa meitä tarkastelemaan omaa aikaamme ja tutkimaan, mikä on Jumalan tahto

"Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha."

koetamme tehdä tässä niin, mutta hieman toisella tavalla kuiin on tapana esikoisuudessa - jossa usein tämä asia ymmärretään ohjeina ja listoina siitä, mikä on luvallista ja mikä on ehdottomasti syntiä.Tasa-arvo on aikamme suomalaisessa yhteiskunnassa pyhä.

Tämä arvojen arvo näkyy kaikilla elämän aloilla kodeista ja kouluista työpaikalle ja kaikkeen yhteiskunnan elämään.

Eduskunnassa lakeja säätävät kansanedustajat korostavat kansalaisten tasa-arvoa miltei yli kaiken muun.

Eriarvoisuus on yhteiskunnallinen synti, jota ei ole kuitenkaan aivan kyetty kitkemään suomalaisuudesta.

Tasa-arvo käsitetään usein liian yksinkertaisesti samanlaisuudeksi. Kysehän on erilaisuuden hyväksymisestä ja pitämisestä saman arvoisena, ei välttämättä samanlaisena.Tasa-arvo ei tarkoita samaa asiaa kuin demokratia.

Demokratia sana tulee kreikasta ja tarkoittaa "kansanvalta". Se on eräs yhteiskunnan hallintomuoto, jonka vaihtoehtoija ovat esimerkiksi absoluuttinen monarkia, aristokratia (ylhäisön valta) tai totalitaarinen diktatuuri (puolueen tai Mao Tse Tungin).

Demokratia nousi Euroopassa tapetille 1789-99, kun kansa nousi Ranskan vallankumouksessa barrikaadeille kuninkaan ja Ranskan katolisen kirkon "vanhaa' järjestystä" (ancien regime) vastaan.

Kansanvaltaa vaativat kansalaiset, heiluttelivat seipäitään, viikatteitaan ja talikoitaan huutaen vallankumouksen mottoa "Liberté, égalité, fraternité!"

Vapaus, tasa-arvo, veljeys!

ei enää sääty-yhteiskunnan monsieur tai madame vaan kaikki ovat tasa-arvoisia kansalaisia, citoyen ja citoyenne, osallistuen yhteisistä asioista päättämiseen.Ranskan vallankumouksen keskeinen ja tärkeä asia oli ihmisen arvo.

Pariisin keskellä oli synkkä linna-vankila, Bastille Saint-Antoine—Number 232, Rue Saint-Antoine Bastille.

Kuninkaat, oikeuslaitos ja Ranskan katolinen kirkko käyttivät Bastillea ahkerasti vastustajien kukistamiseksi, ja siitä oli tullut ihmisarvojen polkemisen symboli.

Nyt Kairon Tahrir-aukio, Tunis, Bahrain, Tripoli,..

silloin 14. heinäkuuta 1789 Bastille Pariisissa - kansa pisti sen matalaksi ja siitä hetkestä Ranskan vallankumouksen lasketaan alkavaksi.

Kuukautta myöhemmin, elokuun 26. 1789, vallankumoukselliset antoivat julistuksen ihmisen ja kansalaisen oikeuksista Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen.Ranskan julistus ihmisoikeuksista on läheistä sukua Yhdysvaltain kuuluisalle itsenäisyyden julistukselle heinäkuun 4. 1776 ja tulee samasta sylttytehtaasta - Valistusajan Euroopasta.

Tämä lause lienee tunnetuimpia englannin kielellä sanottuja asioita ja sitä on kutsuttu väkevimmäksi koskaan Amerikan historiaan vaikuttaneeksi lauseeksi.

sen kaikuja on kuultavissa kautta maailman, myös Suomessa Herran vuonna 2011.

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.Toisen maailmansodan kauhujen jälkeen perustettiin Yhdistyneet Kansakunnat. Perustajavaltioiden toiveena oli, että sen avulla estettäisiin Kolmas maailmansota.

10. joulukuta 1948 YK:n yleiskokous hyväksyi Pariisissa (Palais de Chaillot) asiakirjan "Kansainvälinen ihmisoikeuksien julistus"

Se perustuu toisaalta niihin ihmisoikeutta koskeviin ajatuksiin, jotka nostettiin esiin Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksessa 1776 ja Ranskan vallankumouksen julistuksesa 1789.

Toisen maailmansodan lopulla Liittoutuneet korostivat neljää keskeistä ihmisarvoa, jotka myös huomioitiin:

sananvapaus
kokoontumisen vapaus
vapaus pelosta
vapaus puutteestaKuten Raamattu sanoo, aika on paha.

kaikkea tällaista ihmisen toiselle tekemää pahaa vastaan nousee Kansainvälinen ihmisoikeuksien julistus vuodelta 1948, maailman kauheimman ja verisimmän sodan jälkeen;1. artikla. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.

2. artikla. Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

Mitään erotusta ei myöskään pidä tehdä sen maan tai alueen valtiollisen, hallinnollisen tai kansainvälisen aseman perusteella, johon henkilö kuuluu, olipa tämä alue itsenäinen, huoltohallinnossa, itsehallintoa vailla tai täysivaltaisuudeltaan minkä tahansa muun rajoituksen alainen.3. artikla. Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.

4. artikla. Ketään ei saa pitää orjana tai orjuutettuna, kaikki orjuuden ja orjakaupan muodot on kiellettävä.

5. artikla. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.

6. artikla. Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus siihen, että hänet henkilönä tunnustetaan lain edessä.

7. artikla. Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja oikeutetut erotuksetta yhtäläiseen lain suojaan. Kaikilla on oikeus tasavertaiseen suojaan tätä julistusta loukkaavaa syrjintää vastaan sekä kaikkea sellaiseen syrjintään tähtäävää yllytystä vastaan.

8. artikla. Jokaisella on oikeus tehokkaaseen hyvitykseen asianomaisessa kansallisessa tuomioistuimessa häneen kohdistuneista teoista, jotka loukkaavat hänelle valtiosäännöllä tai lailla turvattuja perusoikeuksia.

9. artikla. Ketään ei saa mielivaltaisesti pidättää, vangita tai ajaa maanpakoon.

10. artikla. Jokaisella on täysin tasa-arvoisesti oikeus siihen, että häntä oikeudenmukaisesti ja julkisesti kuullaan riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan määrättäessä tai häntä vastaan nostettua rikossyytettä selvitettäessä.

11. artikla. 1. Jokaisen rikollisesta teosta syytteessä olevan henkilön edellytetään olevan syytön siihen asti kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti todistettu julkisessa oikeudenkäynnissä, jossa hänelle turvataan kaikki hänen puolustustaan varten tarpeelliset takeet.

2. Ketään ei pidä tuomita rangaistavaksi teoista tai laiminlyönneistä, jotka eivät kansallisen tai kansainvälisen oikeuden mukaan olleet rikollisia tekohetkellä. Myöskään ei pidä tuomita ankarampaan rangaistukseen, kuin mikä oli sovellettavissa rangaistavan teon suoritushetkellä.

12. artikla. Älköön mielivaltaisesti puututtako kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon älköönkä loukattako kenenkään kunniaa ja mainetta. Jokaisella on oikeus lain suojaan sellaista puuttumista tai loukkausta vastaan.

13. artikla. 1. Jokaisella on oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä. 2. Jokaisella on oikeus lähteä maasta, myös omasta maastaan, ja palata maahansa.

14. artikla. 1. Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa. 2. Tähän oikeuteen ei voida vedota, kun on kysymys tosi epäpoliittisista rikoksista johtuvista syytteistä tai teoista, jotka ovat vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien periaatteita ja päämääriä.

15. artikla. 1. Jokaisella on oikeus kansalaisuuteen. 2. Keltään ei saa mielivaltaisesti riistää kansalaisuutta eikä evätä oikeutta kansalaisuuden vaihtamiseen.

16. artikla. 1. Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen. 2. Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta. 3. Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.

17. artikla. 1. Jokaisella on oikeus omistaa omaisuutta yksin tai yhdessä toisten kanssa. 2. Keltään älköön mielivaltaisesti riistettäkö hänen omaisuuttaan.

18. artikla. Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.

19. artikla. Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

20. artikla. 1. Kaikilla on oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen. 2. Ketään ei saa pakottaa liittymään mihinkään yhdistykseen.

21. artikla. 1. Jokaisella on oikeus osallistua maansa hallitsemiseen joko välittömästi tai vapaasti valittujen edustajien välityksellä. 2. Jokaisella on yhtäläinen oikeus päästä maansa julkisiin toimiin. 3. Kansan tahto on hallitusvallan perusta; tämä tahto on ilmaistava määräaikaisilla ja aidoilla vaaleilla, joissa kaikilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja joissa äänestys on salainen tai muuta vaalivapauden turvaavaa menettelyä noudattava.

22. artikla. Jokaisella on yhteiskunnan jäsenenä oikeus sosiaaliturvaan sekä oikeus kansallisten toimenpiteiden ja kansainvälisen yhteistyön kautta kunkin maan järjestelmä ja voimavarat huomioon ottaen, nauttia hänen ihmisarvolleen ja hänen yksilöllisen olemuksensa vapaalle kehittymiselle välttämättömiä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia.

23. artikla. 1. Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan. 2. Jokaisella on oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan samasta työstä. 3. Jokaisella työtä tekevällä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut sosiaalisen suojelun keinot. 4. Jokaisella on oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin etujensa puolustamiseksi.

24. artikla. Jokaisella on oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, työajan järkevään rajoittamiseen sekä määräaikaisiin palkallisiin lomiin.

25. artikla. 1. Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. Jokaisella on myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman, leskeyden tai vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan riippumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen varalta. 2. Äideillä ja lapsilla on oikeus erityiseen huoltoon ja apuun. Kaikkien lasten, riippumatta siitä, ovatko he syntyneet avioliitossa tai sen ulkopuolella, tulee nauttia samaa yhteiskunnan suojaa.

26. artikla. 1. Jokaisella on oikeus saada opetusta. Opetuksen on oltava ainakin alkeis- ja perusopetuksen osalta maksutonta. Alkeisopetuksen on oltava pakollinen. Teknistä ja ammattiopetusta on oltava yleisesti saatavilla, ja korkeamman opetuksen on oltava avoinna yhtäläisesti kaikille heidän kykyjensä mukaan. 2. Opetuksen on pyrittävä ihmisen persoonallisuuden täyteen kehittämiseen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen vahvistamiseen. Sen tulee edistää ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta ja ystävyyttä kaikkien kansakuntien ja kaikkien rotu- ja uskontoryhmien kesken sekä pyrkiä edistämään Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaa rauhan ylläpitämiseksi. 3. Vanhemmilla on ensisijainen oikeus valita heidän lapsilleen annettavan opetuksen laatu.

27. artikla. 1. Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista. 2. Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

28. artikla. Jokaisella on oikeus sellaiseen yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen järjestykseen, jonka puitteissa tässä julistuksessa esitetyt oikeudet ja velvollisuudet voivat täysin toteutua.

29. artikla. 1. Jokaisella ihmisellä on velvollisuuksia yhteiskuntaa kohtaan, koska vain sen puitteissa hänen yksilöllisen olemuksensa vapaa ja täysi kehitys on mahdollinen. 2. Käyttäessään oikeuksiaan ja nauttiessaan vapauksiaan kukaan ei ole muiden kuin sellaisten lailla säädettyjen rajoitusten alainen, joiden yksinomaisena tarkoituksena on turvata toisten oikeuksien ja vapauksien tunnustaminen ja kunnioittaminen sekä moraalin, julkisen järjestyksen ja yleisen hyvinvoinnin oikeutetut vaatimukset kansanvaltaisessa yhteiskunnassa. 3. Näitä oikeuksia ja vapauksia ei missään tapauksessa saa käyttää vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien päämääriä ja periaatteita.

30. artikla. Mitään tässä julistuksessa ei saa tulkita niin, että valtio, ryhmä tai yksityinen henkilö voi sen perusteella katsoa oikeudekseen tehdä sellaista, mikä voisi hävittää tässä määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia.Näin siis Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus.

.........
Guinnesin ennätysten kirja kertoo, että mitään muuta asiakirjaa ei ole käännetty yhtä monelle eri kielle kuin tätä julistusta.

Näemme tuota lukiessamme myös, miten olennaisesti se on vaikuttanut aikamme Suomen lainsäädäntöön ja arvomaailmaan.

Ranskan vallankumous on viimeinkin tavoittanut myös Suomemme rannat!YK julistus 1948 käyttää passiivista muotoa

jokaiselle ihmiselle "on annettu"

herää kysymys - ja tämä on sangen vakava kysymys - "kuka on antanut?"

ja ehkä moni vastaa "Yhdistyneet Kansakunnat on antanut" joka on tietenkin tyhjää sanahelinää.

Julistus ilmaisee oikeudet, jotka jokaiselle ihmiselle "on annettu" mutta edes aikamme hyvinvointi Suomessa nämä oikeudet eivät ole täysin toteutuneet.

USA:n itsenäisyysjulistuksessa 1776 sanotaan "Luoja on antanut"miksi Luoja on pudotettu pois?

no, yhtäältä YK:n jäsenvaltioiden joukossa on monia kansoja, joiden uskonnot eivät perustu Raamattuun, esimerkiksi Kiina, Thaimaa, Intia ja Japani.

no, toisaalta kristityt ovat itse käytöksellään ja lausunnoillaan ja tuomioillaan pitäneet huolen siitä, että YK on jättänyt sanan "Luoja" pois.

eikö niin?

Ranskan ancien regime on Valois ja Bourbon sukujen hallitusaika 1400.luvulta vallankumoukseen asti.

se ei ole erityisesti kristillisen rakkauden, ihmisoikeuksien, vapauden ja tasa-arvoisuuden aikaa ja kansan reaktio kuninkaisiin ja kardinaaleihin oli koko maailmaa puistattava räjähdys.ancien regime on mielesetäni selitys sille, että yhä tänään ranskalaiset suhtautuvat erittäin epäluuloisesti pappisvaltaan ja kristilliseen uskontoon - no ei islam paljon sen paremmin siellä pärjää -

ja esti taas äskettäin esimerkiksi Jumalan mainitsemisen Euroopan yhteisön perustavissa asiakirjoissa.

varmaan monelle aikamme ateistille ja vapaa-ajattelijalle sekularismin peruskoti Ranska on jonkinlainen uskonnollisesti neutraalin valtion ihanne.tarkoitan tuolla edellisellä lauseella sitä, että me kristityt itse olemme monin tavoin syypäitä Kristuksen kirkon huonoon maineeseen.

sama toiminee herätysliiketasolla.Suomen tasavalta on ehdottomasti demokraattinen valtio ja siinä monella tavalla esimerkillinen aikamme maailmassa.

Vaalit ovat ehdottomasti salaiset, vapaat ja äänioikeutetut saavat jopa jättää äänestämättä, jos siltä tuntuu.

Kansanvalta horjuttaa tarvittaessa sekä lakiasäätävää eduskuntaa että stiä toimeenpanevaa hallitusta, ministereitä ja presidenttiä.

Hallituksen toimivalta on tarkoin laissa säädetty ja presidentin valtaoikeuksien rajoittamisesta keskutellaan avoimesti.

Itsenäinen Suomi on tasa-valta ja demokratia sanan täydessä merkityksessä ja saamme tästä lahjasta kristittyinä kiittää Jumalaa.

Myös Ruotsi on aito demokratia, valtionhallintoa ja kunnallishallintoa ajatellen, samoin Norja, Tanska ja Islanti eli Pohjoismaat.Demokratia, kansanvalta, on ulottunut myös Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Tätä ei kukaan voi kiistää, sillä seurakuntien paikallishallinnossa eli ruohonjuuritasolla, on taas ollut vapaat vaalit, joissa kansan edustajat on valittu päättämään kaikesta seurakuntaa koskevasta kirkon lakien ja asetusten ja säädösten mukaan, jotka eivät voi olla ristiriidassa valtion lakien kanssa.

demokratian ihanne toimii myös monissa herätysliikkeissä, ja ihmiset pitävät luonnollisena että - apostolien tapaan - henkilövalinnoista äänestetään ja päättäjistä päätetään yhdessä.Kirkossa on ollut esillä myös sellainen virtaus, että kansanvaltaisuus - se että ateistinen kokoomuslainen tai kommari voi istua kirkkovaltuustossa päättämässä asioista - on vienyt kirkkomme kauemmas Raamatusta.

Kaksi asiaa ovat tätä nyt polarisoineet viime vuosikymmeninä, naisten asema kirkossa ja homoseksuaalisuus.On niitä, jotka sanovat että pappisviran avaaminen naisille johtaa seuraavaksi keskusteluun homoparien hyväksymisestä ja avioliitosta.

Ja näin tosiaan näyttää käyneen.

Pappisvirka avattiin naisille ja syksyllä 2010 kirkolliskokous hyväksyi Turussa laillistettujen homoparien puolesta rukoilemisen.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ensimmäinen naispiispa on myös ensimmäinen piispoistamme, joka on osallistunut Sateenkaari-kansan messuun kotimaassa.

(piispa Wille Riekkinen osallistui sellaiseen jo vuosia sitten ulkkomailla)

joten Raamatulle uskolliset kristityt yhdistävät nämä kolme - demokratia (naispappiäänestys ja sen aikaiset tapahtumat) naisten kirkollinen virka (tasa-arvo) ja homoseksuaalisuuden hyväksyminen (tasa-arvo)

asia todistettu.Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että näillä kahdella asialla on syvempi keskinäinen yhteys kuin usein ajatellaan.

Kysymys ei ole halusta olla tottelemattomia Jumalalle tai pyrkimyksestä romuttaa Raamattu.

Sillä Raamattu ei yksinkertaisesti ole tässä tärkeä argumentti. Kovasti ovat komiteat etsineet sekä naisen pappisvirkaa että homoseksuaalisuutta käsiteltäessä tietä ohittaa Raamatun selkeä sanoma.

kun sellaista tietä ei ole löytynyt, on ratkaisu tehty Raamatusta huolimatta.

paine muutokseen kirkossa ja yhteiskunnassa tulee kuvaamaltani suunnalta - Ranskan vallankumouksen vapaus, tasa-arvo, veljeys! ja ihmiskunnan sopimista ihmisoikeuksien julistuksista,

arvomaailma on muuttunut ja aikamme on muuttunut.

joka tuntee Ranskan ancien regime aikaa lähemmin ymmärtää kyllä vallankumouksen lapsia.

(tosin ei heille niin hyvin käynyt, saivat Robespierren ja Maratin ja sitten Napoleon Bonaparten!)

iso kysymysmerkki on miksi feministeillä - kirkossakin - on tämä linkki naiset ja homoseksuaalisuuden hyväksyminen?

(eivät tietenkään kaikki naiset hyväksy homoseksuaalisuutta)

olisiko syy mahdollisesti siinä, että naiset ovat kokeneet sukupuoliseen identiteettiinsä kohdistuvaa syrjintää lähes koko ihmiskunnan historian ajan?Toisaalla Nettie Stevens ja toisaalla Edmund Beecher Wilson havaitsivat vuonna 1905 että ihmisten ja muiden nisäkkäiden, eräiden hyönteisten (Drosophila) ja kasvien (Ginkgo) sukupuolisuuden määrää kromosomien yhdistelmä.

nainen on homogameettinen, hänellä on X ja X kromosomit.

mies on hetergameettinen, hänellä on X ja Y kromosomit.


linnuilla tuo on päinvastoin, niin että urosteeri ja kukkoileva kukkko ovat XX ja soitimelle ukkometsoja houkutteleva koppelo on XY.

why opposite? only God knows!seksuaalisesta parista saamme näin kaavion

hetero
XX ja XY

homo
XX ja XX
XY ja XYsukupuoleen kohdistuva syrjintä on paljon massiivsempaa kuin sukupuoliseen poikkeavuuteen kohdistuva syrjintä.

naisen syrjintä ei mielestäni ole uskonnon tuote vaan luonnontuote, heteromiestenhän maailma on.

mutta uskonnosta saadaan siihen tukea ja vahvistusta ja sanktioita aina iankaikkista elämääkin ajatellen, jos uskonnossa sellainen elementti on mukana.

asia on hyvin monimutkainen ja kovin yksinkertaistaen naisen syrjinnästä tässä kirjoitan, myönnän sen.sukupuoleen kohdistuvasta syrjinnästä kärsii noin puolet ihmiskunnasta - naispuoliset ihmiset joiden kromosomit ovat XX.

heitä sortavat miespuoliset ihmiset, joiden kromosomit ovat XY.Ranskan vallankumoukselliset ideat ihmisarvosta eivät lähteneet kirkosta vaan humanismista, valistusajan ajattelusta,

Ranskan valistuksen ajattelijat, etenkin Voltaire (1694-1778) arvostelivat ankarin sanoin Kristuksen kirkon toimia Ranskassa, uskonnollisia vainoja, noitavainoja, papiston typeryyttä, ahneutta ja hurskastelevaa kaksinaamaisuutta.

Kirkko puolestaan nojasi kuninkaaseen ja käytti maallista valtaa pitääkseen kansan Jumalan pelossa ja kurissa.

Raamattu oli tässä aika lailla syrjässä, ihmiskunta kulki eteenpäin, aikuistui ja tahtoi jättää uskonnon taakseen edistyksen ja muutoksen tieltä.Sorry vaan, arvon naiset, mutta Kreikkalainen demokratia piti vain vapaita miehiä ihmisinä.

naiset ja orjat olivat toinen juttu.

Toki vahvoja naisia on aina ollut, nousseet olosuhteiden yli, nostaneet heikot miehensä valtaan, hallinneet kansoja kuningattarina ja prinsessoina.

Ranskan vallankumous ei juurikaan muuttanut syvälle juurtuneita käsityksiä XX ihmisistä.

Miestenhän maailma on!Kuningatar Victorian lähes vuosisadan hallitsemassa Enlannin imperiumissa naisen asema ei ollut kehuttava.

herrasmies, gentleman, löi vaimoaan korkeintaan pikkusormen paksuisella rottingilla, kun tämä oli mokannut tai muuten.

ei herrasmies löi sillä, mikä käteen ensimmäisenä sattui.

Huippu-demokraattisessa Suomessa on yhä tänään samasta työstä eri palkka riippuen oletko XX vai XY.no mikä tämän sitten muutti - Suomi eräänä edelläkulkijana

nämä XX ihmiset itse.

naiset itse alkoivat surffata - sufrageetit olivat aikansa miesten ja joidenkin naisellisten naistenkin naurunaiheita

kukaan ei naura heille enää.

pidetään itsestäänselvänä että nainen on ihminen.

mutta tämä on varsin tuore tapaus, vasta 1800-luvun lopulta alkanut ymmärrys.

että nainen ei olisikaan miehen omistama objekti.

että muka naisellakin olisi sielu?kuulen jo nettiruukunkin lukijoiden ja kirjoittajien joukossa epämääräistä kahinaa

feminismi on syvyydestä!

ja tässä ovat mukana myös esikoislestadiolaiset naiset itse.

heille on nimittäin sanottu, että pitäytymällä Jumalan luomisjärjestykseen, jossa XY hallitsee XX ihmistä, nainen on avioliitossaan onnellinen ja koti on kristitty ja hyvä.

tämä on omaksuttu luita ja ytimiä myöten, ja nainen, joka alkaa vaatia ihmisoikeuksia uhraa toisten kristtyjen naisten mielestä sillä samantien avio-onnennsa ja varmaan iankaikkisen autuutensakin, taivaspaikkansa.kuka sitten seksuaalisesti poikkeavien ihmisoikeuksia on ajanut.

kirkko?

he itse.

SETA tarkoittaa seksuaalista tasa-arvoa.

Suomessa tämä järjestöjen kattojärjestö on saavuttanut erinomaisia tuloksia, tasavallan presidentti Tarja Halonen on järjestössä mukana antaen sille täyden tukensa.

Prosessit ovat käynnissä eri puolilla maailmaa, muistuttaen naisten vaatimaa sukupuolisen syrjinnän lopettamista.

naisten on heitä helpompi ymmärtää kuin machojen hetero XY ihmisten.

monelle kristitylle miehelle tämä aikamme ihmisten tasa-arvoilu on eräs lopunaikojen varmimmista merkeistä.kuten palstan alussa sanoin, tässä ei otsikossa nyt ole mukana sana Raamattu.

sillä Raamattu on pitkälti tässä asiassa ollut sivussa, laitettu sivuun myös kirkossa.

kristittyjen parissa on erilaista suhtautumista naisten ihmisoikeuksiin ja myös seksuaalisiin poikkeavuuksiin on erilaista suhtautumista.

olemme kaikki hyvin perillä siitä, mitä Raamattu sanoo

naisista seurakunnassa (vaikene!)

homoseksuaalisten ihmisoikeuksista (ei oikeutta ajalliseen eikä ikuiseen elämään)

eikö niin!

sunnuntai 27. helmikuuta 2011

Pederastia Spartassa

Erastes und Eromenos
Attikan musta-punaista keramiikkaa 540 eKr


varoitus: tämä palsta käsittelee antiikin Kreikan homo-erootista suhdetta, pederastia, taustana Vanhan testamentin ymmärtämiselle. Palsta on tarkoitettu vain aikuisille.


-----
Vanhassa testamentissa kuvattu Daavidin ja Joonatanin rakkaussuhde on varsin hankala ymmärtää pelkästään omasta ajastamme käsin, noin kolmetuhatta vuotta myöhemmin.

(Saul ja Daavid ajoitetaan tavallisesti noin 1000 ennen Kristusken syntymää)

Omassa kulttuurissamme ja ajassamme on monenlaista käsitystä homoeroottisen suhteen rakkaussuhteen luonteesta. Mikään tästä ei välttämättä kuitenkaan anna todellista kuvaa siitä, mitä rautakauden miesten välinen rakkaus oli.

Raamatussa on hyvin niukasti mitään aineistoa, mutta antiikin Kreikka vie meidät ajassa 2500 vuotta taaksepäin.

Tosin hieman myöhempään aikaan, jonkin matkan päähän Välimerestä - ja kulttuurien kosketus tapahtui enimmäkseen Libanonin foininkialaisten kautta, joilla oli yhteyksiä sekä Kreikkaan että Pyhään maahan.Pederastia (paiderastia) tarkoittaa miehen ja miehen, tavallisesti vanhemman miehen ja teini-ikäisen pojan, välistä rakkaussuhdetta.

Tapaan viitataan enemmän vasta klassisen ajan alusta seitsemänneltä vuosisadalta ennen Kristuksen syntymää. Esimerkiksi Homeroksen eepoksissa Ilias ja Odysseia siitä ole mainintaa (pronssikauden Kreikan maailmaa 1300-1200 eKr)

Klassisen Kreikan kulttuurissa oli vahva homoeroottinen piirre. Myös naisten välinen lesbous saa nimensä Kreikan Lesbos saaresta, jossa aiheesta kirjoittava runoilijatar Sappho eli.


Kreikan sana παιδεραστία viittaa kyllä "lapsen rakastamiseen" paides erastes.

Mutta kyseessä on aivan toinen ilmiö kuin seksuaalinen lapsen himoitseminen, pedofilia (lapsen rakastaminen).

Pderastia sana käännetään usein "poikarakkaus" eikä ole varmuutta, missä määrin sillä oli seksuaalinen luonne.

Vanhemman miehen ja nuoren miehen rakkaus on tapa, joka saattaa juontaa juurensa Kreetan saarelta. Siellä se on voinut liittyä nuoren miehen aloittamaan asepalveluun ja Zeus ylijumalan kulttiin.Pederastia liittyy antiikin Kreikan alastomuuteen, taiteessa ihmiset kuvattiin usein alastomina, etenkin kuvanveistossa, ja Olympia-kisoissa urheilevat miehet olivat alasti (naiset eivät päässeet kisoja antiikin Kreikassa seuraamaan).

Tällaista tapaa ei ollut Raamatun maissa, alaston ihminen on tyypillinen kreikkalais-roomalaiselle sivilisaatiolle jonka "renesanssi" vaikutti sitten niin voimakkaasti Eurooppaan. Keskiajan Raamatun pyhät olivat lämpimästi vaatetettuja, kun taas Michelangelon kuuluisa yhdestä marmorilohkareesta veistetty Daavid on vilpoisen alasti.Kreikkalaiset keskustelivat itse paljon pederastiasta, puhuen sen puolesta ja sitä vastaan.

Tapa oli yläluokan parissa yleinen, vanhemmilla miehillä oli oikeastaan sosiaalinen velvoitus ottaa oppipoika, joka hänen seurassaan sitten sai henkilökohtaisen koulutuksen yhteiskunnan ja elämän tärkeisiin asioihin.

Pederastia kuului ylemmille kansanluokille, vapaille miehille, ja oli näin myös merkkinä vanhemman miehen korkeasta sosiaalisesta asemasta.

Seksuaalisen väärinkäytön välttämiseksi toiset kreikkalaiset isät toivat pojalle opettajaski vanhemman lahjakkaan orjan, pedagogin.

Toiset isät taas rukoilivat jumalia, että heidän pojistaan tulisi kauniita ja komeita ja että erotiikan takia miehet suorastaan tappelisivat tappelisivat keskenään heistä.Tällaista kasvatustapaa rakastavan vanhemman miehen sylissä ei Raamattu tunne.

Hieman outoja tapoja 3000 vuotta sitten oli, vai ovatko ne niin outoja

Meillä on vain kaunis kuvaus vanhasta kuningas Daavidista, joka ei tahtonut enää varmaan heikon verenkierron tähden pysyä öisin lämpimänä.

mutta "lämpöpeitoksi" etsittiin nuori nainen, ei poikaa.Kun kuningas Daavid oli käynyt vanhaksi ja iäkkääksi, ei hän enää voinut pysyä lämpimänä, vaikka häntä peitettiin peitteillä.

Silloin hänen palvelijansa sanoivat hänelle: "Etsittäköön herralleni, kuninkaalle, tyttö, neitsyt, palvelemaan kuningasta ja olemaan hänen hoitajattarenaan. Jos hän makaa sinun sylissäsi, niin herrani, kuningas, pysyy lämpimänä."

Ja he etsivät koko Israelin alueelta kaunista tyttöä ja löysivät suunemilaisen Abisagin ja veivät hänet kuninkaan tykö.

Hän oli hyvin kaunis tyttö ja tuli kuninkaan hoitajattareksi ja palveli häntä. Mutta kuningas ei yhtynyt häneen.
1 Kun 1:1-4 KR 1933Pederastia merkitsi vapaille pojalle astumista aikuisten maailmaan ja henkilökohtaista koulutusta rakastajan luona.

Kyseessä ei ilmeisesti kuitenkaan ole homoseksuaalinen seksi. Sitä tarjosivat ja myivät nuoret orjat, sekä suullista että anaalista.

Kaikki tällainen oli vapailta pojilta kiellettyä ja jos he siihen syyllistyivät tai myivät seksiä, heidän sosiaalinen asemansa putosi ja myöhemmässä iässä huonomaineinen poika ei ehkä saisi tiettyjä arvostettuja virkoja luonteensa tähden.

Näinhän 1800-luvun nuoriso seurusteli Suomessa, nuori mies sai kyllä olla yöllä aitassa, jos tyttö oven avasi - mutta mitään ei saanut tehdä. Nuorten vartiot kiersivät ja voi sitä paria, joka ylitti sopivuuden rajat!


Vanhemman ja nuoremman miehen erotiikkaa kyllä kuvataan kreikkalaisessa runoudessa, taiteessa - etenkin ruukkumaalauksessa - ja kirjoituksissa.

Anaalinen ja oraalinen seksi oli tabu ja se kuului orjille ja prostituoiduille. Mutta sallittua ja hyveellistä oli peniksen työntäminen yhteenpuristettujen reisien väliin ja suuteleminen.

Eräässä kreikkalaisessa maljakossa on kuvattuna kaksi alastonta miestä, joista toinen pitää toista kättä rakkaansa jalkojen välissä ja toisella kädellä kohottaa tämän leukaa, että hän katsoisi silmiin.Vanhassa testamentissa ei tällaista intiimiä kuvausta ole, ja Mooseksen lakihan kieltää kuoleman uhalla miehen kanssa makaamisen "niinkuin naisen kanssa maataan".

Abrahamin ajalta on kuitenkin kaunis kertomus, jossa Abraham lähettää uskotun palvelijansa hyvin tärkeälle matkalle entiseen kotimaahan - hakemaan hänen pojalleen sieltä vaimoa.

Hän vannottaa palvelijaansa, ja tämä ottaa kiinni Abrahamin haarojen välistä ja vannoo hoitavansa asian oikein.


a Abraham oli vanha ja joutunut ijälliseksi: ja Herra oli siunannut hänen kaikissa.

Niin sanoi Abraham vanhimmalle huoneensa palvelialle, joka kaikki hallitsi, mitä hänellä oli: laske nyt kätes minun kupeeni alle.

Ja minä vannotan sinua Herran taivaan ja maan Jumalan kautta; ettes ota emäntää minun pojalleni Kanaanealaisten tyttäristä, joiden seassa minä asun.

Vaan mene minun isäni maalle ja minun sukuni tykö; ja ota minun pojalleni Isaakille emäntä.

Ja palvelia sanoi: jos niin tapahtuis, ettei vaimo tahtoisi seurata minua tähän maahan: pitääkö minun kumminkin viemän jällensä sinun poikas sille maalle, jostas lähtenyt olet?Abraham sanoi hänelle: kavahda sinuas, ettes vie minun poikaani sinne jällensä.


Herra taivaan Jumala, joka minun otti isäni huoneesta ja syntymä-maaltani, ja joka minun kanssani puhui, ja myös vannoi minulle, sanoen: sinun siemenelles minä annan tämän maan: hän lähettää enkelinsä sinun edelläs, ettäs ottaisit minun pojalleni emännän sieltä.

Jos ei vaimo tahtoisi seurata sinua, niin sinä olet vapaa tästä minun valastani; ainoastansa älä vie minun poikaani sinne jälleen.

Niin laski palvelia kätensä herransa Abrahamin kupeen alle; ja vannoi hänelle sen.


1 Ms 24:1-9 Biblia 1776Sparta on kuuluisa askeettisuudestaan, miehisistä miehistä, jotka nuoresta asti valmistautuivat taisteluun. Elämän tarkoitus oli sota ja spartalainen kuri oli kova.

Pederastia suorastaan virallistettiin Spartassa.

agoge - vapaiden nuorten miesten kasvatus vanhepien miesten rakastajina - oli kansalaisvelvollisuus.

Mutta toisin kuin muualla Kreikassa, kaikenlainen seksuaalinen toiminta miehen ja pojan välillä oli jyrkästi kiellettyä.

Kyseessä oli ideaalinen rakkaus, "platoninen rakkaus" miehen ja miehen välillä. Seksuaalinen koskettaminen oli tabu ja kauhistus, sukurutsauteen verrattava teko.

Plutarkos kertoo, että Spartassa ei tullut mieleenkään, että rakastavat miehet mitenkään koskisivat fyysisesti toisiinsa seksuaalisesti. Kyseessä on kuin isän ja pojan välinen rakkaus.Aelius kertoo tästä myös kahdelta suunnalta

Spartassa vanhempaa miestä rangaistiin, jos hän ei ottanut itselleen poikarakastettua. Hän rikkoi yhteisöä vastaan kun ei suostunut tekemään nuoresta miehestä yhtä erinomaista kuin itse on.

Mutta jos miehet alkavat lähennellä lihallisesti, heidän suhteensa muuttuu rikolliseksi ja heidät joko karkoitetaan Spartasta tai odotetaan, että molemmat arvottomat tekevät itsemurhan.Spartan nuorison sotilaskasvatuksessa pederastia oli siis olennainen osa, jossa vanhempi mies opetti nuorempaa.

Elettiin yhdessä hyvin kiinteästi, rakastavaisia kun oltiin.

Sota ja rakkaus kulkivat käsi kädessä - ennen jokaista taistelua, spartalaiset uhrasivat Eros jumalalleen.Nämä muutamat viitteet pederastiasta etenkin Spartassa ovat siis paljon lähempää Daavidin ja Joonatanin aikaa kuin me.

Siinäkin on kaksi miestä, vanhempi Daavid ja nuorempi Joonatan.

Siinäkin on kyseessä taistelu, sotaan valmistautuminen ja hyvin läheinen yhdessä eläminen.

Raamattu ei kerro meille asiasta sen enempää kuin tuo paljon lainattu:

"Minä suren sinua, veljeni Joonatan; sinä olit minulle ylen rakas. Rakkautesi oli minulle ihmeellisempi kuin naisen rakkaus."
2 Sam 1:26 KR 1933

tämä voisi olla lähellä pederastian spartalaista muotoa - tai sitten ateenalaista, emme varmaan koskaan siitä pääse varmuuteen.


(tämänkin hienon kohdan uusi KR 1992 menee "siivoamaan" ja samalla särkee sen mielenkiintoisen ja koskettavan viestin vuosituhanten takaa.

"Raskas on suruni sinun tähtesi, veljeni Jonatan.
Sinä olit minulle rakas.
Minulle oli sinun ystävyytesi
naisen rakkautta ihanampi."
2 Sam 1:26 KR 1992)

....
taustalähteenä tässä olen käyttänyt engl wikipedian artikkelia pederastiasta

perjantai 25. helmikuuta 2011

Totuus p52


p52 recto

Jos totuus ei olisikaan tuo esikoislestadiolainen käsitys tietystä Hengellä tunnetusta ja hallitusta kaaviosta, joka määrittelee hengellisen todellisuuden.

ja jättää kaiken muun todellisuuden merkityksettömänä sivuun.

niin mikä se sitten on?

mikä on totuus?

minulla on tähän varsin omituinen vastaus, joten koetan johdatella lukijaa siihen suuntaan sillä varoituksella, että vastaukseni on varsin omituinen.


epäilys ja epäusko

ensinnäkin - totuus edellyttää mahdollisuutta epäillä sitä.

ei ole synti epäillä kaikkea, omaa olemassaoloakin.

kun meidät on silleen tehty, että kyselemme, olemme uteliaita, etsimme vastauksia.

epäily ei ole sama kuin epäusko

epäily ei ole syntiä vaan välttämätöntä totuuden kannalta.

sen sijaan Martti Luther opettaa, että epäusko merkitsee sitä, että emme usko Jumalan sanaa ja on suuri synti.

Martti Luther opettaa pyhän Augustinuksen ja Paavalin tavoin, että olemme Aadamin jälkeläisinä suuria syntisiä.

meissä kaikissa on siis epäuskoa epäilyn lisäksi.

se kuuluu ihmisyyteen tässä tilassa, jossa olemme.

sanoiko Jumala todella?kivinen totuuden taulu ei anna epäilylle sijaa, vaan epäily täytyy kieltää, tukahduttaa

kyseleminen on jo Pyhän Hengen neuvomista

Hyvän ja pahan tiedon puusta syöminen muuttuu tiedon puusta syömiseksi.

tieto sinänsä on pahaa ja aiheuttaa epäilyä ja epäuskoa

tällaisen "totuuden" kanssa joka kieltää epäilyn ihminen joutuu helposti kierteeseen.

alkaa tuijottaa jotain asiaa, ehkä jotain uskon asiaa, ja tajuaa että epäilyttää - onkohan se noin?

It ain't necessarily so! kuten Porgy ja Bess laulavat.

mutta epäily kun on kiellettyä ja ihmisen tulee uskoa se totuus, jota tarjotaan, niin johan on kierre hankala.

ahdistava suorastaan.


Totuus sen sijaan vapauttaa

epäile vain, selvitä asia pohjia myöten, etsi, kysele, kolkuta, rukoile, tutki, opiskele.. lyö päätäsi seinään.

"mutta jos totuus vie uskoni?"

vieköön, jos uskosi ei perustu kestävään totuuteen niin se joutaakin menemään!Totuus on oppimisen asia, henkisen ja hengellisen kasvun asia.

Toisaalta meillä Uudessa testamentissa on vino pino kirjanoppineita, jotka ovat sangen oppineita ja tietävät totuuden. Ainakin tuntevat Mooseksen lain jokaisen kirjaimen.

Toisaalta meillä on pieni joukko oppilaita, "opetuslapsia" jotka tosin ovat aikuisia miehiä.

Nämä oppivat, kasvavat, kehittyvät, vahvistuvat, välillä kovin epäilevät ja kieltävätkin

mutta he oppivat tuntemaan totuuden, joka tekee vapaaksi"vapaa-ajattelija" tahtoo olla vapaa kaikesta ajatuksia sitovasta, etenkin uskonnollisista auktoriteeteista kuten "Jumalan ilmoitus" tai "kirkon oppi" ja muutenkin.

tahtoo ajatella vapaasti, epäillä, olla skeptinen, puhua totta

mikä on hänelle totta?voisimme tällaisia kielellisiä määritelmiä tehdä

"uskova" on henkilö, joka uskoo johonkin, esimerkiksi poliittiseen aatteeseen, tieteelliseen hypoteesiin, uskonnolliseen sanomaan

"epäilevä" on henkilö, joka epäilee jotain, johon monet uskovat (eikö niin?)

"agnostikko" on henkilö, jonka mielestä ei ole ihmiselle mahdollista tietää koko totuutta. esimerkiksi onko Jumalaa vai ei.

"skeptikko" on henkilö, joka ei kykene uskomaan mihinkään, ottamaan mitään uskomusta todesta, eräänlainen henkisen syövän sairastaja.

"pilkkaaja" on henkilö, joka nauraa toisten uskolle, uskomuksille, totena pitämille asioille ja ivailee ja vitsailee etenkin pyhinä pidetyille asioille.


puhumme totuudesta, mutta usein tarkoitamme jotain tiettyä totuutta, osatotuutta.

joku voi sanoa "on totta, että vesi kiehuu 100 astetta celsiusta."

johon toinen sanoo "tuo on täysin tyhjä lause, sillä Celsius määritteli sata astetta lämpötilaksi, jossa vesi kiehuu"

joku sanoo "on totta että yksi plus yksi on kaksi. Tämä voidaan sanoa myös näin 1+1=10".

joku toinen sanoo, "että älä höpötä, 1+1=2"

johon kolmas sanoo "olette kumpikin oikeassa, toinen käyttää binaari numeroita, jossa on vain merkit 0 ja 1, toinen kymmenjärjestelmää, jossa on merkit 0-9.


matemaattinen totuus on sellainen, jonka matemaatikot voivat osoittaa todeksi.

kokeellinen totuus on sellainen, joka voidaan kokeellisesti (empiirisesti) osoittaa todeksi.

teoreettinen totuus on sellainen, jota voidaan pitää mahdollisesti todennäköisesti totena, mutta joka ehkä vasta tulevaisuudessa voidaan osoittaa todeksi. (näin esimerkiksi Albert Einsteinin teoria, että tähtien vetovoima vääntää valonsäteen kulkua - se voitiin todistaa kokeellisesti vasta kauan hänen kuolemansa jälkeen)

mutta on muunkinlaista totuutta kuin tiedollista, tieteellistä, kokeellisesti todennettavaa tai loogisin johtopäätöksin todistettavaa.


rabbin luokse tuli aviopari, ja he kovin kinastelivat ja riitelivät ja olivat tulleet apua hakemaan.

rabbi antoi ensin miehelle puheenvuoron. Tämä selvitti perusteellisesti, mikä vaimossaan oli vikana ja mikä avioliitossa mättää.

rabbi totesi "puhut totta, olet oikeassa"

rabbi antoi sitten vaimolle puheenvuoron. Tämä selvitti sanarikkaasti, mikä miehessään oli vikana ja mikä avioliitossa mättää.

rabbi totesi "puhut totta, olet oikeassa"

mies tästä kimpaantui ja sanoi "arvon rabbi, emmehän me voi yhtä aikaa molemmat olla oikeassa, vaimoni ja minä?"

rabbi totesi "olet oikeassa"palatkaamme hengellisiin asioihin

epäily pelottaa ja sitä voi taitamaton sielunhoitaja kutsua synniksi. saarnaaja voi varoitella epäilemisen juontavan sielunvihollisen juonista "onko Jumala todella sanonut?"

mutta epäily ei ole uskon vastakohta.

epäusko on uskon vastakohta.

jos ihminen ei saa epäillä, kysellä, olla utelias, vaatia todisteita, tahtoa tulla vakuutetuksi, ei hänen uskonsa ole koeteltua eikä todellista.

totuus vapauttaa epäilemään.

kuten sanoin, jos usko kohdistuu johonkin, joka ei kestä tutkimista ja epäileviä kysymyksiä, se saakin romahtaa ... terve menoa.nämä muutamat kepeät toteamukset eräästä ihmiskunnan suurimmasta kysymyksestä "mikä on totuus?" saavat riittää.

asiasta riittää pohtimista ja on kirjoitettu loppumattomasti syvällisiä viisaita kirjoja.

olen teoreettisesta filosofiasta suorittanut yliopistossa vain alimman tutkinnon, approbaatturin, joten tiedän, kuinka vähän tiedän!

tarkoitukseni oli johdatella omituiseen vastaukseen.


Douglas Noel Adams (1952–2001) kirjoitti vuonna 1978 BBC:ssä esistetyn radiokuunnelman "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" (Linnunradan opas peukalokyytiläiselle).

Kuunnelmasta on tullut suoranainen kulttuuri-ilmiö - siitä tehtiin kirja, mainio elokuva ja viittauksia sen hauskaan kielenkäyttöön löytyy nykyään ihan mistä vaan.

Douglas Adams oli ateisti ja suuri luonnonsuojelun ystävä. Koko kertomusta sävyttää mielestäni todella syvällinen yritys ymmärtää todellisuutta, hän etsii hauskalla, suorastaan nerokkaalla huumorillaan ja kielikuvillaan totuutta.

Richard Dawkins omisti kirjansa "God Delusion" (Jumala harha) juuri Adamsille.

Kuunelman kuuluisassa kohdassa etsitään vastausta totuuteen, perimmäisiin kysymyksiin

"Vastaus elämään, maailmankaikkeuteen ja kaikkeen muuhun sellaiseen""Linnunradan käsikirjan mukaan miljoonia vuosia sitten eräs hyperälykäs yleisulottuvainen rotu oli niin käsittämättömän kyllästynyt ainaisiin väittelyihin elämän tarkoituksista, että päätti ratkaista perimmäisen kysymyksen elämästä, maailmankaikkeudesta ja kaikesta muusta sellaisesta.

Tehtävää suorittamaan rakennettiin maailmankaikkeuden toiseksi mahtavin supertietokone nimeltä Syvä miete (Deep Thought).

Seitsemän ja puolen miljoonan vuoden pohdinnan jälkeen Syvä miete ilmoitti vastauksen olevan 42. Vastauksen suoranaisen epätarkkuuden Syvä miete kuittasi kysymällä, tietävätkö kysyjät, mikä tuo perimmäinen kysymys itse asiassa on.

Kysymystä Syvä miete ei kuitenkaan kyennyt selvittämään, vaan siihen tarvittiin hänen jälkeensä tuleva supertietokone, "joka on niin monimutkainen, että orgaaninen elämä muodostaa osan sen toiminnasta."

Tämän nimi oli Maa, jonka vogonit kuitenkin tuhosivat viisi minuuttia ennen kuin kysymys oli selvillä, joten kysymystä ei vieläkään tiedetä."


Kysymys saadaan kuitenkin selville jatko-osassa aikamatkailun, huonon tuurin ja älyttömän idean kautta.

Se, mitä kysymys itsessään tarkoittaa ja onko se ylipäätään oikea tai järkevä, jää arvoitukseksi.

Ei kuitenkaan voi pohjimmiltaan olettaa, että kysymyksen ja vastauksen ymmärtäisi vain sen takia että tietää sen.

Douglas Adamsiltä kysyttiin useita kertoja hänen uransa aikana miksi hän valitsi juuri numeron 42.

Useita teorioita esitettiin, mutta hän hylkäsi ne kaikki. Marraskuun 3. 1993 hän antoi vastauksen keskusteluryhmässä alt.fan.douglas-adams:

»Vastaus tähän on hyvin yksinkertainen.

Se oli vitsi.

Sen piti olla numero, tavallinen, pienehkö numero, ja valitsin tuon. Binääriset esitysmuodot, 13-kantaiset luvut, Tiibetiläiset munkit ovat kaikki täydellistä hölynpölyä. Istuin työpöytäni ääressä, katselin puutarhaan ja ajattelin '42 sopii' Kirjoitin sen paperille. Tarinan loppu.»

suomalainen wikipediaTuo tilanne on kuvattu mainiosti elokuvassa. Miljoonia ihmisiä on saapunut Deep Thought tietokoneen äärelle, joka on seitsemän ja puoli miljoonaa vuotta pohtinut, mikä on vastaus elämään, maailmankaikkeuteen ja kaikkeen muuhun sellaiseen.

Hiljaisuus on täydellinen, ja lopulta kone antaa vastauksen "42"

kaikki ihmiset suuttuvat ja ihmettelevät ja - kuten wikipedian artikkeli kertoo - monet kuunnelman kuulijat alkoivat miettiä vastausta elämän tarkoitukseen ja mikä on numero 42.


no nyt on mikkoL vuoro antaa vastaus, eikä hän tosiaan ole miettinyt sitä 7.5 miljoonaa vuotta eikä vastaus ole vitsi.

Vastaus elämään, maailmankaikkeuteen ja kaikkeen muuhun sellaiseen on

"p52"


ei 42 - edesmennyt ateisti D.N. Adams varmaan nyt jo tietää siellä kuoleman toisella puolella oikean vastauksen.

vaan p52

papyrus Rylands 52

se on maailman vanhin tunnettu katkelma Uudesta testamentista, jonka ajoituksesta - totuudesta - tiedemiehet edelleen ankarasti kiistelevät.

heillä ei ole vain lupa kiistellä p52 ajoituksesta, vaan se on heidän velvollisuutensa ja etuoikeutensa - etsiä tästä asiasta totuutta parhain mahdollisin menetelmin.

mutta yleisesti ajatellaan tällä hetkellä, että tämä pienen pieni Rylands kirjastossa säilytettävä Egyptistä 1920-luvulla tuotu papyruksen palanen, jonka molemmille puolille on musteella kirjoitettu Johanneksen evankeliumia, ajoittuu vuoden 100 tuntumaan jälkeen Kristuksen syntymän.

ja vaikka se osoittautuisi joitain vuosia nuoremmaksi tai vanhemmaksi, ei se muuta mitään itse asiasta.p52 toisella puolella (recto) on kreikkalaisin kirjaimin kirjoitetusta Johanneksen evankeliumista seuraava katkelma

Niin Pilatus sanoi heille: ottakaat te häntä ja tuomitkaat häntä teidän lakinne jälkeen. Juudalaiset sanoivat siis hänelle: meidän ei sovi ketään tappaa;

Että Jesuksen puhe täytettäisiin, kuin hän sanoi, merkiten, millä kuolemalla hänen piti kuoleman.

Niin Pilatus taas meni raastupaan, kutsui Jesuksen ja sanoi hänelle: oletkos sinä Juudalaisten kuningas?
Joh 18:31-33p52 toisella puolella on samasta luvusta

Niin Pilatus sanoi hänelle: niin sinä olet kuningas? Jesus vastasi: sinä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten olen minä syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä totuden tunnustan. Jokainen, joka on totuudesta, se kuulee minun ääneni.
Pilatus sanoi hänelle: minä on totuus? Ja kuin hän sen sanonut oli, meni hän taas ulos Juudalaisten tykö ja sanoi heille: en minä löydä yhtään syytä hänessä.
Joh 18:37-38p52 - maailman vanhin tunnettu Uuden testamentin kirjoitusta sisältävä teksti.

Jeesus puhuu kuninkaallisen rohkeasti totta Hänen elämästään ja kuolemastaan päättävän tuomarin, Rooman keisarin edustajan edessä.

Näin uljaasti ja käsittämättömän syvällisesti puhuu Johanneksen evankeliumissa maailmankaikkeuden luoneen Jumalan Poika:

Jesus vastasi: sinä sen sanot, että minä olen kuningas.

Sitä varten olen minä syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä totuden tunnustan.

Jokainen, joka on totuudesta, se kuulee minun ääneni.


Pilatus lienee jo Jerusalemiin melko väsynyt valtiomies, joka oli saapunut pääsiäisjuhlien ajaksi sinne päämajastaan aidosti roomalaisesta Kesareasta (nykyisestä Tel Avivista pohjoiseen).

Kaupungissa oli juhlien aikaan Josefuksen mukaan jopa satatuhatta pyhiinvaeltajaa ja Apostolien tekojen alussa saamme kuvan siitä, miten kansainvälistä joukkoa tämä oli kaikkialta Välimeren ympäristöstä. Etiopiastakin asti.

Tiedämme Pilatuksesta aika vähän, mutta hän oli tyypillinen rajuja otteita kaihtamaton valtiomies, joka oli suoraan keisarille vastuussa teoistaan.

Ilmeisesti hänet aika pian kutsuttiin Roomaan ja perimätiedon mukaan karkoitettiin Sveitsiin, jossa hän teki itsemurhan hyppäämällä vuoren rinteeltä alas.Moderni ihminen kohtaa Pilatuksessa ei niinkään "tietämättömän" eli agnostikon vaan skeptikon (jota kutsun kykenemättömyydeksi uskoa mitään).

Saatamme ajatella, että skeptikko on ainakin rehellinen eikä teeskentele mitään.

Mutta pyhä Raamattu antaa hänestä toisen kuvan - koska hän ei usko mihinkään (paitsi ehkä itseensä ja omaan järkeensä) hänellä ei ole moraalista perustaa, kalliopohjaa, vaan hän ratkoo asiat käytännön poliitikon tavoin.

Mikä tässä tilanteessa on parasta ja viisainta?

Jeesus sen sijaan puhuu totuudesta.

Tuomarina Pilatuksen pitäisi ratkaista, onko mies syyllinen vai ei.

Skeptikkona hän huitaisee tuon kysymyksen sivuun, ja tekee maailmanhistorian järkyttävimmän oikeusmurhan - lähettää täysin viattoman, totta puhuvan Jumalan Pojan synkkään kuolemaan ja vapauttaa Barabbaan.

skeptikko voi olla nokkela ja kaataa monet valheelliset uskomukset osoittamalla ne perättömiksi.

mutta Pilatus on hänelle varoitus - kysymys "mikä on totuus?" on ihmiskunnan syvä ja suuri kysymys, jonka ei pitäisi aiheuttaa virnuilua ja uskovien pilkkaamista.mutta mikko, mitä tarkoitat kun sanot Totuus p52?

onko se sen kummempi kuin ateistin Adamsin 42?

no kun on...

:-)

olen useamman kerran varoittanut että vastaukseni on omituinen.

Totuus ei näet ole vain jokin filosofinen määritelmä, jokin empiirisesti koeteltava väite, jokin loogisesti vakuuttava teoreema, jokin tilastollinen toennäköisyys, jokin sisäinen tunto siitä, mikä on totta.

nämä ovat osatotuuksia.

totuus on henkilö, persoona, Jeesus Kristus.Johanneksen evankeliumissa on tämä kumma sana

"Minä olen Tie, Totuus ja Elämä"

kumma ... miten Jeesus voi olla Totuus?

ihmisen elinikä ei riitä ammentamaan vastausta tähän!Jeesuksen seurassa kulkeminen ei merkitse, että sinulla on itselläsi nyt totuus ja tarvii vain sitä soveltaa.

se on elämää Totuuden seurassa, se on rakkautta totuuteen, se on sitä, ettei mikään valhe kelpaa enään.

Jeesuksen seurassa, Hänen lähellään, ei ole helppo olla.

Jeesuksella ei ole tapana paijailla omiaan vaan enempi niinkuin ruoskalla ruoskia.

kristittynä eläminen ei ole suojautumista synniltä, lihalta, maailmalta, perkeleeltä...

vaan kulkemista tämän maailman halki känny Jeesuksen kännyssä.tilanne oli siis erikoinen

Pilatus, keisarin juhlava edustaja, lain ja järjestyksen ja sotilashallinnon johtaja, istuu valtaistuimellaan.

Hänen edessään seisoo pahoinpidelty Jeesus.

Totuus seisoo Pilatuksen edessä.

mutta hän ei sitä näe, ja vaikka tietää miehen syyttömäksi, tuomitsee hänet kuolemaan.

kun se nyt näyttäisi olevan kansalle mieleen."Pitäkää itse hänet", Pilatus sanoi, "ja tuomitkaa hänet oman lakinne mukaan."

Mutta juutalaiset sanoivat: "Meidän ei ole lupa tuomita ketään kuolemaan."

Näin tapahtui, jotta Jeesuksen sanat kävisivät toteen. Hän oli aiemmin ilmaissut, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa.
...

Sinä siis kuitenkin olet kuningas?" Pilatus sanoi.

Jeesus vastasi: "Itse sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua."

"Mitä on totuus?" kysyi Pilatus.

Totuus papyrus p52 verso


USKONKAPPALE

Paholainen oli kaverinsa kanssa kävelyllä. Heidän edellään kulki mies, joka kumartui nostamaan maasta jotain.

Kaveri kysyi paholaiselta: "Mitä hän mahtoi löytää??

Paholainen vastasi: "Näytti löytäneen totuuden sirpaleen."

Kaveri: "Eikö se huolestuta sinua??

Paholainen: "Ei ollenkaan. Annan hänen tehdä siitä uskonkappaleen."
AdM

Esikoiset ja totuus

"Sinä siis kuitenkin olet kuningas?" Pilatus sanoi.

Jeesus vastasi:
"Itse sinä sanot, että olen kuningas.

Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua."

"Mitä on totuus?" kysyi Pilatus.
Joh 18:37-38 KR 1992


Olen saanut keskustella erään esikoisuutta varsin läheltä tuntevan henkilön kanssa minua ihmetyttävästä asiasta.

Kerroin, kuinka olen nettiruukku nimisellä foorumilla mukana alustajana ja kuinka keskustelut siellä ovat luonteeltaan usein varsin omaperäisiä. Sellaista en ole muualla ennen kohdannut ja asia kiinnostaa.

hän selitti minulle laajempaa taustaa, joka auttoi minua ymmärtämään paremmin mistä on kyse. tuon ulkopuolisena tämän ymmärrykseni tänne vapaasti arvosteltavaksi, onko asia näin kuin häneltä ymmärsin vai ei.

kä sitys totuudesta.

tämä käsitys vaikuttaa ensinnäkin yhteisöllisellä tasolla, seuraväen kokoontuessa rukoushuoneelle tai esikoisten tavatessa muissa merkeissä toisiaan raamattupiirissä, jonkun kotona tai muualla hengellisistä asioista puhuttaessa.

yhteisölliseltä tasolta tämä totuuden käsitys on sitten "periytynyt äidinmaidossa" uskoviin tässä kristillisyydessä. se vaikuttaa omiin pohdintoihin, keskusteluihin ja kannanottoihin muiden näkemyksistä.totuus on selkeä ja syvällekäyvä ja jossain mielessä varsin suora ja käsitettävä, niin "ettei siltä tieltä eksy hullukaan".

totuus on yksinkertainen ja selkeä, näin hänen sanansa ymmärsin. asiat ovat joko totta tai sitten eivät ja harmaita alueita näiden kahden välillä pyritään välttämään.

onhan tässä kristillisyydessä pohjimmiltaan kysymys siitä, mihin elämä on perustettu ja mihin iankaikkisen elämän toivo on ankkuroitu.Raamattu on kirkas ja selkeä ja tämä Jumalan sana on totuus, joka käy yli kaiken ihmisen ymmärryksen.

Tieto maailmasta, oppineisuus, totuutta koskevat pohdinnat ovat ihmisen omaa ajattelua eikä ihminen voi käsittää sitä, mikä Jumalan on.

Jumalan Henki on näin kaiken totuuden ymmärtämisen avain.

Pyhä Henki johdattaa totuuteen, (kuten Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa) ja tämän maailman viisaus on aivan turhaa (kuten apostoli Paavali sanoo)Sillä se puhe rististä on niille hulluus, jotka kadotetaan; mutta meille, jotka autuaaksi tulemme, on se Jumalan voima.

Sillä kirjoitettu on: minä kadotan viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä hylkään.

Kussas on viisas? kussas on kirjanoppinut? kussas tämän maailman tutkia on? Eikö Jumala ole tämän maailman viisautta hulluudeksi tehnyt?

Sillä että Jumalan viisaudessa ei maailma tuntenut Jumalaa viisauden kautta, niin kelpasi Jumalalle tyhmän saarnan kautta niitä vapahtaa, jotka sen uskovat,


1 Kor 1:18-21


Te näette, rakkaat veljet, teidän kutsumisenne, ettei monta lihallista viisasta, ei monta voimallista, ei myös monta suuresta suvusta,

Vaan ne, jotka maailman edessä hullut ovat, on Jumala valinnut, että hän viisaat häpiään saattais; ja ne, jotka heikot ovat maailman edessä, on Jumala valinnut, että hän väkevät häpiään saattais;

Ja ne alimmaisesta suvusta ja ylönkatsotut maailmassa on Jumala valinnut, ja ne, jotka ei mitään ole, että hän ne, jotka jotakin ovat, turhaksi tekis;

Ettei hänen edessänsä yksikään liha kerskaisi.


1 Kor 1:26-29Avaimena totuuden tuntemiseen, pelastavan uskon saamiseen, on Pyhä Henki, jota ilman kukaan ei pysty evankeliumin ilosanomaa käsittämään ja ottamaan vastaan.

Ratkaisevan tärkeitä ovat tässä apostoli Paavalin kirjoittamat sanat korinttilaisille:Ja, rakkaat veljet, kuin minä teidän tykönne tulin, en minä tullut korkeilla sanoilla enkä syvällä viisaudella ilmoittamaan teille Jumalan todistusta.

Sillä en minä itsiäni pitänyt teidän seassanne mitäkään tietämäni, vaan ainoasti Jesuksen Kristuksen ja sen ristiinnaulitun.

Ja minä olin teidän kanssanne heikkoudessa, ja pelvossa, ja suuressa vapistuksessa.

Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kaunistetuissa sanoissa ihmisten viisauden jälkeen, mutta hengen ja voiman osoituksessa,

Ettei teidän uskonne olisi ihmisten viisaudessa, vaan Jumalan voimassa.


1 Kor 2:1-5Esikoisten parissa on siis jumalallinen viisaus, totuus, jota tämä maailma ei voi käsittää.

Tämän viisauden antaa Jumalan Henki, joka ei valehtele.Mutta me puhumme siitä viisaudesta, joka on täydellisten tykönä, ei tämän maailman viisaudesta, eikä tämän maailman päämiesten, jotka hukkuvat.

Vaan me puhumme siitä salatusta Jumalan viisaudesta, jonka Jumala on ennen maailman alkua säätänyt meidän kunniaksemme,

Jota ei yksikään tämän maailman päämiehistä tuntenut; sillä jos he olisivat tunteneet, niin ei he olisi kunnian Herraa ristiinnaulinneet.

Vaan niinkuin kirjoitettu on: joita ei silmä ole nähnyt, eikä korva ole kuullut, ja ei ihmisen sydämeen ole astunut, joita Jumala on niille valmistanut, jotka häntä rakastavat.

Mutta meille on Jumala sen ilmoittanut Henkensä kautta; sillä Henki kaikki tutkistelee, Jumalan syvyydetkin.


1 Kor 2:6-10Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, vaan ihmisen henki, joka hänessä on? Niin myös ei yksikään tiedä, mitä Jumalassa on, vaan Jumalan Henki.

Mutta emme ole saaneet tämän maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka Jumalasta on, että me tietäisimme, mitä meille Jumalalta annettu on,

Jota me myös puhumme, ei niillä sanoilla, joita inhimillinen viisaus opettaa, vaan niillä, joita Pyhä Henki opettaa, ja me tuomitsemme hengelliset asiat hengellisesti.

Mutta ei luonnollinen ihminen ymmärrä niitä, mitkä Jumalan Hengen ovat; sillä ne ovat hänelle hulluus, ja ei taida käsittää, sillä ne hengellisesti tuomitaan.

Mutta hengellinen tuomitsee tosin kaikkia, vaan ei hän keltäkään tuomita.

Sillä kuka on tietänyt Herran mielen, joka tahtoo hänelle neuvoa antaa? Mutta meillä on Kristuksen mieli.


1 Kor 2:11-16Luonnollinen ihminen ei järjellään voi käsittää Jumalan salaisuuksia.

Pyhä Henki, joka on asuvainen tässä kristillisyydessä, avaa nämä salaisuudet hengelliselle uudestisyntyneelle ihmiselle, joka on elävässä uskossa.

Tämä pelastava usko on se tärkeä totuus, jonka rinnalla kaikki muu kalpenee ja jonka rinnalla kaikki ajallinen tämän maailman tieto on turhaa.Esikoislestadiolaisuudessa korostetaan maailman pimeyttä ja luopumusta ja todetaan, että kansojen etsikkoajat ovat ohitse.

Koko maailmassa vain pienet vastasyntyneet viattomat lapset ovat kuollessaan autuaita, muut jäävät yöhön ja pimeyteen.

Jumalan armosta Kiirunan Beetlehemissä syttyi elävän kristillisyyden valo, joka loistaa nyt vielä pimenevässä maailmassa ja kutsuu Jumalan sanassaan ilmoittaman hengellisen totuuden ääreen.

Tässä seurakunnassa lampaat saavat kuulla väärentämätöntä Jumalan sanan rieskaa, Hyvän Paimenen ääni kuuluu selkeänä, sudet ja ahmat ovat ulkona ulvomassa, mutta Siionin muureilla vartijat tarkkana laumasta huolta pitävät.

Esikoisten seurakunta on totuuden järkkymätön kallioperusta, jossa itse Jumalan Henki on takaamassa saarnan totuuden.


Esikoisten seurakunta totuuden pylväänä ja pilarina, lamppuna yössä, on kaiken perusta.

Esikoiset kasvavat lapsesta asti luottamaan tähän turvalliseen totuuden tuntevaan pilariin, joka on erehtymätön ja virheetön puhuessaan pelastuksen asioista.

Äitiseurakunnan luja kallioperusta säteilee sitten muihinkin asioihin.

Pyhä Raamattu on läpeensä selkeä, erehtymätön ja virheetön Jumalan sana sen tähden, että se sama Pyhä Henki on sen inspiroinut.

Eikä Pyhä Henki voi valehdella. Koko Raamattu on jumalallinen totuus.Tämä jumalallinen esikoisten seurakunnassa vallitseva totuus säteilee tietenkin myös Lapin vanhimpiin, lähetysmiehiin ja saarnaajiin.

Pyhän Hengen kanssa vanhimmat ratkovat seurakunnan asioita ja lähettävät kirjeitä ja lähetysmiehiä aspotoliseen tapaan ne ratkaisemaan. Näistä jumalallisista päätöksistä ei voi valittaa mihinkään tuomioistuimeen.

Pyhässä Hengessä saarnaaja istuu puhumassa seuraväelle, ja jumalallinen totuus kuullaan hänen huuliltaan.

Jos saarnaaja erehtyy ja eksyy, seuraväki sen nopeasti tunnistaa ja ajaa keskuudestaan lampaannahkaan pukeutuneet sudet.

Jos veli tai sisar alkaa puhua levottomia, esikoisten seurakunta kääntää hänelle selkänsä eikä seurustele harhaoppisen kanssa.Sillä ette ole käyneet sen vuoren tykö, johon ei ruveta saa, ja joka tulesta paloi, ette myös käyneet siihen synkeyteen ja pimeyteen, ja sen hirmuisen ilman tykö,

Sen basunan kajauksen ja sanain äänen tykö, josta ne, jotka sen kuulivat, rukoilivat, ettei se sana pitänyt heille sanottaman.

Sillä ei he voineet kärsiä niitä, mitkä siinä sanottiin, ja jos joku peto siihen vuoreen sattui, niin se piti kivitettämän eli nuolella ammuttaman lävitse.

Niin hirmuinen sen näky oli, että Moseskin sanoi: minä olen hämmästyksissä ja vapisen.


Vaan te olette käyneet Zionin vuoren tykö, ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin, ja monen tuhannen enkelitten joukon tykö,

Yhteisen kokouksen ja esikoisten seurakunnan tykö, jotka taivaissa kirjoitetut ovat, ja Jumalan, kaikkein tuomarin tykö ja täydellisten vanhurskasten henkein tykö,

Ja uuden Testamentin välimiehen Jesuksen tykö, ja priiskotusveren tykö, joka parempia puhuu kuin Abelin (veri).

Heb 12:18-24


Esikoisten seurakunnasta totuus sitten ulottuu myös hierarkian pohjalle, tavalliseen seuraväkeen, kristittyihin, joita vanhimmat, lähetysmiehet ja saarnaajat niin suurella vaivalla, sydämen huolella ja rakkaasti hoitavat, ettei kukaan jäisi tielle tai eksyisi pois laumasta.

Jokainen esikoinen kasvaa tähän totuuskäsitykseen - Pyhä Henki avaa uudestisyntyneille hengellisille hengelliset ja luonnollinen ihminen ei voi niitä ottaa vastaan eikä ymmärtää.

luonnollinen ihminen, Kainin lapset, pikemmin vihaa eläviä kristittyjä ja vainoaa ja pilkkaa heitä.

mutta näin Jeesus on Vuorisaarnassa jo sanonut, että kun Pyhä Henki tulee ihmiseen, niin maailma pilkkaa ja vainoaa häntä.


Kirkas on totuus esikoisten seurakunnassa, jossa se yksin enää palaa kun koko maailma on jo Kristuksesta luopunut ja eksynyt perkeleen juoniin.

Kirkas ja selkeä on Raamatun totuus, joka on erehtymätön ja virheetön.

Kirkasta ja selkeää on esikoisten saarna, jossa Jumalan sana kokonaisesti saarnataan ja joka uskossa nöyrästi ja kuuliaisesti otetaan vastaan ja pannaan käytäntöön.

Jumala ei voi valehdella, Poika ei valehtele, Pyhä Henki ei valehtele

totuus on selkeä ja kirkas ja se on meille annettu ja meidän tulee siinä riippua kiinni eikä antaa kenenkään vietellä itseämme siitä pois millään tavoin.


näin siis ymmärsin tuon esikoisuutta hyvin tuntevan henkilön kertoman ja tämä auttoi minua ymmärtämään niin monia erillisiä asioita, jotka mieltäni ovat askarruttaneet toisaalta nettiruukun keskusteluissa ja toisaalta esikoisten saarnoissa ja kirjoituksissa.jätän tämän palstan kirjoittamisen hetkeksi, jos vaikka tähän tai huoltoasemalle tai muuten saan ohjausta ja korjausta ja arvostelua, mitä olen tässä mahdollisesti väärin käsittänyt.

Avaja porttis, ovesi!

Kolme rupattelijaa siinä oli, tuttuja rouvia keskenään ja pientä taitavasti peiteltyä kissanhännän vetoa oli milloin lapsista, milloin koirista ja kissoista, mutta aina sulassa sovussa.

Leena siinä oli turkulaisena kertonut, miten GP ja HG olivat eräiden lähetysmiesten kanssa tulossa viikonloppuna iltapäivällä kahville. Oli heillä miehensä kanssa joku tärkeä projekti ja siitä heillä puhuttaisiin ja katsoisivat joitain kaavioita.

Kyllä Leena sitten osasi näytellä vaatimatonta! Kertoili vain, miten oli kotia imuroitu ja siivottu ja millaista voileipäpöytää oli suunniteltu ja että kyllä se Pauligin Juhla Mokka sentään on hänen mielestään parasta.

Mutta tällä kertaa Leena jäi kyllä toiseksi, kun Riitta silmät loistaen kertoi miten presidentin kansliasta oli soitettu, että valtioneuvos Pentti Arajärvi tulisi kyllä neuvonantajansa kanssa heille perjantaina aiemmin sovittuun aikaan ja että kyllä illallinen heille tosiaan maistuisi.

"Ei nämä mitään valtionsalaisuuksia ole" Riitta jatkoi, he tulisivat nyt keskustelemaan maakaupoista Turun saaristossa, kun asiat ovat niin pitkällä ja Riitan isän perintösaari on niin hyvällä paikalla. Juhlan kunniaksi Matti oli jo käynyt peuranlihaa erikoiskaupasta ja lakkojakin oli pakastimessa jälkiruoan jäätelöön. Ei lähtisi valtioneuvos tyhjin vatsoin, vaikkei kauppoja tulisikaan!

Sonja siinä sitten vähän apeana kolmantena, kun viikonloppu lähestyi. Rehellisenä hän nyt ei kuitenkaan ruvennut tarinaa keksimään vaan sanoi:

"no johan teillä kahdella on juhlat tulossa lähipäivinä, oikein kateeksi käy! Ei meillä nyt ole sen erikoisempaa tiedossa. Jotkut soittivat että se Jeesus mielellään tulisi jonkun kanssa meille aterialle sunnuntaina. Sanoi että toisi hyvän kalankin tullessaan. No, Mattikin oli siinä vieressä kun puhelu tuli ja kysyin, ja hänkin päätään heilutti. Sanoin sitten vaan että kun meillä on tarkoitus sunnuntaina mennä vävypojan vanhempien luo ja voi kun siitä on jo sovittu, mutta ehkä joskus toiste."

Leena ja Riitta nyökkäsivät ymmärtäen ja mainitsivat kaikenlaisista vieraista, jotka ovat kylään tuppautumassa ja kuka tietää mitä seurauksia niistä visiiteistä aina sitten on.


Virsi 2
Avaja porttis, ovesi,
käy Herraas vastaan nöyrästi,
kun itse taivaan kuningas
sun tahtoo olla vierahas.
Suo ilovirtes kaikua,
on siitä riemu taivaassa.
Nyt olkoon kiitos Jeesuksen,
hän saapuu luokse syntisen.

Hyvyyden Jeesus myötään tuo
ja kaiken armon meille suo.
Kruununsa on vanhurskaus
ja valtikkansa laupeus.
Hän tuskat tuimat sammuttaa,
vaivoista meidät vapahtaa.
Nyt olkoon kiitos Jeesuksen,
hän saapuu luokse syntisen.

Autuas kansa, kaupunki,
kun Jeesus saapuu Herraksi.
On siellä rauha, rakkaus
ja uusi toivo, uskallus.
Hän tullessansa armon tuo
ja avun neuvoillansa suo.
Nyt olkoon kiitos Jeesuksen,
hän saapuu luokse syntisen.

Avaja porttis, ovesi,
valmista hälle itsesi.
Sun lamppus olkoon palava
ja valvo, Herraas odota.
Hän saapuu riemusaatossaan
ja sinut kruunaa armollaan.
Nyt olkoon kiitos Jeesuksen,
hän saapuu luokse syntisen.

Käy, Herra Jeesus, luokseni,
tee sydämeeni majasi.
Se täytä, Jeesus, armolla
ja asu aina minussa.
Taivaaseen minut johdata,
luonasi anna riemuita.
Jo kohta Herra saapuukin.
Niin, aamen, Jeesus rakkahin.

Georg Weissel 1642.
Ruots. Jakob Arrhenius 1694.
Suom. virsikirjaan 1701.
Uud. komitea 1984.Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän.

Jeesus

Nimi valkoisessa kivessä

nimimerkki Haamul kirjoitti

"Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä Henki sanoo seurakunnille. Sille, joka voittaa, minä annan kätkettyä mannaa ja valkoisen kiven, ja siihen kiveen on kirjoitettu uusi nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin sen nimen saaja." (Ilm. 2:17)

Kätketty manna ja valkoinen kivi.

Manna on tutuksi tullut käsite israelinlaisten autiomaavaellukselta, missä sitä satoi taivaasta. Ja UT:ssä Kristus kertoo olevansa Elämän Leipä Taivaasta.

Manna on esikuvaa Kristuksesta, Jumalan Sanasta.

Entä miksi tai milloin manna on kätkettyä?

Sydämeen kätketystä Jumalan Sanasta Luukkaan evankeliumi kertoo: Maria kätki sydämeensä paimenten puheet enkeleiden kertomasta Herran ilosanomasta ja tutki niitä sydämessänsä.

Mutta se valkoinen kivi, mitä se on? Ja siihen kirjoitettu nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja?Voittavalle seurakunnalle Herran Henki antaa siis kätkettyä mannaa ja valkoisen kiven, ja siihen kiveen on kirjoitettu uusi nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin sen nimen saaja.

Voittava srk on se, jonka Pääksi on tullut Kristus. Tuohon valkoiseen kiveen, josta Ilm.kirja puhuu, on kirjoitettu uusi nimi.

Jes. 62 puhuu uuden nimen saamisesta tällaista:

Jes. 62:
1 Siionin tähden minä en voi vaieta, ja Jerusalemin tähden en lepoa saa, ennenkuin sen vanhurskaus nousee kuin aamunkoi ja sen autuus kuin palava tulisoihtu.
2 Ja kansat näkevät sinun vanhurskautesi, kaikki kuninkaat sinun kunniasi; ja sinulle annetaan uusi nimi, jonka Herran suu säätää.


Tällä Jesajan profetoimalla uuden nimen säätämisellä on yhteys tuohon Johanneksen ilmestyksessä mainittuun voittavan srk:n saamaan valkoiseen kiveen kirjoitettuun uuteen nimeen.Hoos.1:ssä kerrotaan sellaisista nimistä, joita tuskin kukaan haluaisi saada tai antaa lapsilleen. Herran kehotuksesta kuitenkin prof. Hoosea antoi kahdelle lapselleen nimet Loo-Ruhama (suomeksi ”ei-rakastettu”) ja Loo-Ammi (suomeksi ”Ei-minun kansani).


Koska Israelin kansa oli ollut uskoton Herralle, profeetta Hoosean piti oman perheensä kautta näyttää kansalle, miten Israelin kansan tulisi käymään uskottomuuden takia. Jumala halusi puhutella kansaa siis varsin merkillisellä tavalla. (Tähän verrattavissa olevaa merkillisyyttä löytyy kyllä muidenkin profeettojen kohdalla).

Herran kehotuksesta Hoosean ensinnäkin piti naida itselleen haureellinen vaimo. "Mene, ota itsellesi haureellinen vaimo ja haureudesta syntyneet lapset, sillä maa on peräti rikkonut avion luopumalla Herrasta".

Hoosea totteli Herraa. Ensimmäinen lapsi oli poika ja hänestä tuli Jisreel. Mutta toiselle ja kolmannelle lapselle piti antaa tosiaan ikävät nimet. Toisen lapsen, tyttären, nimenantoa Herra perusteli sillä, että ”en minä enää tästedes armahda Israelin heimoa, niin että antaisin heille anteeksi."

Kolmas lapsi oli poika, ja hänelle Herra käski antaa nimeksi Loo-Ammi, "sillä te ette ole minun kansani, enkä minä tahdo olla teidän omanne."Herra kuitenkin rakastaa uskotonta Israelia niin suuresti, että Hän taivuttelee sen omakseen, ja erinäisten vaiheiden jälkeen Hän armahtaa kansaansa. Ja silloin Loo-Ruhama ja Loo-Ammi saavat uudet nimet!

"Minä armahdan Loo-Ruhamaa ja sanon Loo-Ammille: 'Sinä olet minun kansani'; ja hän vastaa: 'Minun Jumalani'."
(Hoosea 1 ja 2)


Niin, siinä valkoisessa voittajalle annetussa kivessä on sitten uusi nimi, joka varmasti ei ole 'Ei-rakastettu', eikä 'Ei-minun kansani'.

--------

Mutta mokasiko Johanneskin (Ilm.2:17), vaiko mokasiko peräti Henki, joka Johannekselle puhui, kertoesssaan voittajalle annettavasta valkoisesta kivestä?

Eikö hän nyt ilmiselvästi sekoittanut hengelliset ja maalliset asiat pahemman kerran, sillä puhuessaan valkoisesta kivestä hän varmaankin viittasi antiikin Kreikan maallisessa tuomioistuimessa olleeseen käytäntöön:

"Antiikin Kreikassa maallisessa tuomioistuimessa valamiehet äänestivät syytetyn syyttömyyden puolesta valkoisella kivellä."
(http://www.sanansaattaja.com/luku2.htm)

Teksti em. sivustolla jatkuu, "sekoillen" samaan tyyliin:

"Kun kerran kaikki ihmiset kootaan Kristuksen valtaistuimen eteen, antaa Jeesus itse valkoisen kiven muodossa vapautuksen kaikille Häneen uskoville - valkoinen kivi syyttömyyden puolesta! Jokainen Jeesukseen Kristukseen uskova on syytön, sillä Jeesus on itse kuollut tämän puolesta Golgatalla tuskallisen kuoleman."Tai ainakin meidän vähintäänkin pitää paheksua Sanansaattajien sivustolle kirjoittaneen henkilön raamatuntulkintaa.

Vai pitääkö sittenkään paheksua.


Ilmestyskirjan valkoinen kivellä on kyllä selkeästi yhteys siihen elävään kiveen, jonka kaltaisena jokainen uskova rakentukoon hengelliseksi huoneeksi ja pyhäksi papistoksi - ja jokaisen Jumalan lapseksi uudestisyntyneen uusi nimi on 'Ei-rakastetun' sijasta 'Rakastettu'.


Kirjoittanut: MikkoL

pohdin toisella palstalla, mitä Raamatun ilmaus "elävä kivi" tarkoittaa kielellisesti.

"Tietenkään Jeesus ei ole jokin orgaaninen kivi tai muukaan kivi. Minusta on outoa, että tämä hengellinen kivi koetaan niin ristiriitaisena asiana."
Haamul

Kielikuvasta toki on kyse "kulmakivessä" ja "elävässä kivessä" ja 1 Pietarinkirje 2 luku kehottaa kristittyjä tulemaan "eläviksi kiviksi" Herran huoneeseen.

Päädyin ehdottamaan, että kielikuva tarkoittaa rakennuskelpoista kiveä, ei jotain outoa orgaanisesti elävää kiveä.

Toisaalta - seurakunta rakentuu elävistä ihmisistä (ja kuolleista) joten "elävä kivi" on silleen jännä ilmaus.


tuot Haamul keskusteluun sitten vielä yhden kiven, "valkoinen kivi" ja pohdit kauniisti Raamatun valossa tätä uuden nimen antamista ja myös ilmaisu profeetallista Vanhan testamentin taustaa.

ei näitä kaikkia kiviä tarvitse yhdeksi kiveksi julistaa - kiviä on monenlaisia ja kivilajeja paljon, olihan ylipapin rintakilvessä erilainen kivi jokaiselle 12 heimolle ja Ilmestyskirjan Uuden Jerusalemin porttien kivet ovat erilaisia!


valkoisen kiven teksti on tämä

"Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä Henki sanoo seurakunnille. Sille, joka voittaa, minä annan kätkettyä mannaa ja valkoisen kiven, ja siihen kiveen on kirjoitettu uusi nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin sen nimen saaja." (Ilm. 2:17)

.. toistan että tämä valkoinen kivi ei ole 1 Pietarinkirjeen tarkoittama elävä kivi eikä 1 Kor 10:4 mainittu "kallio, joka heitä seurasi, joka on Kristus"

tämä on näky Johannes Näkijän ilmestyskirjasta ja todella arvoituksellinen.Viittaat Haamul "valkoisen kiven" selittämiseksi kirjaan, jonka on kirjoittanut imatralainen saarnaaja ja laulaja-evankelista Marko Lind ja joka ilmestyy nyt helmikuussa 2011.

..........
"Antiikin Kreikassa maallisessa tuomioistuimessa valamiehet äänestivät syytetyn syyttömyyden puolesta valkoisella kivellä."

Kun kerran kaikki ihmiset kootaan Kristuksen valtaistuimen eteen, antaa Jeesus itse valkoisen kiven muodossa vapautuksen kaikille Häneen uskoville - valkoinen kivi syyttömyyden puolesta! Jokainen Jeesukseen Kristukseen uskova on syytön, sillä Jeesus on itse kuollut tämän puolesta Golgatalla tuskallisen kuoleman.

(http://www.sanansaattaja.com/luku2.htm)Marko Lind kuvaa kirjaansa näin:

......
Kirja luettavissa nyt internetissä, ilmestyy markkinoille vasta helmikuussa 2011. KIRJA - joka ilmestyttyään takuuvarmasti riisuu aseet kirkkokuntien sekä herätysliikkeiden (lahkojen) harhaopettajilta - LUE JA YMMÄRRÄT MIKSI.

Kirkkokuntien sekä herätysliikkeiden (lahkojen) PAHIN PAINAJAINEN nyt luettavissa
- vain Raamattuun pitäytyvä kommentaari Johanneksen ilmestyksestä

Kirkkokunnat sekä herätysliikkeet muodostavat lopunajan suuren porttokirkon ekumenian nimissä: siksi kirkkokuntien sekä herätysliikkeiden johtomiehet tulevat vihaamaan tätä kirjaa yli kaiken (vink).

Tämä kirja on VAROITUS JUMALAN KANSALLE - se paljastaa Johanneksen ilmestyksen valossa lopunajan suuren porton salaisuuden sekä sen, ketkä kuuluvat porttokirkkoon ja ketkä todelliseen Jumalan Seurakuntaan.

Sota näiden kahden välillä on armoton ja pahenee loppua kohden - Jumalan todellinen Seurakunta vastaan Maailmankirkko, joka Paavin johdolla protestanttisten kirkkokuntien sekä herätysliikkeiden ja muiden uskontojen edustajien myötävaikutuksella vainoaa jo tämän kristityn sukupolven aikana todellisia Jumalan Pyhiä verisesti. TÄTÄ KIRJAA SINUN EI YKSINKERTAISESTI KANNATA JÄTTÄÄ LUKEMATTA!Jos olet todellinen Jeesuksen opetuslapsi, levitä tietoa tästä kirjasta kaikkialle: VAROITUS JUMALAN TODELLISELLE SEURAKUNNALLE TULEE TAVOITTAA MAHDOLLISIMMAN MONTA.

Ole ahkera Jumalan työtoveri Kristuksessa Jeesuksessa, levitä tietoa TÄSTÄ VAROITUKSESTA kaikkialle (keskustelupalstat, facebook, ystävät jne.) - JA JUMALA ON PALKITSEVA VAIVASI - sillä Vapahtajamme Jeesus Kristus tulee pian! Ole siunattu Rakas lukija Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan nimessä sekä arvokkaassa sovintoveressä!

http://www.sanansaattaja.com/kirjanalkusanat.htm


Melkoista markkintointia - ole uskollinen kristitty, levitä tietoa tästä kirjasta (40 euron hintainen) ja itse Jumala on palkitseva vaivannäkösi!"Ennustukset toteutuvat" kirja joka tulkitsee Johanneksen Ilmestyskirjaa on luettavissa verkossa - siinä on kaikkiaan 491 sivua. Painetun kirjan kannessa on julma kuva tuskasta huutavasta miehestä, jota kidutetaan.


koska verkko-osoite on www.sanansaattaja.com luulin ensin, että kyseessä on suuresti arvostamani radiolähetystyötä tekevä ja tukeva Sanansaattajat ry. SANSA. Heidän sivujensa osoite on kuitenkin www.sansa.fi


Tämä imatralainen nuori saarnaaja Marko Lind kuuluu "Jumalan seurakuntaan" joka perustaa oppinsa ainoastaan Raamattuun. He ovat Kristus kuninkaan sotureita.

Marko varmaan on vetomies ja Imatran Jumalan seurakunnan opinkäsityksistään ja ajatuksista annetaan reilusti ja avoimesti kuvaus kotisivulla

http://www.kuninkaansoturit.org/SIVU6.htm


Marko Lind tarjoaa ainoastaan raamatullista opetusta.

"Alla oleva opetus ei ole sidottu minkään kirkkokunnan tai herätysliikkeen (jotka tulevat Paavin kirkosta) turmiollisiin opetuksiin, kaikki perustuu puhtaasti vain Jumalan sanaan."

...
krhm...

juuri tällaisista nuorista palavasti Jeesukseen uskovista kristityistä miehistä apostoli Paavali varoittaa Timoteusta.


Varma on tämä sana: jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen.

Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan, ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina; sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta?

Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi.

Ja hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä perkeleen paulaan.


1 Tim 3:1-7 KR 1938Saarnaaja ja evankelista Marko Lind tosiaan kirjoittaa, kuten Haamul lainaa

"Jeesus antaa jokaisella Häneen uskovalle valkoisen kiven.

Antiikin Kreikassa maallisessa tuomioistuimessa valamiehet äänestivät syytetyn syyttömyyden puolesta valkoisella kivellä.

Kun kerran kaikki ihmiset kootaan Kristuksen valtaistuimen eteen, antaa Jeesus itse valkoisen kiven muodossa vapautuksen kaikille Häneen uskoville - valkoinen kivi syyttömyyden puolesta!

Jokainen Jeesukseen Kristukseen uskova on syytön, sillä Jeesus on itse kuollut tämän puolesta Golgatalla tuskallisen kuoleman."


ensin Markolle itselleen:

olen pahoillani, Marko, mutta tämän lainauksen kieliasu muistuttaa sanajärjestykseltään minusta käännöskieltä.

olisiko mahdollista Marko, että olet nopeasti kirjoittanut tämän kirjan käyttämällä apunasi jotain englantilaista teosta?

sivuillasi kuvaamasi "teologia" muistuttaa kovin amerikkalaista ääri-baptismia tai jotain erityistä siitä kehittynyttä lahkoa.

jos näin käytät jonkun muun työtä hyväksesi, suoraan käännät jonkun toisen kirjoittamaa tekstiä, siitä tulisi mainita.Toiseksi itse tämän Ilmestyskirjassa mainitun valkoisen kiven selitys.

"Antiikin Kreikassa maallisessa tuomioistuimessa valamiehet äänestivät syytetyn syyttömyyden puolesta valkoisella kivellä."

oi Marko!

Antiikin Ateena on maailman vanhin tunnettu demokratia ja koko sana demokratia tulee sieltä (demos kratos, kansanvalta)

Neuvosto (ekklesia) äänesti kaupungin asioista käsiä nostaen - kuten yhä tehdään monissa parlamenteissa - "kheirotonia" tarkoittaa käden ojentamista.

Mutta toisinaan ateenalaiset äänestivät isolla porukalla - tarvittiin 6000 ääntä. Yleisin syy tähän isoon äänestykseen oli kansalaisuushakemus.

Koska niin monen kohotetun käden laskeminen oli hankalaa, käytettiin pieniä värillisiä kiviä. Äänestäjä laittoi ruukkuun "kyllä" merkiksi valkoisen kiven ja "ei" merkiksi mustan kiven.

Äänestyksen päätyttyä ruukut sitten tyhjennettiin ja valkoisten ja mustien pienten kivien lukumäärä laskettiin. Annetaanko kansalaisuus vai ei?Ateenan oikeusistunnoissa maallikot ratkaisivat asian ja valamiehiä oli usein yli tuhat, joskus jopa nuo 6000. Pyrittiin siihen, että kansan ääni kuuluu, eikä ratkaisua siis tehnyt tuomari eivätkä asianajajat ja muut ammattilaiset vaan lautamiehet. (naiset eivät olleet äänioikeutettuja)

Kansalaisäänestyksen tapaan myös tuomioistuimessa äänestys oli joko tai, kyllä tai ei, ja mahdollisesti samaa "vaalikonetta", pieniä kiviä, on käytetty laskun varmistamiseksi ja helpottamiseksi.Eli ymmärrämme, että Markon antama selitys ei pidä laisinkaan paikkaansa eikä hän vaivaudu kertomaan lähdettä, mistä moisen tulkinnan on noukkinut (tai käyttämänsä englanninkielinen kirja ai anna lähdettä).

....
Ilmestyskirja käyttää tässä kreikan sanaa ψῆφον psephon.

tämä on esimerkiksi vedessä sileäksi kulunut pienehkö kivi tai hiottu korukivi.

Kovin on mietitty, mihin tämä arvoiteuksellinen kohta, kätkettyä mannaa ja valkoinen kivi, johon kaiverretun nimen vain sen saaja tietää.

Varmuutta kohdan merkityksestä ei ole saatu sen enempää Kreikan kuin Rooman kuin israelilaistenkaan meille tunnetuista tavoista.näin nettiruukun epävirallisena pappina varoitan kaikkia nettiruukkulaisia pysymään kaukana Marko Lindistä ja hänen imatralaisesta Jumalan seurakunnastaan.

Verkossa oleva "Ennustukset täyttyvät" kirja on murheellinen näyttö siitä, mihin amerikkalainen kristillisyys saattaa vajota ja huokuu vihaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkoa kohtaan.


Kirjoittanut: Haamul

En tunne lainkaan Marko Lindiä enkä tarkoittanutkaan viittauksessani muuta kuin tuota yhtä valkoiseen kiveen liittynyttä tulkintaa. Enkä minäkään todellakaan halua häntä mainostaa, koska en häntä ollenkaan tunne.

Mutta onko tuota nimenomaista netistä löydettyä hänen tulkintaansa valkoisesta kivestä paheksuttava?

Mielestäni ei.Kiitos, MikkoL, että täytit aukkoa historiantuntemuksessani ja korjasit virheellisen tiedon. Luotan toki sinun tietoosi enemmän kuin johonkin netistä napattuun irralliseen lauseeseen.

Siis:

Tunsiko Johannes tuon käytännön?
Jos tunsi, eikö ollut arveluttavaa, että hän kertoo Hengen puhuneen hänelle valkoisesta kivestä, jonka srk saa - ja kuten ymmärrämme, se saa sen Jumalan valtakunnan kansalaisuutta osoittavana merkkinä.

Minusta se ei sittenkään ole arveluttavaa. Henki yleensä selittää asioita ihmisille käyttäen ilmaisuja ja käsitteitä, jotka ovat ihmisille entuudestaan tuttuja.


Ei ole mielestäni myös mitenkään ongelmallista, jos Paavalikin vertasi Kristus-Kalliota tarun liikkuvaan kiveen. Sillä Kristus, Sana, elävän veden lähde, kallio josta vuoti myös hunajaa - Hän kulki kansan mukana. Ilman Häntä kansa ei olisi kulkenut yhtään eteenpäin, vaan olisi nääntynyt autiomaahan.

Nyt olet oikeassa, MikkoL. Marko L:n olisi tietenkin ollut syytä tarkistaa tuo historiatieto, jos siihen vetosi.

Samoin minun. Pahoittelen tuollaisen epämääräisen tiedon ottamista esille. Netti on epävarma tietolähde.

Mutta nyt luotan tähän sinun antamaasi historiatietoon kuin vuoreen :)...

ja tulkitsen sen tiedon pohjalta. Jumalan valtakunnan kansalaisuuden puolto tarkoitti valkoista kiveä.

Ja sellaisen saa jokainen, joka voittaa, kuten Ilm.kirja todistaa.

Vaan mikä se on, mikä meille itse kullekin todistaa Jumalan valtakunnan kansalaisuudesta?

Henki. Meidän Puoltajamme! "Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia." (Rm.8:16)

Tosin tuo Lindin esittämä historiatieto löytyy muualtakin netistä.

Esim. sivulta http://rauno.vesti.fi/?p=1642

"”Sille, joka voittaa, minä annan kätkettyä mannaa ja valkoisen kiven, ja siihen kiveen on kirjoitettu uusi nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin sen nimen saaja.” (Ilm.2:17) Näin käskettiin Johanneksen kirjoittaa Pergamon seurakunnan enkelille.

Tämän taustalla on ajateltu olevan valamiehistön tapa oikeusistuimissa heittää valkoinen kivi syyttömyyden merkiksi ja musta kivi syyllisyyden merkiksi. Täältä piti ottaa valkoinen kivi muistoksi; jospa joskus sellaisen Herraltakin saisi…"Mikä lienee lopullinen totuus tuosta historian yksityiskohdasta - voi olla näin myöhäisenä ajankohtana aika hankala viimeisen päälle varmuudella selvittää.MikkoL, kirjoitit itse mm.: "Kansanäänestyksen tapaan myös tuomioistuimessa äänestys oli joko tai, kyllä tai ei, ja *mahdollisesti* samaa 'vaalikonetta', pieniä kiviä, on käytetty laskun varmistamiseksi ja helpottamiseksi."

Tämähän todistaa mielestäni esille ottamani MarkoL:n historiatiedon *mahdollisesti* paikkansapitäväksi.


Eli tässä nimenomaisessa MarkoL:n tulkinnassa ei mielestäni ollut mitään tosiasiallista vikaa. Ja tämän toteaminen ei tarkoita, että olisin MarkoL:n kanssa kaikesta muustakin samaa mieltä.


Kirjoittanut: MikkoL

ymmärrän hyvin mitä sanot ja halusinkin yleisemmin varoittaa tästä Marko Lind nimisestä henkilöstä, johon viittasit.

minusta myös tuo "kansalaisuus" idea on mielenkiintoinen.

huomaamme kuitenkin, että näitä kiviä ei suinkaan annettu kansalaisuutta hakevalle tai oikeuten haastetulle.

ne olivat apuna ääntenlaskennassa ja koottiin lautamiehiltä sitä varten ruukkuun.


Kirjoittanut: Haamul

Joo, kiviä ei jaeltu ao. henkilöille, eli siinä mielessä niitä ei annettu, mutta valkoinen kivi on oiva vertauskuva kertomaan valituksi tulemisesta Jumalan valtakuntaan.

Ilmestyskirjan mukaan Henki kuitenkin kertoi Johannekselle, että se, joka voittaa, saa valkoisen kiven.

Itse asiassa...

Jos jossain vaalissa annetaan puoltoääni jollekin, silloin tuo henkilö, jota on äänestetty, on saanut puoltoäänen. Hänelle on annettu puoltoääni. Vaikka hän ei konkreettisesti käteensä tai korvaansa mitään "ääntä" saanutkaan.

Kyllähän Elämän Herralta lahjaksi saatu Pyhä Henki on meille uskoville sellainen aivan ratkaiseva "puoltoääni", valkoiseen kiveen verrattava.

tiistai 22. helmikuuta 2011

Miekkailua Jumalan sanalla

Nahal Dragot. Juudean autiomaassa on syviä rotkolaaksoja

Markus kertoo tästä ottelusta hyvin lyhyesti Jeesuksen kasteen jälkeen:

Heti sen jälkeen Henki ajoi hänet autiomaahan. Neljäkymmentä päivää hän oli autiomaassa Saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa, ja enkelit pitivät hänestä huolta.
Mk 1:12-13

Matteus (Mt 4:1-11) ja Luukas (4:1-13) kertovat Jumalan sadalla käydystä ottelusta tarkemmin, kertoen kolmesta koitoksesta.

- tee leipää nälkäiselle!
- kumarra minua niin saat tämän maailman loiston ja kunnian!
- testaa, puhuuko Jumalan sana totta, ja hyppää!


...
mistä evankelistat näistä koitoksista tietävät?

koska Jeesus oli autiomaassa 40 vuorokautta yksin, ainoa mahdollisuus on, että tavalla tai toisella Herra Jeesus on itse kertonut tapahtumista.Silloin vietiin Jesus hengeltä korpeen kiusattaa perkeleeltä.

Ja kuin hän oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, sitte hän isosi.

1. .............. Leipä
Ja kiusaaja tuli hänen tykönsä ja sanoi: jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano, että nämät kivet leiviksi tulevat.

Mutta hän vastasi ja sanoi: kirjoitettu on: ei ihminen elä ainoasti leivästä, mutta jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.2. ............. Hyppää!

Silloin otti perkele hänen kanssansa pyhään kaupunkiin, ja asetti hänen templin harjalle,

Ja sanoi hänelle: jos sinä olet Jumalan Poika, niin laske sinus alaspäin; sillä kirjoitettu on: hän antaa käskyn enkeleillensä sinusta, ja he käsissä kantavat sinun, ettet joskus jalkaas kiveen loukkaa.

Niin Jesus sanoi hänelle: taas on kirjoitettu: ei sinun pidä kiusaaman Herraa sinun Jumalaas.3. ---------- kumarra Perkelettä!

Taas vei hänen perkele sangen korkialle vuorelle, ja osoitti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden kunnian,

Ja sanoi hänelle: nämät kaikki minä annan sinulle, jos sinä lankeat maahan ja rukoilet minua.

Niin sanoi Jesus hänelle: mene pois, saatana! Sillä kirjoitettu on: Herraa sinun Jumalaas pitää sinun kumartaman, ja häntä ainoaa palveleman.

Silloin jätti hänen perkele; ja katso, enkelit tulivat ja palvelivat häntä.nämä tapahtumat ovat Juudean autiomaassa Jordan-joesta länteenm jossa Johannes Kastaja eli nuoruutensa. Seutu on sateetonta ja erittäin karua, vesipuroja on ja niiden varsilla korkeitakin kaisloja.

Johannes Kastaja eli "hunajalla ja heinäsirkoilla" ja antoi kaikille kristityille askeeteille esimerkin.

Kasteen ja Pyhän Hengen laskeutumisen jälkeen Henki vie Jeesuksen tähän hurjaan ja vaaralliseen autiomaahan nimenomaan sitä varten, että sielunvihollinen, tämän maailman ruhtinas, Häntä siellä kiusaisi ja koettelisi.

Jeesus opetti meitä kaikkia rukoilemaan "älä saata meitä kiusaukseen vaan päästä meidät pahasta"

Hän tietää tarkalleen, mistä on kysymys tämän miekkailijan kanssa taisteltaessa.

monelle ylimieliselle, itsevarmalle ja hengellisesti ylpeälle kristitylle on siinä käynyt todella köpelösti.


"Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä."

1. Piet 1:6-7 KR 1938

.........
Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa.

Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta.

Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa.

1. Piet 1:6-7 KR 1992

...
koetellaan kuin kulta tulessa, onko usko aitoa.


"Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä."
Jaak. 1:2-4 KR 1938

.........
uskon koetteleminen monenlaisilla kiusauksilla (ei vain miestenlehdillä ja kampaamoilla!) saa aikaan kärsivällisyyttä"Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa."
1. Piet. 4:12 KR 1938


...
ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoaYmmärtääksemme tuota autiomaassa tapahtunutta kaksintaistelua, meidän tulee muistaa kenestä on kysymys.

toki Hän on Jumalan Poika.

mutta Hän on täysin 100% ihminen

ja täysin 100% Jumala.


Koska meillä siis on suuri ylipappi, joka on kulkenut läpi taivaiden, Jeesus, Jumalan Poika, pysykäämme tässä tunnustuksessa.

Meidän ylipappimmehan jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan; hän vain ei langennut syntiin.

Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin kun sitä tarvitsemme.
Hep. 4:14-16 KR 1992häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan; hän vain ei langennut syntiin.

koeteltu, kiusattu kaikessa

miten?

samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan ja kiusataan.


...
kristittynä joudumme jatkuvasti testeihin, ratsioihin, yllätys tarkastuksiin, TV luvan tarkistuksiin, tienhaaroihin

uskomme ei ole joku valmis kappale, jonka kanssa kuljemme, vaan jotain jota koetellaan ... onko se aitoa, kestääkö se, jaksammeko perille asti?meidän Herramme kykenee meitä ymmärtämään, kun me kohtaamme elämässämme kiusauksia, koetuksia ja tienhaaroja.

miksi?

Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan.
Hep 2:18 KR 1992vaikka näin on, Matteuksen ja Luukkaan kuvaamat Jeesuksen kiusaukset ovat aika omituisia ja Jumalan sana leiskuu puolin ja toisin.

Kumpikin osapuoli vetoaa Raamattuun ja Perkele tuntee sen hyvin, onhan se hänen päävihollisensa.

Tässä taistelussa Perkele käyttää Jumalan sanan miekkaa oikein ja terävästi, ja hiuksen hienosti Jeesus nämä kuolettavat pistot väistää.

outo uskonnollinen kamppailu pyhillä Kirjoituksilla hengen jättiläisten välillä.

koetetaan katsoa hieman lähemmin.sanotaan, että paastotessa ihminen tarvitsee seitsemän päivän jälkeen vettä tai hän kuolee.

Juudean autiomaassa on monia kirkasvetisiä puroja ja lähteitä, joista saa juoda vapaasti.

Vesipaasto

sanotaan, että 40 vuorokauden vesipaaston jälkeen tulee tilanne, jossa ihmisen keho on polttanut varastossa olleet läskit ja ihrat ja rasvat ja välttämätöntä energiaa saadaan polttamalla nyt toimivia ruumiinosia.

silloin tulee sellainen huutava nälkä, josta onneksi harva suomalainen tänään tietää.

mutta vanha kansa kyllä tiesi, tunsi pettuleivän, pelkäsi hallaa kuin kuolemaa ja kärsi todellista ihmisen kehoa vakavasti vaurioittavaa nälkää

nälkään kuoleminen on erittäin tuskallinen ja on äitejä, jotka ovat mieluummin surmanneet lapsensa ja on leningradilaisia jotka söivät kuolleiden ruumiita ja rottia

kun on nälkä isolla ännällä eikä vaan sellainen pienen välipalan kaipuu.Perkele antoi Jeesuksen kaikessa rauhassa tallustaa puolisentoista kuukautta Juudean autiomaassa ruokoja katsellen, tuulen huminaa kuunnellen, kaukaisia ihmisen ääniä joskus kuullen, päivänpaisteessa ja kuun kumottaessa.

varmaan Hän paljon istui paikoillaan, syventyi rukoukseen ja keskusteli Isän kanssa monista asioista autiomaan hiljaisuudessa.

se on hyvää tekevä hiljaisuus, ja hiljaisuuden retriitit ovat hyvä asia.

samoin luostarin hiljaisuus.

Perkele odotti kaikessa rauhassa oikeaa hetkeä, milloin iskeä.

"Ja kuin hän oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, sitte hän isosi."
Mt 4:2outo on sitten tuo kiusaus

Ja kiusaaja tuli hänen tykönsä ja sanoi: jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano, että nämät kivet leiviksi tulevat.

voisimme sanoa, että kun on tappavan vaarallinen nälkä, niin olisiko se suuri synti yksi kivi leiväksi muuttaa?

muistamme, että Jeesus kerran sai pikkunaskalin eväskorin, viisi leipää ja kaksi kalaa, ja hoiti silleä melkoisen isojen seurojen ruokapuolen. enempi oli väkeä siellä kuin Lahdessa juhannusseuroissa!

ja en tosiaan usko, että se olisi ollut suuri synti, että Jeesus olisi totellut Perkelettä, siunannut kiven ja syönyt tuoreen limpun nälkäänsä.

kiusaus ei ole siinä!Ja kiusaaja tuli hänen tykönsä ja sanoi: jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano, että nämät kivet leiviksi tulevat.

...
kiusaus on paljon hienovaraisempi, taitavampi, oikein ammattilaisen hommaa.

se on tuo ensimmäinen lause hirmu nälkäiselle isoavaiselle miehelle, joka ei ole yli kuukauteen syönyt yhtään mitään, vettä vaan hörppinyt puroista.

"jos sinä olet Jumalan Poika..."


...
Marian poika on tullut kasteelle Jordanille jne jne mutta mites sitten kuitenkin?

kuka minä olen?

olenko minä sittenkään?

ja on niin kovin nälkäkin, ja jalka iskee kipeästi autiomaan kiviin ja janottaa ... enhän minä ole muuta kuin ihminen, siinä missä muutkin ihmiset.onpa armoton nälkä, oikein huikoo että silmissä hämärtää

ei ajatus kulje oikein hyvin

pitäisköhän minun nyt tarkistaa, olenko oikein ymmärtänyt asian

että isäni olisi Taivaan Isä

outo juttu, ehkä se ei ole niin vaan luulen vain, kuvittelen vain.

okay, no... tästähän se selviää, jos olen Jumalan Poika niin eiköhän Isä anna minulle leipää tässä autiomaassa!suom. huom.

mitään tällaista ei ole kirjoitettu Raamatussa enkä lainkaan tiedä, mitä Jeesus on siellä autiomaassa miettinyt.

koetan vain näin ihmisenä ihmisen sanoin hahmottaa, mistä tuossa kiusauksessa ehkä on ollut myös kyse.

Opettakoon Herra meitä itse armossaan ymmärtämään näitä outoja kohtia pyhässä Raamatussa!
AmenJeesuksen vastaus Perkeleelle, vastapisto miekalla, on sangen ihmeellinen.

Mutta hän vastasi ja sanoi: kirjoitettu on: ei ihminen elä ainoasti leivästä, mutta jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.
Mt 4:4

...
Jeesus viittaa ulkomuistista (on hyvä idea opetella pyhää Raamattua ulkoa)Painakaa mieleenne se laki, jonka minä nyt annan teille. Noudattakaa sitä tarkoin, että saisitte elää, lisääntyisitte ja pääsisitte ottamaan omaksenne sen maan, josta Herra on valalla vannoen antanut lupauksen teidän esi-isillenne.

Muistakaa, kuinka Herra neljänkymmenen vuoden aikana johdatti teitä pitkällä matkallanne autiomaassa.

Hän kuritti teitä ja pani teidät koetukselle saadakseen tietää, aiotteko todella noudattaa hänen käskyjään vai ette.

Tehdäkseen teidät nöyriksi hän piti teitä nälässä ja ruokki teitä sitten mannalla, jota ette olleet ennen maistaneet, eivät myöskään teidän isänne. Hän halusi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta mitä Herra sanoo.

Noina neljänäkymmenenä vuotena eivät vaatteet kuluneet päältänne eivätkä jalkanne turvonneet.

Painakaa siis mieleenne, että niin kuin isä kasvattaa lastaan, niin Herra, teidän Jumalanne, kasvattaa teitä.

Noudattakaa hänen käskyjään, kulkekaa hänen tietään ja pelätkää häntä.

5 Ms 8:1-6 KR 1992eikö olekin wow!

Jeesus asettaa itsensä Israelin kansan autiomaavaellukseen, joka on meille esikuva, typos, ja myös vertauskuva monesta asiasta.

Ja näin, asettuen Juudean autiomaassa kansansa Israelin osaan Siinain autiomaassa, neljäkymmentä päivää on mennyt, ei neljäkymmentä vuotta, Hän kuulee kohdalleen Mooseksen kirjan sanat:

...
"Hän kuritti teitä ja pani teidät koetukselle saadakseen tietää, aiotteko todella noudattaa hänen käskyjään vai ette."

koettelematon usko on epävarma usko. mitä tapahtuu koetuksen tullen, meneekö usko sen siliän tien?

kiusaamaton uskova on epävarma uskova - mitä hän kiuseuksen tullen tekisi? kun ei ole mikään marionetti Jumalan käsissä vaan itsenäinen Jumalan luoma ihminen, jolla on elämän henki - nefesh.

Jumala koetteli kansaansa, tahtovatko he ihan oikeasti totella ja olla kuuliaisia.Aivan samassa kohdassa teksti sitten jatkuu näin (Jeesus luki samaa Viidettä Mooseksenkirjaa kuin mekin)


"Tehdäkseen teidät nöyriksi hän piti teitä nälässä ja ruokki teitä sitten mannalla, jota ette olleet ennen maistaneet, eivät myöskään teidän isänne."

Jumala piti kansansa hengissä, mutta Hän järjesti tietynlaisen riippuvaisuuden mannasta (man? mitä tämä on) jotta he pysyisivät nöyrinä ja heistä ei tulisi ylpeitä.

Ylpeys käy lankeamuksen edellä.ja sitten se varsinainen wow!

"Hän halusi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta mitä Herra sanoo."

Jumala piti kansaansa nälässä ja tahtoi näin osoittaa, ettei ihminen elä yksin leivästä?

mittaa sinä tämän sanan syvyys, minulla ei mittanaru piisaa.ihminen elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee

(ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta mitä Herra sanoo 5 Ms 8:3 KR 1992)

...
paastoaminen on raamatullinen, hengellinen ja tärkeä asia elämässämme ja Jeesus antaa siitä itse esimerkin.

noin ankaraa paastoa ei saa kuitenkaan ihminen ilman lääkärin neuvoa ja valvontaa yrittää

ja jos pakko on, ovat ajat menneet tosi vaikeiksi.Jumalan Sanan nälkä on semmosta terveellistä isoamista.

mikään ihmisen tekemä pettuleipä ei sitä korvaa, olipa miten hienoa allegorista tulkintaa tahansa tai PH johtamaa saarnaa.

se vain on niin.

Jumalan sanan väärentämätön rieska (maito), sylivauva sen tuntee ja siitä elää.

mikään ei korvaa Jumalan Sanan leipää, ja jokainen sana joka Jumalan suuta lähtee antaa ihmiselle elämää.Hengellinen maisema muuttuu, lähdetään pienelle kierrokselle

"Silloin otti perkele hänen kanssansa pyhään kaupunkiin, ja asetti hänen templin harjalle,"
Mt 4:5

sinne lennettiin ylös Jerusalemiin ja Herodeksen temppelin jyrkälle harjalle Kidronin laakson puolella.

olen tätä kirjoittaessani hyvin lähellä tuota paikkaa, ja siitä on huima hyppy yli 100 metriä alas laakson pohjalle.

enempi semmosta riippuliitäjän hommaa."Ja sanoi hänelle:
jos sinä olet Jumalan Poika, niin laske sinus alaspäin; sillä kirjoitettu on: hän antaa käskyn enkeleillensä sinusta, ja he käsissä kantavat sinun, ettet joskus jalkaas kiveen loukkaa."
Mt 4:6

...
hyppää, Jeesus, hyppää!

miksi?

no kato, Jumalan sanassa on kirjoitettu, että Jumala pitää omastaan huolta niin ettei hän jalkaansa kiveen loukkaa.

JOS olet Jumalan Poika, niin pehmeästi leijailet alas enkelten kantamana!

testaa, oletko Jumalan Poika vai Marian poika, joka itsestään ihan hulluja luulottelloo...tässä toistuu siis uudelleen sama kiusaus, nyt vain toisessa muodossa.

90 metrin benji-hyppy ilman köyttä, joka sen ennen kivikkoa pysäyttää.

Perkele viittaa aivan oikein Jumalan sanaan, ihanaan psalmiin 91, jolle on KR 1992 antanut nimeksi

"Korkeimman suojelus"Se, joka asuu Korkeimman suojassa
ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa,
sanoo näin: "Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan."

Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta
ja pahan sanan vallasta.
Hän levittää siipensä yllesi,
ja sinä olet turvassa niiden alla.
Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.
Et pelkää yön kauhuja
etkä päivällä lentävää nuolta,
et ruttoa, joka liikkuu pimeässä,
et tautia, joka riehuu keskellä päivää.
Vaikka viereltäsi kaatuisi tuhat miestä
ja ympäriltäsi kymmenentuhatta,
sinä säästyt.
Saat omin silmin nähdä,
miten kosto kohtaa jumalattomia.
Sinun turvanasi on Herra,
sinun kotisi on Korkeimman suojassa.
Onnettomuus ei sinuun iske,
mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi.
Hän antaa enkeleilleen käskyn
varjella sinua, missä ikinä kuljet,
ja he kantavat sinua käsillään,
ettet loukkaa jalkaasi kiveen.
Sinä poljet jalkoihisi leijonan ja kyyn, tallaat maahan jalopeuran ja lohikäärmeen.

Herra sanoo:
"Minä pelastan hänet, koska hän turvaa minuun.
Hän tunnustaa minun nimeäni, siksi suojelen häntä.
Kun hän huutaa minua, minä vastaan.
Minä olen hänen tukenaan ahdingossa,
pelastan hänet ja nostan taas kunniaan.
Minä annan hänelle kyllälti elinpäiviä, hän saa nähdä, että minä autan häntä."


Psalmi 91 KR 1992Kuinka ihana psalmi, huokuu Jumalan lupauksia suojelusta ja varjelusta!

Messiaaninen psalmi myös (Sinä poljet jalkoihisi leijonan ja kyyn, tallaat maahan jalopeuran ja lohikäärmeen Ps 91;13)

etkö sinä luota Herraan, Jumalaan, etkö sinä näe, kuinka Hän on sinua varjellut, suojellut ja johdattanut vaarojen keskellä?

Todellakin

"Hän antaa enkeleilleen käskyn
varjella sinua, missä ikinä kuljet,
ja he kantavat sinua käsillään,
ettet loukkaa jalkaasi kiveen."

kaikki niin hengellistä, niin kaunista, ja niin totta!

etevä tuo sielunvihollinen.näemme sitten myöhemmin, että Jeesus kyllä uskoo tähän Psalmin 91 sanaan:

Niin Jesus sanoi hänelle: pistä miekkas siallensa; sillä kaikki, jotka miekkaan rupeevat, ne miekkaan hukkuvat.

Taikka luuletkos, etten minä voisi vielä rukoilla minun Isääni, lähettämään minulle enemmän kuin kaksitoistakymmentä legiota enkeleitä?

Kuinka siis Raamattu täytetään, että niin pitää tapahtuman?
Mt 26:52-54 Biblia 1776mikäs tässä sitten mättää?

no, se sama JOS

"JOS sinä olet Jumalan Poika, niin laske sinus alaspäin; sillä kirjoitettu on: hän antaa käskyn enkeleillensä sinusta, ja he käsissä kantavat sinun, ettet joskus jalkaas kiveen loukkaa."
PerkelePerkele lyö Jumalan sanan miekalla, puhtaalla ja aidolla.

näin todella on kirjoitettu.

mutta jotain tahmeaa siinä Raamatun käytössä kuitenkin on, jotain pahalta haisevaa, vaikka Psalmi 91 on niin ihana.

Jeesus vastaa Jumalan sanan miekan iskuun Jumalan sanan miekalla:

"Niin Jesus sanoi hänelle: taas on kirjoitettu: ei sinun pidä kiusaaman Herraa sinun Jumalaas."
Mt 4:7Jos Perkele noin hyvin tuntee Jumalan sanan ja osaa sitä käyttää.

eikös meidänkin olisi aiheellista koettaa oppia tuntemaan ja painaa mieleemme Jumalan sanaa koetuksen hetkeä ja kiustauksen hetkeä varten, kun nälkä huikoo tai kukn mieli muuten tekisi kokeilla, testata Jumalan ihania lupauksia.

tiedätkö, mistä Jeesus nappasi tuon kalvan, jolla perkeleen säilän iskun torjui?

etkö?

olisko syytä yhtään huolestua?

olisko syytä yhtään innostua tutkimaan Jumalan sanaa?

kun perkele sen niin pirun hyvin tuntee."Älkää koetelko Herran, Jumalanne, kärsivällisyyttä, niin kuin teitte Massassa, vaan noudattakaa tinkimättä hänen käskyjään, niitä määräyksiä ja säädöksiä, jotka hän on teille antanut."
5 Ms 6:16-17 KR 1992


...
Jeesus lyö perkelettä takaisin Jumalan sanalla Mooseksen kirjasta kohdalla, jossa viitataan Massan tapahtumiin.

muistatko jutun?

hyvä!Israelin kansa lähti liikkeelle Sinin autiomaasta ja siirtyi pysähdyspaikasta toiseen Herran ohjeiden mukaisesti. Kansa leiriytyi Refidimiin, mutta siellä ei ollut kylliksi vettä.

Ihmiset alkoivat moittia Moosesta ja sanoivat: "Anna meille vettä juotavaksi."

Mooses kysyi heiltä: "Miksi te syytätte minua? Miksi te koettelette Herran kärsivällisyyttä?"

Mutta koska he kärsivät janosta, he nurisivat Moosesta vastaan ja sanoivat: "Minkä vuoksi toit meidät Egyptistä tänne? Siksikö, että saisit tappaa meidät janoon lapsinemme ja karjoinemme?"

Silloin Mooses rukoili apua Herralta ja sanoi:
"Mitä minun pitää tehdä tälle kansalle? Kohta he jo varmaan kivittävät minut!"

Herra sanoi: "Lähde kulkemaan muiden edellä ja ota mukaasi muutamia Israelin vanhimmista. Ja kun lähdet, ota sauvasi, jolla löit Niilin vettä. Minä olen sinua vastassa kalliolla Horebin luona.

Lyö kallioon, niin siitä alkaa juosta vettä ja kansa saa juodakseen."

Mooses teki niin Israelin vanhimpien nähden.

Paikka sai nimet Massa ja Meriba, koska israelilaiset olivat nurisseet siellä ja koska he olivat koetelleet Herran kärsivällisyyttä ja sanoneet: "Eikö Herra olekaan meidän luonamme?"


2 Ms 17:1-7 KR 1992Jeesus vastaa Perkeleella viitaten tällaiseen tilanteeseen - kansalla ei tosin silloin ollut nälkä vaan jano.

Jano on vielä tappavampi kuin nälkä sillä ihminen kuolee ilman vettä viikossa. Ilman ruokaa kaiketi voi elää yli kuukauden.


Paikka sai nimet Massa ja Meriba, koska israelilaiset olivat nurisseet siellä ja koska he olivat koetelleet Herran kärsivällisyyttä ja sanoneet: "Eikö Herra olekaan meidän luonamme?"
2 Ms 17:7Jeesus sanoo, että tällä tavoin kysellen ei tule kiusata Jumalan kärsivällisyyttä.

Perkele näet sanoi, JOS olet Jumalan Poika, niin testaa se näin - hyppää!

ja näet että Jumala on kanssasi.

...
erinomaisen hienovarainen kiusaus, johon me niin kovin helposti lankeamme.

Jeesus näki Jumalan sanan käyttäjän todellisen tarkoituksen ja torjui hurskaan uskon väkevyyttä osoittavan ehdotuksen Jumalan kiusaamisena.

(on muuten mukava se ajatus, että tämä sama Jeesus oli apostoli Paavalin mukaan se kallio, joka Israelin kansaa seurasi autiomaassa vettä antaen! 1 Kor 10:4)Sitten näky käy vaan hurjemmaksi

"Taas vei hänen perkele sangen korkialle vuorelle, ja osoitti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden kunnian,

Ja sanoi hänelle: nämät kaikki minä annan sinulle, jos sinä lankeat maahan ja rukoilet minua."
Mt 4:8-9

niin korkea se vuori oli, johon tämä hengellinen kaksintaistelu nyt siirtyy.

että ihmisten valtakunnat ja niiden kunnia ja loisto sinne näkyvät.


vaan nyt Perkele, joka on niin tuhattaituri, mokasi pahan kerran.

tämä langennut enkeli, meidän seuraamme tänne syösty, ei nyt vedonnut Jumalan sanaan olleskaan.

antoi Jeesukselle oikean koukun, ihmiselle, joka nyt saisi olla Perkeleen sijainen maan päällä, hallita tämän maailman ruhtinaita ja palatseja ja eduskuntia ja parlamentteja

ja Perkele päällepäsmärinä seuraisi palvelijansa Jeesuksen toimia, joka kävisi raportoimassa, kumartaen kohteliaasti herraansa maahan asti.

paha moka!

ei yhtään Jumalan sanaa vaan oikea koukku.

kun Jeesuksella vietävällä oli pää täynnä lapsesta asti opittua Jumalan sanaa, kaksiteräistä ja terävää ja hengenvaarallista.Jumalan Sanan säilä välähtää kuin salama ja upea näky tämän maailman valtakunnista ja kunniasta ja loistosta särkyy kuin peili tuhansiksi kappaleiksi.

Perkele hävisi kerrassaan tämän kaksintaistelun

"Niin sanoi Jesus hänelle: mene pois, saatana!

Sillä kirjoitettu on: Herraa sinun Jumalaas pitää sinun kumartaman, ja häntä ainoaa palveleman.

Silloin jätti hänen perkele; ja katso, enkelit tulivat ja palvelivat häntä.
Mt 4:10-11


toki tiedät, mihin pyhän Raamatun kohtaan Jeesus tässä viittaa?
jos et, äkkiä Raamattua lukemaan!!!voi millainen pitkä lista onkaan niitä ihmisiä, jotka ovat perkelettä kumartaneet saadakseen tämän maailman valtakunnat ja niiden loiston.

voi millaista kauheaa jälkeä he ovat jättäneet herransa neuvoista.

en rupea niitä tässä luettelemaan.

sen sijaan muistamme Martti Lutheria, joka kohtasi tähän langenneen Rooman piispan, perkelettä kumartavan paavin, joka havitteli tämän maailman valtakuntien hallintoa ja kunniaa.

kuninkaiden kuninkaaksi tahtoi Rooman paavi.

..
hengellisessä liikkeessä voi myös esiintyä ihmisiä, jotka ovat vallanhimossaan valmiita kumartamaan perkeleitä, päästäkseen Jumalan lasten hallitsijaksi ja päämieheksi, esikoiseksi esikoisten joukossa.

eikö niin?Matteuksessa Perkele häippäsee

Silloin jätti hänen perkele; ja katso, enkelit tulivat ja palvelivat häntä.
Mt 4:11

Luukas on tässä realistisempi

Ja kuin kaikki kiusaus oli päätetty, meni perkele pois hetkeksi hänen tyköänsä.
Lk 4:13

KR 1992 kääntää Lk 4:13

Kiusattuaan näin Jeesusta kaikin tavoin Paholainen jätti hänet joksikin aikaa rauhaan.Kiitos Jeesus näistäkin asioista, jotka meille on pyhässä Raamatussa suomenkielellä tallennettu!

Kiitos Isä Jumala, että lähetit rakkaudessasi Poikasi tänne tekemään tyhjäksi Perkeleen teot.

Kiitos Pyhä Henki, että ajoit Jeesuksen autiomaahan kiusattavaksi - ja toit Hänet sieltä voittajana takaisin!

Kiitos Jeesus, että suostuit tulemaan tänne ja antauduit Perkeleen kiusattavaksi ja koeteltavaksi, kuljit ihmisen tien. Ja voit nyt kiusattuja ja koeteltuja auttaa.

Aamen