torstai 19. maaliskuuta 2009

Raamattukäsitys - inspiraatio

Raamatun käsikirjoitus. Codex Vaticanus

Inspiraatio


Suomalainen wikipedia kertoo inspiraatiosta napakasti:

Inspiraatio on kristillisen teologian oppi, jonka mukaan Raamatun ovat kirjoittaneet uskovaiset, jotka ovat olleet vaikutettuna pyhällä hengellä.

Kristillisissä kirkoissa ajatellaan yleensä Raamatun synnyn takana olevan jonkinlainen jumalallinen ohjaus, jota kutsutaan inspiraatioksi.

Erilaisia inspiraatiokäsityksiä on pääpiirteissään kolme.


Insipiroitu yhteisö

Katolinen ja ortodoksinen kirkko edustavat lähinnä käsitystä inspiroidusta yhteisöstä. Sen mukaan varsinaisesti kristillinen kirkko on ollut ja on Pyhän Hengen kaitsennassa. Raamattu on syntynyt tässä yhteisössä ja siten Pyhän Hengen ohjauksessa. Inspiroidun yhteisön mallista seuraa, että Raamattu ei ole yksin oikean tradition kantaja, vaan yhteisöllä voi olla muutakin tradition lähdettä. Katolinen ja Ortodoksinen kirkko opettavatkin, että on olemassa suullista perimätietoa ja kirjoitettua perimätietoa (Raamattu).


Asiainspiraatio

Käsityksen mukaan Raamatussa on jumalallista sen keskeinen sanoma. Sanoman sisällöksi kutsutaan yleensä Jumalan tahdon ilmoitusta, eli Jumalan lakia ja evankeliumia. Asiainspiraatiokäsityksen pohjalta yleensä muotoillaan käsitykseksi, että pelastuksen asioissa Raamattu on yksin riittävä ja erehtymätön Jumalan ilmoituksen lähde. Käsitys tunnustaa, että Raamattu on inhimillinen ja ihmisten kirjoittama, ja että se muissa asioissa voi sisältää inhimillistä, aikaansa sidottua ja erehtyvää aineistoa. Kirkkokunnista yleensä luterilaiset ja anglikaaniset kirkon edustavat asiainspiraatiota.


Sanainspiraatio

Käsityksen mukaan Raamattu on jokaista sanaa, kirjainta ja merkkiä myöten Jumalan täsmällistä ilmoitusta. Käsityksen mukaan Raamatun kirjoittajat ovat olleet niin vahvasti Jumalan ohjauksessa, että Raamatusta on tullut sana sanalta juuri sellainen kuin Jumala on halunnut. Kirkkokunnista sanainspiraatiota edustavat yleensä reformoidut kirkot sekä ns. vapaakirkot.tuo auttaa hahmottamaan kysymystä Raamatusta ja miten se eri kirkkokunnissa ymmärretään.

mutta olen jyrkästi eri mieltä niiden kanssa, jotka ajattelevat, että jokin näistä kolmesta mallista kuvaisi Raamatun olemuksen täyteläisesti ja oikein.

totta on, että Raamattu on syntynyt seurakunnan helmassa.

totta on, että Raamattu sisältää pelastuksen kannalta keskeisen asian, joka etenkin luterilaisille kiteytyy lakiin ja evankeliumiin.

totta on, että sanainspriaatioon uskovat pitävät Raamattua virheettömänä Jumalan sanelemana ilmoituksena samaan tapaan kuin muslimit Koraania.


Pietari kirjoittamassa kirjettä. Maderno1612.
Pietarinkirkon portico, Vatikaani


Toinen Pietarinkirje

Toisessa Pietarinkirjeessä on tärkeitä kohtia, joihin aina viitataan Raamatusta puhuttaessa:


"Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet."
2.Piet 1: 21.


"Ja pitäkää sitä pelastuksenanne, että Herra on kärsivällinen. Näinhän myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaisesti teille kirjoittanut.

Samaa hän sanoo kaikissa kirjeissään, joissa puhuu näistä asioista. Niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi tuhokseen vääristelevät niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia."

2 Piet 3:15-16


Bibliassa ja Agricolassa jakeet on käännetty näin:

Sillä ei yksikään prophetia ole vielä ihmisen tahdosta tuotu edes; vaan pyhät Jumalan ihmiset ovat puhuneet, vaikutetut Pyhältä Hengeltä.

Sille ettei wiele nyt yxiken Prophetia ole edestootu Inhimisen tadhosta. Waan ne pyhet Jumalan Inhimiset ouat puhuneet/ waicutetut Pyheste Hengeste.


Ja lukekaat meidän Herran Jesuksen Kristuksen pitkämielisyys teidän autuudeksenne, niinkuin myös meidän rakas veljemme Paavali siitä viisaudesta, joka hänelle annettu on, teille on kirjoittanut,

Joka myös jokaisessa kirjassansa näistä puhuu, joissa muutamat ovat työläät ymmärtää, jotka taitamattomat ja huikentelevaiset turmelevat, niinkuin muutkin Raamatut, omaksi kadotukseksensa.


Ja se meiden HErran Jesusen Christusen kersimys/ lukeca te teiden Autuudhexen. Ninquin mös meiden racas welien Pauali/ sen Wisaudhen ielkin ioca henelle on annetu/ ombi teille kirioitanut/

Ninqui hen mös iocaitzesa Epistolasa neistä puhupi/ ioisa ombi monda töleste ymmerdä/ ioita ne Oppemattomat/ ia irtaliset pahendauat/ ninquin mös ne mwdh Ramatut/ heiden omaxi cadhotuxexi.Kuka on nämä sanat lausunut?

Toinen Pietarinkirje alkaa komeasti

"Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, tervehtii teitä, joille Jumalamme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus vanhurskaudessaan on suonut saman kalliin uskon kuin meille."

Suurin osa aikamme Uuden testamentin tutkijoista on päätynyt siihen lopputulokseen, että Simon Pietari, kalastaja Betsaidasta, jonka Jeesus kutsui seuraajakseen, ei ole tämän kirjeen kirjoittaja.

Kyse ei ole epäuskosta, kun he näin sanovat, vaan rakkaudesta totuuteen. Tinkimättömästä tahdosta selvittää, miten asiat todella ovat.

Toisen nimissä kirjoitettua tekstiä kutsutaan hienosti pseudonimen laatimaksi, suomeksi se kaiketi olisi "valenimellä" kirjoitettu tai kauniimmin "peitenimellä".

Mutta jos tarkoitus on saada itse apostoli Pietarin arvovalta kirjeen taakse, "valenimi" on kaiketi oikea ilmaus.


On kyllä joitain tutkijoita, jotka tahtovat puolustaa 2 Pietarinkirjettä ja sanoa, että se on apostolin kirjoittama.

Epäilyksiä kirjoittajaa kohtaan esiintyi jo varhain kristillisen kirkon historiassa. Kuuluisa Origenes (185-254) esimerkiksi kirjoitti, että kirje tuskin on apostolin itse kirjoittama.

Tuohon aikaan oli liikkeellä hyvin paljon pseudonymisiä kirjoituksia ja varhainen kirkko oli tarkkana niiden suhteen.

Toinen Pietarinkirje hyväksyttiin, kirjoittajaan kohdistuvasta epäilystä huolimatta, kirkon pyhien kirjoitusten joukkoon.

Toisin kuin useimmissa pseudonymisissä kirjoituksissa, toisen Pietarinkirjeen sisältö on sopusoinnussa kristillisen uskon keskeisen sisällön kanssa.


2 Piet 1:12-21

Varsin mielenkiintoinen tässä yhteydessä on erään aikamme amerikkalaisen raamatuntutkijan näkemys.

Ben Witherington III toimii Uuden testamentin professorina Asburyn teologisessa seminaarissa Willbornissa, Kentuckyssä.

Kaveri on melko tunnettu jenkeissä, evankelisen kirkon jäsen, joka on kirjoittanut yli 30 kirjaa Raamatusta ja esiintynyt monille katsojille USA:n TV-kanavilla, esimerkiksi tuo Discovery Channel.

Benin ajatus on, että Toinen Pietarinkirje koostuu useammasta eri osasta. Paikoin kirjeessä käytetään esimerkiksi Juudan kirjettä.

Mutta juuri tämä meitä kiinnostava kohta, 2 Piet 1:12-21, olisi Witheringtonin mukaan aitoa apostoli Pietarin omaa tekstiä. Se olisi otettu mukaan kirjeeseen saumattomasti.

Kohta on kokonaisuutena hyvin mielenkiintoinen ja sisällöltään rikas. Omalla tavallaan arvovaltaiselta tutkimuksen taholta on esitetty, että saatamme tässä kuulla Pietarin oman äänen. Toiset, vähintään yhtä arvovaltaiset tahot, eivät ole tästä niin vakuuttuneita.

Minusta jakso on todella erityisen hieno ja tekisi mieleni olla samaa mieltä Benin kanssa. En kuitenkaan ole mikään Uuden testamentin kirjeiden tutkimuksen asiantuntija.

Pietari kirjoittaa, kun hän on lähellä kuolemaansa Roomassa. Ylösnoussut Jeesus on itse ilmoittanut Pietarille, että loppu on tulossa, ja apostoli tahtoo rohkaista seurakuntia.

Pietarin ristiinnaulitseminen. Caravaggio
Santa Maria del Popolo, Rooma.Vanhan perimätiedon mukaan Pietari ristiinnaulitiiin omasta pyynnöstään pää alaspäin keisari Neron vainoissa vuonna 64.

"En ole arvollinen kuolemaan samalla tavoin kuin Herrani"

Tämä jakso on siis mahdollisesti Roomasta ja ajoittuu jonnekin vuosien 60-64 tuntumaan.Pietari kertoo ensin lähestyvästä kuolemastaan:

Tämän vuoksi haluan alati muistuttaa teitä näistä asioista, vaikka te ne tunnettekin ja pysytte horjumatta siinä totuudessa, joka teille on annettu.

Mielestäni on paikallaan, että muistutan ja herättelen teitä niin kauan kuin vielä elän tässä maallisessa majassani.

Minä näet tiedän, että majani puretaan kohta -- sen on meidän Herramme Jeesus Kristuskin minulle ilmoittanut.

Niinpä tahdon huolehtia siitä, että te minun lähtöni jälkeenkin voisitte aina pitää mielessänne nämä asiat.


Mikä on apostoli Pietarin sydämellä nyt niin tärkeä asia, että hän haluaa siitä vielä Jeesuksen omia muistuttaa?

Ensinnäkin apostolisen todistuksen aitous, he ovat itse Jeesukselta tämän asian saaneet. Pietari puhuu asiasta, jonka on itse saanut kokea ja nähdä:

Emmehän me, silloin kun saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa.

Hän sai Jumalalta, Isältä, kunnian ja kirkkauden, kun hänelle kantautui Ylhäisimmän Kirkkauden ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt."

Tämän äänen me itse kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella."Ylhäisimmän Kirkkauden ääni"

miten ihanasti sanottu.

Kirkastusvuoren kappelista Taaborin vuorella Galileassa

no, mahtava ilmestys ja taivaallinen näky, Halleluja! Nyt kaikki Pyhän Hengen kanssa siis rientämään kohti korkeuksia?

ei suinkaan. Pietari pistää jalkamme lujasti takaisin maahan.

Samalla tavalla kuin Jeesus Emmauksen tiellä, Kirkastusvuoren kokenut Pietari neuvoo Sanan ääreen:

"Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan."

Mitä Kirkastusvuorella ja profeetalliseen sanaan luottamisella on tekemistä keskenään?

Pyhän vuoren kokemus ei ollut Pietarille joku pikku juttu.

Raamattu ylistää Taaborin ja Hermonin vuorten kauneutta

Johannes Kastaja kuuli tuon saman äänen ja miltei samat sanat hengessään, kun Jeesus kastettiin.

Pietari - mitätön kalastaja Gennesaretin rannalta eikä mikään varsinainen uskon sankari, kuten tiedämme - saa sanomattoman kunnian.

Itse Ylhäinen Kirkkaus todistaa Pietarille, kuka Jeesus on.no Jeesus, Jumalan Poika, hyvä!

mutta miksi Kirjoitukset?

niin pitkälle Kirjoitukset, että joidenkin kristittyjen halveksimat Schmalkaldenin kappaleetkin sanovat, että mitä Pyhästä Hengestä kerskataan ohi Kirjoitusten on perkeleestä.

Mielestäni sen tähden, että Jeesus on lihaksi tullut Jumalan Sana.Apostoli jatkaa väkivaltaiseen kuolemaan kohta joutuvan miehen viimeistä todistusta:

Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne.

Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä.

Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet.Ja tuohon majesteettiseen lauseeseen päättyy Ben Witherington III mielestä aito apostoli Pietarin teksti toisessa Pietarinkirjeessä!tässä kuuluisassa kohdassa ei lainkaan samaisteta Kirjoituksia ja Jeesusta, Jumalan Sanaa.

Pietari on saanut Kirkastusvuorella vahvistuksen siitä, että Jeesus on Jumalan Poika.

Jeesus itse sanoi tästä Pietarille Filippuksen Kesarean tuntumassa "autuas olet sinä, Simon, Joonan poika, Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa."

mutta kohta kehottaa kristittyjä kiinnittämään katseen profeetalliseen sanaan:

"Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne."

(hieman erikoinen tuo sydämissä syttyvä kointähti, jonka käännös aiheutti näppyjä Aapeli Saarisalolle!)


Pietari - Kallio

Laitan tähän aivan tietystä syystä koko kohdan Matteuksesta 16:13-20 Biblian 1776 käännöksen mukaan:

Mutta kuin Jesus tuli Kesarean maan ääriin, joka kutsutaan Philippuksen, kysyi hän opetuslapsiltansa ja sanoi: kenenkä sanovat ihmiset minun, Ihmisen Pojan, olevan?

Niin he sanoivat: monikahdat Johannes Kastajan; mutta muutamat Eliaan; muutamat taas Jeremiaan, taikka jonkun prophetaista.

Sanoi hän heille: mutta kenenkä te sanotte minun olevan?

Vastasi Simon Pietari ja sanoi: sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.

Ja Jesus vastaten sanoi hänelle: autuas olet sinä, Simon Jonan poika! sillä ei liha eikä veri ilmoittanut sitä sinulle, vaan Isäni, joka on taivaissa.

Mutta minä myös sanon sinulle: sinä ole Pietari, ja tämän kallion päälle tahdon minä rakentaa minun seurakuntani, ja helvetin portit ei pidä häntä voittaman.

Ja minä annan sinulle taivaan valtakunnan avaimet: ja mitä sinä maan päällä sidot, pitää sidotun oleman taivaissa, ja mitä sinä päästät maan päällä, sen pitää oleman päästetyn taivaissa.

Niin hän haastoi opetuslapsiansa kellenkään sanomasta, että hän oli Jesus Kristus.


arvaat varmaan, miksi esikoislestadiolaisia ajatellen lainasin koko kohdan!

koska se tahtoo unohtua.

Johanneksen evankeliumissa ei ole Pietarilla mitään erityistä asemaa vaan Jeesus tulee suljettujen ovien takana kokoontuvien pelokkaiden opetuslastensa luokse.

Lapin wanhimmat johtavat esikoislestadiolaisen synninpäästön pätevyyden Johanneksen evankeliumista, joka rohkaisi Raattamaa julistamaan tuolle tytölle synnit anteeksi siellä katekismuskoulussa Kiirunassa.

Italin wanhimmat johtavat roomalais-katolisen synninpäästön pätevyyden Matteuksen evankeliumista, joka kohdistaa valtavan sanoman nimenomaan Simonille, Joonan pojalle.

hyvä muistaa molemmat Raamatun paikat, kun lahkoutuneet essut tai lahkoutuneet katoliset sanovat "vain meillä on oikeat taivaan valtakunnan avaimet"

kumpikin on väärässä "vain me" oppinsa kanssa.


sanainspiraation mukaan on sietämätöntä väittää, että 2 Pietarinkirjeen kirjoittaja olisi joku muu kuin Simon Pietari, joka ilmottautuu sen kirjoittajaksi.

tähän loppuu heidän kiinnostuksensa epäuskoista ja valheellista tutkimusta kohtaan ja teologian ja eksegetiikan opiskelut joutavat roskakoriin.

koska heillä ei ole rakkautta totuuteen

heillä on rakkaus tietynlaiseen uskonkäsitykseen, jonka he ovat omaksuneet ja josta sitkeästi pitävät kiinni, koska uskovat että se on totta.

kunnioita tällaista uskoa henkilökohtaisesti.

mutta neuvon ottamaan selvää siitä, mikä on totuus.

omasta mielestäni kriittinen Uuden testamentin tutkimus avaa valtavan mielenkiintoisia näkymiä tuohon kirjoituskokoelmaan.

se heittää tuoreita ja tervetulleita haasteita piinttyneisiin ajatuksiimme, ja alamme yhä enemmän viihtyä Raamatun ääressä.

jopa uskonsa täysin menettäneet tutkijat ovat rakastuneita Nasaretin mieheen eivätkä millään hinnalla luopuisi niin mielenkiintoisesta ja antoisasta Uuden testamentin tutkijan urastaan.

emmekö sitten me, jotka olemme armosta saaneet uskon lahjan!

pelko pois, Herran kansa!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti