maanantai 12. lokakuuta 2009

Magdalan Maria

Venäjän ortodoksien Maria Magdalena kirkko Öljyvuoren rinteellä Jerusalemissa

Tapsa nosti keskustelujen puolella esiin keskeisen asian Raamatun sisällöstä - eräs punainen lanka on Jumalan ja ihmisen, yksilön tai kansan, henkilökohtainen kohtaaminen ja dialogi, keskustelu.

Martin Buberin ilmausta käyttäen, Raamatussa on paljon asiaa tasolla minä-sinä.

Jumalan kohtaaminen on niin elämää mullistava kokemus, että jos sinulta puuttuu "kokemus-kristillisyys", muisto Herran kohtaamisesta, pitäisi ehkä miettiä, oletko todella koskaan saanut kohdata Jumalaasi.

Job sanoi

”Korvakuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt.” (Job 42:5)

Evankeliumit ovat täynnä näitä kohtaamisia ja esimerkiksi
Maria Magdaleenan kohdalla se muutti aivan täydellisesti hänenen elämänsä.

kohtaamisesta jää jälkeen ihmisen muistiin voimakas pyhän kokemisen tuntu mutta erityisesti sitten rakkaus armollista Herraa Jeesusta kohtaan, joka ei syntistä moiti ja tuomitse vaan auttaa.

Hän sekä tahtoo että kykenee auttamaan myös tänään 12.10.2009 kun saamme armon kohdata Hänet.


"Magdaleena" ei ole sukunimi, Maria oli niin tavallinen etunimi, että sen ohella annettiin muuta tietoa kuka Maria.. esimerkiksi Maria, Jooseen äiti.

Tämä Maria on Galileasta kotoisin, Magdalan kaupungista läheltä Tiberiasta, joten hän on se Magdalan Maria. Ei se Kapernaumin Maria tai se Jooseen äiti.

Kaupungin nimi taas tulee heprean sanasta Migdal, torni. Magdalassa on ilmeisesti ollut kivestä rakennettu torni, jossa Gennesaretin kaloja kuivattiin myyntiin. Jääkaappeja ja pakastimia ei ollut, joten kuivainen suolattu kala oli tärkeä lisuke ruokavalioon ja kauppa kävi.


Laitan tähän Uudesta testamentista Agricolan kielellä nämä kohtaamiset Jeesuksen ja Maria Magdaleenan välillä, että lukisimme niitä hieman tarkemmin, kun kieli ei ole niin tuttu.


Ja nin oli sielle palio waimoija taamba catzelit iotca Jesusta olit seuraneet Galileasta/ paluellen hende/ Joinen seas oli Mraia Magdalene/ ia Maria Jacobi/ ia Josen eiti/ Ja Zebedeusen poicain eiti.

Matt 27:55-56

Jia pani sen henen oman wten hautans/ ionga hen oli wlgoshakanut calliohon/ Ja wieritti swren kiuen Haudhan ouelle/ ia poismeni. Silloin olit sielle Maria Magdalene/ ia se toinen Maria/ istuit haudhan cohdalla.

Matt 27:60-61


Mutta Sabbathin peiuen Echtona/ ioca rupesi walgaiseman toista Sabbathin peiue/ tuli Maria Magdalene/ ia se toinen Maria/ näkemeen Hauta.

Ja catzos/ sijne tapachtui swri maan iäristus. Sille HERRAN Engeli alasastui Taiuahast/ ia edheskeui/ wieritti Kiuen ouelda/ ia istui sen päle.

Matt 28:1-2Coska nyt Pämies/ ioca sijne hene' Cohdalla's seisoi/ näki ette hen semmotoisella hwdholla/ Hengens annoi/ sanoi hen/ Totisesta teme Inhiminen oli JUMALAN Poica.

Ja olit mös Waimot sielle taamba catzelit/ ioinenga seas oli Maria Magdalena ia Maria sen wehen Jacobin ia Josesin eiti ia Salome/iotca mös/ coska hen oli Galileas/ hende seuraneet ia paluelluet olit/ ia monda mwta iotca ynne ylesmennyet olit henen cansans Hierosoliman.

Mark 15:39-41

Ja hen osti Linawaatten/ ia poisotti henen/ ia käri Linawaattehin Ja pani hene' Hautan quin oli hacattu Callion ia wieritti kiuen Haudhan ouelle.

Mutta Maria Magdalena ia Maria Jose catzelit cuhunga hen pandijn.

Mark 15:46-47
Ja coska Sabbathi edesioutunut oli/ ostit Maria Magdalena ia Maria Jacobi ia Salome Hyuenhaiulisi Yrtie ette he tulisit ia woitelisit hene'.

Ja he tulit Haudhalle ensimeisne Sabbathin peiue' sange' waraha'/ coska Auringo coitti/ia he puhuit keskene's/ Cuca meille kiue' wieritte hauda' ouelda?

Ja quin he catzoit/ neit he Kiuen poiswieritettyn/ sille hen oli sange' swri.

Mark 16:1-4


Mutta quin Jesus Ylesnosnut oli warahin ensimeis Sabbathin peiuene/ ilmestyi hen ensin Maria Magdalenale/ iosta hen Setzemen Perckelet wlosaijanut oli.

Ja se meni matka's ia ilmoitti nijlle iotca olit tottunuet henen cansans oleman/ iotca murehisans ia idkeueisse olit.

Ja quin ne samat cwlit ette he' eleuene oli/ ia hen nechty oli henelde/ eiuet he wskoneet.

Mark 16:9-11Ja se tapachtui sitelehin/ Ette hen waelsi lepitze Caupungeita ia Kylijä sarnaten ia ilmottadhen Euangelium Jumalan Waldakunnast/ ia ne Caxitoistakymende henen cansans.

Nin mös mutamat Waimot/ iotca hen oli parandanut pahoist Hengist/ ia Taudheist/ nimitten/ Maria ioca cutzuttin Magdalena/ iosta seitzemen Perkelet olit vloslectenet/

Ja Johanna Chusan Herodesen Foudhin Emende/ ia Susanna/ ia monda mwta/ iotca hende paluelit heiden Tauarastans.

Luuk 8:1-3


Ja he iellenspalasit Haudhalda/ ia ilmoitit caiki nämet nijlle Yhdelletoistakymenelle/ ia caikille muille.

Ja ne olit Maria Magdalena/ ia Johanna/ ia Maria Jacobi/ ia mudh heiden cansans/ iotca nämet Apostolille sanoit.

Ja heidhen sanans näwuyit heille/ ninquin Houraus/ ia eiuet he heite wskonet.

Luuk 24:9-11Mutta Jesusen Ristin tykene seisoit/ henen Eitins/ ia henen Eitins Sisar/ Maria se Cleophan eme'de/ ia Maria Magdalena.

Joh 19:25


Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdaleena meni varhain, kun vielä oli pimeä, haudalle ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta.

Joh 20:1


Mutta Maria Haudhan edes seisoi wlcona idkein. Coska hen sis idki/ nin hen kurckisti Haudhan siselle/

ia neki caxi Engelite Walkeis waatteis jstuan/ Se yxi päen poles/ ia se toine' Jalcain poles/ cuhunga he Jesusen Rumin pa'neet olit.

Sanoit he henelle/ Waimo/ mites idket? Hen sanoi heille/ He ouat minun HERRAN poisottanet/ engä tiedhä cuhunga he panit henen.

Coska hen nemet oli sanonut/ kiensi hen itzens tacaperin/ ia neki Jesusen seisouan/ ia ei tienyt ette se oli Jesus.

Sanoi Jesus henelle/ Waimo/ mites idket? Ketes etzit? Hen Lwli sen oleuan Yrttitarhanhaltijan/ ia sanoi hen henelle/ HERRA/ ios sine henen poiscannoit/ nin sanos minulle cuhungas henen panit/ ia mine henen otan.

JESUs sanoi henelle/ Maria. Nin hen kiensijn/ ia sanoi henelle/ Rabuni/ se on sanottu/ Mestari.

Sanoi Jesus henelle/ Ele minuhun Rupe/ sille em mine wiele ole Ylesastunut minu' Iseni tyge. Waan mene minun Welieini tyge ia sano heille/ Mine ylesastun minun Iseni tyge/ ia teiden Isene tyge/ Ja Minu' Jumalani tyge/ ia teiden Jumalan tyge.

Maria Magdalena tuli ia ilmoitti Opetuslapsille/ Mine olen HERRAN nehnyt/ ia neite hen minulle sanoi.

Joh 20:11-18Tässä ovat kaikki Uuden testamentin kohdat, joissa Maria Magdaleena mainitaan nimeltä.

Emme voi kuin hämmästellä, kuinka hienoin ja taitaviin viivoin neljä evankeliumia yhdessä piirtävät meille kuvan Maria Magdaleenasta ja kuinka hän kohtasi Jumalan.

Markus ja Luukas kertovat meille, että Herra Jeesus oli ajanut seitsemän riivaajaa tämän naisen sisikunnasta.

Voimme vain kuvitella, millainen elämänmuutos tuo kohtaaminen on ollut. Maria jätti kaiken ja lähti seuraamaan Mestaria palvellen Häntä ja opetuslapsia käytännön asioissa muiden Galilean naisten kanssa.

Kaikki neljä korostavat oikein nimeltä, että Maria Magdaleena seisoi siinä pienessä surullisessa naisten joukossa Jeesuksen ristin äärellä. Seisoi, ei istunut.

Kaikki kertovat, että Maria Magdaleena oli sitkeästi siellä vielä katkerana kuoleman hetkenä, kun iso kivi vieritettiin Jeesuksen haudan suulle.

Viimeinen voitelu, ruumiin valmistaminen, jäi kesken, kuka tuon kiven vierittäisi.

Kaikki evankeliumit kertovat, että Maria Magdaleena, kerran varmaan aika "huono nainen", sai kunniatehtävän kertoa, että hauta on tyhjä. Uskoivat tai eivät.Henkilökohtaisesti pidän Johanneksen kertomusta Maria Magdaleenan ja Jeesuksen kohtaamisesta varhain aamuhämärissä Puutarhahaudalla eräänä kauneimmista kuvauksista ihmisen ja Jumalan kohtaamisesta.

muutamin sanoin tuo kertomus välittää niin valtavan tunnelatauksen, että se oikein saa koko tapaamisen värähtelemään ylösnousemus aamun kirkkautta ja on kuitenkin aamukasteen raikas.

ehkä tämän kanssa kilpailee kauneudesta vain Johanneksen evankeliumin kuvaus Pietarin ja Jeesuksen kohtaamisesta ylösnousemuksen jälkeen Kinneretin rannalla.

kaksi täysin epäonnisttunutta ihmistä, Maria huonoille teille joutunut nainen, jonka elämää, puhetta ja olemusta raastoi ei yksi vaan seitsemän perkelettä.

Pietari, joka tiukan paikan tullen ei kestänyt, ei edes yksinkertaiselle palvelustytölle uskaltanut tunnustaa Jeesusta vaan oikein kiroten sanoi, ettei Mestaria tunne.Markuksen evankeliumissa on kuuluisaksi tullut kohtaus, jossa nimeltä mainitsematon nainen osoittaa suurta rakkautta Jeesusta kohtaan.

yletön tuhlailu, nardus voide oli tyyristä -- saa ilmeisesti aikaan niksahduksen Juudas Iskariotin mielessä.

Nyt tämä riittää!


NIn oli cahden peiuen peräste Päsieinen/ ia makijaleiuen peiuet. Ja ne ylimeiset Papit ia Kiria'oppenuet etzit quinga he caualuxel hene' kijniotaisit/ ia tappaisit.

Nin he sanoit/ Ei Juhla peiuen ette capina nousisi Canssasa.

Ja quin hen oli Bethanias/ sen Spitalisen Simonin hoonesa ia atrioitzi/ nin tuli yxi waimo iolla oli yxi Clasi turmelematoind ia callist Nardusen woidhet/ Ja hen serki Clasin/ ia wodhatti henen päens päle.

Nin olit mutamat/ iotca närckestyit itzellens/ ia sanoit/ Mihinge teme woiten haaskaus?

Sille teme olis taittu mytä enämpeen quin colmen satan peningijn/ ia annetta waiuasten. Ja he napitzit hende wastan.

Nin JESUS sanoi/ Sallicat hende rauhas/ mixi te hende waiuat?

Hyuen töen hen teki minun cochtaani/ Sille aina ouat teille waiuaset tykenen/ ia coska ikenens te tahdotta/ nin te taidhatta heille hyuetehde. Mutta em mine teille aina ole/

Teme teki mite hen woi/ hen ennetti minun Rumin woitileman Hautamisexi.

Totisesta sanon mine teille/ Cussa teme Euangelium sarnatan caikes mailmas/ nin mös teme quin hen nyt teki/ sarnattaman pite henen muistoxens.Ja Judas Ischarioth yxi nijste cadhestoistakymenest poismeni ylimeisten Pappein tyge/ ette henen piti heille henen pettemen.

Coska he sen cwlit/ ihastuidh he ia lupasit henen penningite andaxens. Ja hen etzi quinga hen soueliasti henen petteis.

Markus 14:1-11Juudas Iskariot katseli elämää talousmiehen ahtaasta näkökulmasta ja asetti elämän arvojaan sen mukaan.

tämmöinen tuhlailu ei voi olla jumalallista?

vai mitä lie mielessään liikkunut.


Markus ei kerro naisen nimeä.

Johanneksen evankeliumissa sama kertomus liitetään Betanian Mariaan.

ei siis Magdalan Mariaan.


Mutta sis peiue ennen Päsieist/ tuli Jesus Bethanian/ cussa Lazarus oli coollut/ ionga hen coolluista ylesheräytti.

Sielle he teit henelle Echtolisen/ ia Martha palueli/ Mutta Lazarus oli yxi nijste/ iotca henen ca'sans atrioitzit.

Nin otti Maria ydhen Marcan Woidhett callist turmelematoind Nardusta/ ia woiteli Jesusen Jalghat/ ia quiuasi hiuxilla's hene' Jalcans. Mutta se Hone teutettin Woitein Haijusta.

Nin sanoi sis yxi henen Opetuslapsistans/ Judas Simonin poica Ischariotes/ ioca henen sijtte petti/

Mixei teme Woidhe myyty colmen satan pe'ningin/ ia annettu waiwasten?

Ei hen site sanonut/ ette hen Waiwaisit totteli/ waan ette hen oli Warghas/ ia henelle oli Cuckaro/ ia ca'noi sen/ quin annetin.

Nin sanoi Jesus/ Salli henen olla/ hen ombi sen ketkenyt minun hautamiseni peiuexi/

Sille ette teille ombi aina waiwaset cansan/ waan em mine ole aina teille.

Joh 12:1-8

1 kommentti:

  1. Jeesuksesta ja Maria Magdaleenasta:

    http://koti.phnet.fi/petripaavola/mariamagdaleena.html

    VastaaPoista