maanantai 2. helmikuuta 2009

Maailmankaikkeuden ikä 6000 vuotta?

Piispa James Ussher (1581-1656) laski luomisen ajankohdaksi 23.10. 4004 eKr

Suomalaisen heränneen kansan parissa elää yhä edelleen voimakkaasti ajanlasku, jonka mukaan koko maailma kaikkineen on luotu noin 4000 ennen Kristuksen syntymää. Sama ajatus esiintyy ns. "nuoren maailman" kreationismissa, jota monet amerikkalaiset fundamentalistiset kristityt puolustavat.

Mistä tämä ajoitus on heränneen kansan sydämiin piirtynyt niin syvään, että vielä 2009 monet pitävät siitä kiinni?

Suurten kansanherätysten juuret ulottuvat maassamme 1800-luvulle ja 1700-luvun lopulle. Tuohon aikaan sanomalehtiä ei oikeastaan Suomessa tunnettu, mitään sähköisiä viestintävälineitä, lennättimiä, radioita tai televioisoita ei ollut ja valokuvauskin oli harvojen huvia vielä 1800-luvun loppupuolellakin. Kirjoja oli vähän ja ne olivat kalliita.

Kansansivistyksestä piti huolta kirkon helmassa syntynyt lukutaidon opetus, jonka tavoitteena oli antaa jokaiselle kristitylle kyky itse lukea pyhää Raamattua, katekismusta ja virsikirjaa. Nämä kirjat olivat 1800-luvulla melkein jokaisen suomalaisen kodin hyllyllä, vaikka leivästäkin olisi ollut puute ja pettua tehtiin.

Tärkeänä lisänä näihin oli sitten almanakka, allakka, joka oli samalla eräänlainen tietokirja.

Bibliassa ja allakassa oli esitettynä maailmanhistorian aikataulu Aatamista Kristukseen vuosilukuineen kaikkineen.

Ja näin tehokasta oli kansanopetus, lukkarin koulut, joissa opeteltiin bookstaaveja tapaamaan Aleksis Kiven hauskasti kuvaamalla tavalla. Kristillinen kansanopetus laajeni sitten kansan kouluksi, josta yhteiskunta alkoi yhä enemmän ottaa vastuuta 1800-luvun loppua kohden.

Mikä oli präntätty - ja sitä ei ollut paljon - oli totuuden perikuva. Ja siellä, oikein pyhän Raamatun etusivuilla, kerrottiin että maailma on luotu 4001 eKr.


RAAMATUN SUKULUETTELOT
Tuo präntätty maailman ikä juontaa juurensa aikansa korkeimpaan tieteeseen. Huipputiedemiehet pohtivat maailman ikää. Koska ei tunnettu yhtään mitään menetelmää, jolla vuorien tai jokien tai muinaismuistojen tai kallioiden ikää voitaisiin määrittää, käännyttiin hyvin vanhan auktoriteetin puoleen.

Raamattu on hyvin vanha kirja ja kertoo hyvin kauan sitten eläneistä ihmisistä oikein heidän iästään kertovien vuosilukujen kera. Tällaisena nämä muinaiset juutalaiset sukutaulut olivat ainutlaatuinen lähde, ainoa keino yrittää asettaa vanhaa maailmaa aikajärjestykseen ja arvioida, milloin Aaatami ja Eeva ovat eläneet.

1 Mooses 5 antaa ajoituksen Aadamista Nooan ja vedenpaisumukseen (KR 1992)

Tämä on luettelo Aadamin jälkeläisistä. Luodessaan ihmisen Jumala teki hänet kaltaisekseen. Hän loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja hän siunasi heidät ja antoi heille nimeksi ihminen silloin kun heidät luotiin.

Kun Aadam oli elänyt 130 vuotta, hänelle syntyi poika, joka oli hänen näköisensä, hänen kaltaisensa, ja hän antoi pojalle nimen Set. Setin syntymän jälkeen Aadam eli vielä 800 vuotta, ja hänelle syntyi sinä aikana lisää poikia ja tyttäriä. Aadam eli kaikkiaan 930 vuotta, ja sitten hän kuoli.

Kun Set oli elänyt 105 vuotta, hänelle syntyi Enos. Enosin syntymän jälkeen Set eli vielä 807 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Set eli kaikkiaan 912 vuotta ja kuoli sitten.

Kun Enos oli elänyt 90 vuotta, hänelle syntyi Kenan. Kenanin syntymän jälkeen Enos eli vielä 815 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Enos eli kaikkiaan 905 vuotta ja kuoli sitten.

Kun Kenan oli elänyt 70 vuotta, hänelle syntyi Mahalalel. Mahalalelin syntymän jälkeen Kenan eli vielä 840 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Kenan eli kaikkiaan 910 vuotta ja kuoli sitten.

Kun Mahalalel oli elänyt 65 vuotta, hänelle syntyi Jered. Jeredin syntymän jälkeen Mahalalel eli vielä 830 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Mahalalel eli kaikkiaan 895 vuotta ja kuoli sitten.

Kun Jered oli elänyt 162 vuotta, hänelle syntyi Henok. Henokin syntymän jälkeen Jered eli vielä 800 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Jered eli kaikkiaan 962 vuotta ja kuoli sitten.

Kun Henok oli elänyt 65 vuotta, hänelle syntyi Metuselah. Metuselahin syntymän jälkeen Henok eli vielä 300 vuotta vaeltaen aina Jumalan tahdon mukaisesti, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Henok eli kaikkiaan 365 vuotta. Hän vaelsi kuuliaisena Jumalalle. Sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen.

Kun Metuselah oli elänyt 187 vuotta, hänelle syntyi Lemek. Lemekin syntymän jälkeen Metuselah eli vielä 782 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Metuselah eli kaikkiaan 969 vuotta ja kuoli sitten.

Kun Lemek oli elänyt 182 vuotta, hänelle syntyi poika. Hän antoi pojalle nimen Nooa ja sanoi: "Tämä poika on antava meille lohtua työssämme ja vaivannäössämme, kun viljelemme maata, jonka Herra on kironnut." Lemek eli Nooan syntymän jälkeen vielä 595 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Lemek eli kaikkiaan 777 vuotta ja kuoli sitten.

Kun Nooa oli elänyt 500 vuotta, hänelle syntyivät Seem, Haam ja Jafet.

Tällä tavoin jatkuu Vanhassa testamentissa ihmisten suku, polvesta polveen.


UUSI TESTAMENTTI
Matteuksella ja Luukkaalla on Jeesuksen sukupuu - tosin keskenään erilaiset - joissa tämä Vanhan testamentin voimakas linja on esillä.


Matteuksen evankeliumi alkaa näin (koeta muistin virkistämiseksi opetella ulkoa)


Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan, sukuluettelo:

Abrahamille syntyi Iisak, Iisakille Jaakob, Jaakobille Juuda ja tämän veljet, Juudalle Peres ja Serah, joiden äiti oli Tamar, Peresille Hesron, Hesronille Ram, Ramille Amminadab, Amminadabille Nahson, Nahsonille Salma, Salmalle Boas, jonka äiti oli Rahab, Boasille Obed, jonka äiti oli Ruut, Obedille Iisai ja Iisaille Daavid, kuningas.

Daavidille syntyi Salomo, jonka äiti oli Urian vaimo, Salomolle Rehabeam, Rehabeamille Abia, Abialle Asaf, Asafille Josafat, Josafatille Joram, Joramille Ussia, Ussialle Jotam, Jotamille Ahas, Ahasille Hiskia, Hiskialle Manasse, Manasselle Amos, Amosille Josia ja Josialle Jekonja ja tämän veljet Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikoihin.

Kansan pakkosiirron jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille Serubbabel, Serubbabelille Abihud, Abihudille Eljakim, Eljakimille Asur, Asurille Sadok, Sadokille Jakin, Jakinille Elihud, Elihudille Eleasar, Eleasarille Mattan, Mattanille Jaakob ja Jaakobille Joosef, Marian mies. Maria synnytti Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi.

Sukupolvia on siis Abrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista, Daavidista pakkosiirron aikaan samoin neljätoista, ja siitä taas neljätoista Kristukseen.


PIISPA JAMES USSHER
Hieman Lutherin ajan jälkeen elänyt irlantilainen piispa, lahjakas yliopistomies ja aikansa korkeasti oppineisiin kuulunut James Ussher (1581 - 1656) laski Raamatun sukutaulujen perusteella maailmanhistorian kulun oman aikansa juliaanisissa kalenterivuosissa.

Piispa tuli siihen tulokseen, että Jumala loi maailman lokakuun 23. vastaisena yönä 4004 ennen Kristusta. Hän julkaisi Raamatun aikataulut kuuluisassa kirjassaan

James Ussher Annales veteris testamenti, a prima mundi origine deducti 1650.


EI HULLUMPI KALENTERI
Ottaen huomioon 1600-luvun tieteen puutteelliset ajoitusmenetelmät ja historiallisten lähteiden niukkuuden, Ussherin kalenteri on Israelin historian ja Uuden testamentin ajoilta melko hyvä saavutus. Vanhemmatkin tapahtumat kulkevat juutalaisen kansan sukutaulujen avulla järkevissä puitteissa.

Moderni tiede on tuonut mukanaan huikeita uusia tieteellis-teknisiä ajoitusmenetelmiä, valtavasti uutta historian tietoa ihmiskunnan vaiheista ja alkuperästä ja monella tavalla kulkenut pyhän Raamatun kansien välissä olevan sivistyksen ja tiedon ohi, yli ja ali.


NUORI MAAILMA
Kreationismiksi kutsutussa kristillisessä suuntauksessa on pyrkimyksenä kääntää kello takaisin esi-tieteelliseen aikaan, Ussherin ja muinaisten juutalaisten kirjurien maailmaan. Koska se on Raamatussa se on niin - periaatteella, jossa Jumalan ilmoitus on erehtymätöntä ikuista totuutta, jota ei aikamme tiede pysty horjuttamaan.

Tämä on jonkinlainen 1900-luvun alun kouristusliike, johon kuuluvat myös nuo "apinaihminen" oikeuskäynnit ja ankara taistelu kehitysoppia vastaan, yritys todistaa maailmanlaaja vedenpaisumus tai Aatamin ja Eevan paratiisin historiallisuus ja todellisuus tämän maapallon pinnalla.

Paljon tästä on ollut harmia Jeesuksen evankeliumille ja moni ihminen on eksynyt harhapoluille törmättyään tällaiseen hengellisyyteen, jonka edustajat puhuvat itse pyhän Jumalan nimissä.


RAKKAUS TOTUUTEEN
Mutta Raamattu itse kehottaa totuuteen, totuudellisuuteen, profeettojenkin arvosteluun ja kriittisyyteen, Totuuden Hengen johdatukseen.

Tessalonikalaiskirjeessä on vakava varoitus, että Jumala tahtoo antaa lahjaksi omilleen rakkauden totuuteen.

Paavali kirjoittaa että Isälle Jumalalle totuudellisuus on niin tärkeä, että Hän on valmis vaarantamaan valittujensakin pelastuksen, jos he eivät tätä rakkautta totuuteen ota lahjana vastaan.

Kristitylle on ominaista totuudellisuus - ennen kaikkea omasta itsestä, omasta hyvyydestä Jumalan edessä, mutta myös ajallista ja iankaikkista elämää ajatellen.

Me emme voi mitään totuutta vastaan - oli se kuinka kirpeä tahansa.


Jonka tulemus saatanan vaikutuksen jälkeen tapahtuu, kaikella voimalla ja merkeillä ja petollisilla ihmeillä,

Ja kaikella vääryyden petoksella niiden seassa, jotka kadotukseen tulevat, ettei he rakkautta totuuden puoleen ottaneet, autuaaksi tullaksensa.

Sentähden on Jumala heille lähettävä väkevän eksytyksen, niin että he valheen uskovat:

Että ne kaikki tuomittaisiin, jotka ei totuutta uskoneet, vaan vääryyteen suostuvat.

2 Tess 2:9-12 Biblia 1776

5 kommenttia:

 1. Eräs henkilö esitti Uusitie lehdessä ajatuksen:Jos esim.kallioperän luomisen jälkeen olisi tiedemiehillä määritelty sen ikä,he olisivat tutkittuaan todenneet ehkä jotain 5 miljardia vuotta,vaikka se todellisuudessa olisi päivän vanha.Samoin ihmisen luomisen jälkeen olisi kysytty ikää,ehkä noin 25 vuotta,vaikka todellisuudessa yksi päivä.Mitä Mikko sanoo tästä?

  VastaaPoista
 2. kiitos kysymästä. Aiheesi on tärkeä kristittyjen parissa, joten avasin sille oman tekstin.

  VastaaPoista
 3. Mites se lasketaan. Eikö raamatussa lue että alussa jumala loi taivaan ja maan ja maa oli autio ja tyhjä. Missä raamatussa lukee maan olevan 6000 vuotta vanha? Riippuuko vähän miten se lasketaan raamatusta.
  Sitten vasta mennään siihen ensimmäinen päivä juttuun jonka ajatellaan olevan tuhat vuotta. Alussa jumala loi taivaan ja maan eikä siihen kohtaan anneta aika määriä. Sen jälkeen tulee ne päivät ja muistaakseni raamatussa lukee että yksi päivä on NIINKUIN tuhat vuotta. Ei lue että 1 päivä on tarkalleen 1000 vuotta. En tiedä onko sitten vajaa 14 miljadia vuotta tiede selvittänyt. Siunausta.

  VastaaPoista
 4. Eikö raamatussa lue että alussa jumala loi taivaan ja maan ja maa oli autio ja tyhjä. Missä raamatussa lukee maan olevan 6000 vuotta vanha? Riippuuko vähän miten se lasketaan raamatusta Sitten vasta siihen ensimmäinen päivä juttuun jonka ajatellaan olevan tuhat vuotta. Alussa jumala loi taivaan ja maan eikä siihen kohtaan anneta aika määriä. Sen jälkeen tulee ne päivät ja muistaakseni raamatussa lukee että yksi päivä on NIINKUIN tuhat vuotta. Ei lue että 1 päivä on tarkalleen 1000 vuotta. En tiedä onko sitten vajaa 14 miljadia vuotta tiede selvittänyt.

  VastaaPoista
 5. Eikö raamatussa lue että alussa jumala loi taivaan ja maan ja maa oli autio ja tyhjä. Missä raamatussa lukee maan olevan 6000 vuotta vanha? Riippuuko vähän miten se lasketaan raamatusta Sitten vasta siihen ensimmäinen päivä juttuun jonka ajatellaan olevan tuhat vuotta. Alussa jumala loi taivaan ja maan eikä siihen kohtaan anneta aika määriä. Sen jälkeen tulee ne päivät ja muistaakseni raamatussa lukee että yksi päivä on NIINKUIN tuhat vuotta. Ei lue että 1 päivä on tarkalleen 1000 vuotta. En tiedä onko sitten vajaa 14 miljadia vuotta tiede selvittänyt.

  VastaaPoista