lauantai 23. huhtikuuta 2011

Barabbas

Barabbas
James Tissot (1836-1902)

Niin oli heillä silloin yksi kuuluisa vanki sidottuna, joka kutsuttiin Barabbas.

Kuin he siis koossa olivat, sanoi Pilatus heille: kumman te tahdotte, että minä päästän teille? Barabbaan, taikka Jesuksen, joka kutsutaan Kristus?
Sillä hän tiesi, että he hänen kateuden tähden olivat antaneet ylön.

Mutta kuin hän tuomio-istuimelle istui, lähetti hänen emäntänsä hänen tykönsä, sanoen: älä sinä mitään tee sille vanhurskaalle; sillä minä olen paljon kärsinyt tänäpänä unessani hänen tähtensä.

Mutta pappein päämiehet ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta, mutta Jesusta hukkaamaan.

Niin vastasi maaherra ja sanoi heille: kumman näistä kahdesta te tahdotte, että minä päästän teille? mutta he sanoivat: Barabbaan.

Pilatus sanoi heille: mitä siis minun pitää tekemän Jesukselle, joka kutsutaan Kristus? Sanoivat he kaikki hänelle: ristiinnaulittakaan.

Niin sanoi maaherra: mitä hän pahaa teki? Mutta he huusivat sitä enemmin ja sanoivat: ristiinnaulittakaan.


Kuin Pilatus näki, ettei hän mitään auttaa taitanut, mutta enempi pauhina tuli, otti hän vettä ja pesi kätensä kansan edessä, sanoen: viatoin olen minä tämän vanhurskaan vereen: katsokaat itsiänne.

Ja kaikki kansa vastasi ja sanoi: hänen verensä tulkaan meidän päällemme ja lastemme päälle.

Silloin päästi hän heille Barabbaan; mutta Jesuksen, kuin hän hänen ruoskinut oli, antoi hän ylön ristiinnaulittaa.
Mt 27:16-26 Biblia 1776


Niin Pilatus kutsui kokoon ylimmäiset papit ja valtamiehet ja kansan.

Ja sanoi heille: te olette tämän ihmisen minulle tuoneet niinkuin kansan häiritsiän, ja katso, minä olen häntä tutkinut teidän edessänne ja en löydä yhtään vikaa tässä ihmisessä, joista te kannatte hänen päällensä, Eikä Herodeskaan; sillä minä lähetin teidät hänen tykönsä, ja katso, ei häneltä yhtään hengen rikosta ole tehty.

Sentähden tahdon minä hänen rangaistuna päästää.

Mutta hänen piti joka juhlana päästämän heille yhden vallallensa.

Niin koko joukko huusi ja sanoi: ota tämä pois, ja päästä meille Barabbas,

Joka oli kapinan ja miestapoin tähden, kuin kaupungissa tapahtunut oli, vankiuteen heitetty.
Lk 23:13-19 Biblia 1776Mutta ei Jesus sitte ensinkään vastannut, niin että Pilatus ihmetteli.

Mutta juhlana päästi hän heille yhden vangin irralle, kenenkä he anoivat.

Niin oli yksi nimeltä Barabbas, joka oli sidottu kapinan nostajitten kanssa, jotka kapinassa murhan tehneet olivat.

Ja kansa huusi ja rupesi häntä rukoilemaan, että hän tekis niinkuin hän aina heille tehnyt oli.

Niin Pilatus vastasi heitä, sanoen: tahdotteko, että minä päästän teille Juudalaisten kuninkaan? (Sillä hän tiesi, että ylimmäiset papit olivat hänen kateudesta antaneet ylön.)

Mutta ylimmäiset papit yllyttivät kansaa, että hän heille ennen päästäis Barabbaan.

Niin Pilatus vastasi ja taas sanoi heille: mitä te siis tahdotte, että minun pitää tälle tekemän, jonka te Juudalaisten kuninkaaksi kutsutte?

Niin he taas huusivat: ristiinnaulitse häntä.

Mutta Pilatus sanoi heille: mitäs hän pahaa on tehnyt? Mutta he huusivat vielä kovemmin: ristiinnaulitse häntä.

Mutta Pilatus tahtoi kansan mielen noutaa ja päästi heille Barabbaan. Ja Jesuksen, kuin hän hänen ruoskinut oli, antoi ylös ristiinnaulittaa.
Mk 15:5-15 Biblia 1776


Ja kuin hän sen sanonut oli, meni hän taas ulos Juudalaisten tykö ja sanoi heille: en minä löydä yhtään syytä hänessä.

Mutta teillä on tapa, että minun pitää teille päästämän yhden pääsiäisenä: tahdotteko siis, että minä päästän teille Juudalaisten kuninkaan?

Niin he huusivat taas kaikki, sanoen: ei tätä, vaan Barabbasta.

Mutta Barabbas oli ryöväri.
Joh 18:38-40 KR 1776
Kaikki neljä evankelistaa mainitsevat Barabbaan ja kertovat hänestä suurinpiirtein samaan tapaan.

Missään muualla häntä ei Uudessa testamentissa mainita.

Kreikan sana bar-Abbas
tulee aramean nimestä בר-אבא
Bar Abba, joka tarkoittaa "isän poika"


Matteus: kuuluisa vanki

Markus συστασιαστής systasiastes - osallinen kapinaan jossa oli tapahtunut φόνος fonos - murha, surma.

Luukas στάσις stasis - asian kanssa seisominen, kannanotto ... kapina kaupungissa ja murha

Johannes λῃστης lestes - ryöväri, varas


Barabbas palauttaa mieleemme, että kyseessä on Jeesuksenkin kohdalla oikeudenkäynti.

Rikollinen vangitaan, tuomitaan lakien mukaan ja saa esivallan määräämän tuomion.

Roomassa risti (stauros) oli erityisen julmana ja häpeäälisenä pidetty tapa surmata ihminen, ja sitä käytettiin ainoastaan orjien ja kapinallisten (ei roomalaisten) teloittamiseen.

Kapina keisaria vastaan muodossa tai toisessa ansaitsi julmimman mahdollisen kuolemanrangaistuksen.

Barabbas oli evankelistojen kertoman mukaan syyllinen kapinointiin, jossa joku oli saanut surmansa. Varmaan tämä joku oli roomalainen tai palkkasoturi, mitä sillä muuten olisi väliä.

Siis oikeus oli antanut laillisen tuomion Rooman valtakunnan järjestyksen mukaan, ja Barabbas odotti vankina kohta tapahtuvaa tuskallista kuolemaa.


Jeesus ei tässä näkökulmassa oikeastaan kärsi Barabbaan sijasta, tee mitään hänen hyväkseen.

Pilatuksella on tapana päästää joku vanki kansan mieliksi suurten juhlien aikaan (mistä roomalaiset lähteet eivät tiedä - eivät paljon Pilatuksestakaan)

Kansa saa valita kahden välillä, toinen vapautetaan koska Pilatus niin tahtoo ja toinen saa ansaitsemansa rangaistuksen.

Mikä tässä nousee voimallisesti esiin on "kuka on syyllinen?"


Juutalaisen kansan pitkä historia kristittyjen kansojen parissa on täynnä juutalaisvihaa, antisemitismiä, jossa on taustassa ovat olleet mukana uskonnolliset asiat.

Venäjällä esimerkiksi progromien aikaan kuultiin vertahyytävä huuto "Kristuksen tappajat"

Samoin ristiretkeläiset surmasivat Euroopan juutalaisia, Kristuksen tappajia, matkallaan Jeesuksen hautaa vapauttamaan islamin käsistä.

Kuka on siis syyllinen Jeesuksen surmaamiseen?


Saksalainen paavi Benediktus XVI on julkaissut kirjan, jossa hän käsittelee tätä aihetta.

Kansainvälisiin uutisiin nousi "paavi sanoo, että juutalaiset eivät ole kansana vastuussa Jeesuksen kuolemasta"

Evankeliumeissa tämä asia kulminoituu Pilatuksen tuomioistuimessa, eräänlaisessa huutoäänestyksessä.

Johanneksen evankeliumi, mutta muutkin, erityisesti korostavat roomalaisten haluttomuutta surmata ilmeisen viaton mies.

Mutta minkäs teet, kansa niin tahtoo joten pesen käteni tästä jutusta...


Evankeliumit tekevät eroa myös kansanjohtajien, pappien, ja tavallisen kansan välillä.

Johdon rooli oli innostaa kansaa vaatimaan Jeesuksen kuolemaa, ja Jerusalemiin kokoontunut kansa oli helposti innostettavissa.

Vielä oli yksi mahdollisuus - entä jos annettaisiin Jeesukselle vapaus ja Barabbas surmataan?

Evankeliumit näin korostavat kansan tahtoa, äänestys oli yksimielinen - juutalaiset eivät halunneet kuningasta vaan keisarin.

tämä on totuus.


Matteus menee vielä pitemmälle kertoessaan, että kansa sanoi "tulkoon hänen verensä meidän ja lastemme päälle"

ei tämä ole hurskas uhriveren toivominen sovitukseksi Jumalan kanssa!

tämä on vertahyytävä huuto, me kannamme vastuun tämän miehn kuolemasta - tiedämme mitä teemme, pois päiviltä moinen.

---
Muistan opiskeluajoilta, kuinka vahvasti professori Räisänen sanoi ettei tällainen teksti Matteuksessa voi mitenkään olla Jumalan sanaa.


Sinä päivänä tulivat muutamat Pharisealaiset ja sanoivat hänelle: lähde ulos ja mene täältä pois; sillä Herodes tahtoo sinua tappaa. Ja hän sanoi heille: menkäät ja sanokaat sille ketulle: katso, minä ajan ulos perkeleitä, ja parannan tänäpänä ja huomenna, ja kolmantena päivänä minä lopetetaan.

Kuitenkin pitää minun tänäpänä ja huomenna ja toisena huomenna vaeltaman; sillä ei tapahdu, että propheta muualla hukataan kuin Jerusalemissa.

Jerusalem, Jerusalem, joka tapat prophetat ja kivität niitä, jotka sinun tykös lähetetään, kuinka usein minä tahdoin koota sinun lapses, niinkuin kana kokoo poikansa siipiensä alle, ja ette tahtoneet?

Katso, teidän huoneenne jätetään teille kylmille.

Totisesti sanon minä teille: ei teidän pidä minua näkemän, siihenasti kuin se aika tulee, jona te sanotte: siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimeen!
Lk 13:31-35 Biblia 1776


Välirikko oli täydellinen Jeesuksen ja kansan välillä.

Kun sotilaat kuljettivat Häntä ristintiellä, Jeesus tiesi, mitä tälle kaupungille ja sen asukkaille olisi kohta tapahtuva


Ja kuin he hänen veivät ulos, käsittivät he yhden, Simonin Kyrenistä, joka maalta tuli, ja panivat hänen päällensä ristin, sitä Jesuksen jäljessä kantamaan.

Mutta häntä seurasi suuri joukko kansaa ja vaimoja, jotka häntä itkivät ja parkuivat.

Niin Jesus käänsi itsensä heidän puoleensa, ja sanoi: Jerusalemin tyttäret, älkäät minua itkekö, vaan itkekäät itse teitänne ja teidän lapsianne;

Sillä katso, päivät tulevat, joina he sanovat: autuaat ovat hedelmättömät, ja ne kohdat, jotka ei synnyttäneet, ja ne nisät, jotka ei imettäneet.

Silloin he rupeevat sanomaan vuorille: langetkaat meidän päällemme, ja kukkuloille: peittäkäät meitä.

Sillä jos he nämät tekevät tuoreessa puussa, mitä sitte kuivassa tapahtuu?

Niin vietiin myös hänen kanssansa kaksi muuta pahantekiää surmattaa.

Ja kuin he siihen siaan tulivat, joka Pääkallon paikaksi kutsutaan, siinä he hänen ristiinnaulitsivat ja ne pahantekiät, yhden oikialle ja toisen vasemmalle puolelle.

Luukas 23:26-33 Biblia 1776


Usein kuulemme sanottavat, että olemme kuin Barabbas, jonka sijasta Jeesus surmattiin.

Tämä ei ole kuitenkaan Uuden testamentin varsinainen sanoma evankeliumien kertomuksessa.

Barabbas oli juutalaisen kansan lankeamuksen pohjamutia.

He tekivät selväksi, että tahtoivat Jeesuksen pois päiviltä.

Juutalaiset ovat näin Kristuksen - Messiaan - tappajia, vaikka roomalaiset itse teloituksen suorittivat ammattimaiseen tapaansa.


Tämän syytöksen lukeminen juutalaisille ja heidän vainoamisensa sen tähden on omituinen juttu.

Mutta se kai kuuluu uskonnollisuuteen, etenkin lähellä olevan toisen ryhmän vähättely, pilkka ja suoranainen vaino.

Sillä Raamattu kertoo, että juutalaiseten lankeaminen on pelastukseksi koko maailmalle.

Näin piti tapahtua, että Kirjoitukset kävisivät toteen.

Tuo sukupolvi ja heidän lapsensa saivat kyllä rangaistuksensa, evankeliumin viholliset, Stefanuksen ja Jaakobin Herran veljen surmaajat.

Ei jäänyt temppelistä kiveä kiven päälle ja kotimaasta tuli lähtö.

Mutta meille tämä on elämäksi!

Pakanain ajat ovat täyttymässä, Herran paluu on lähellä.

Juutalainen kansa asuu taas kotimaassaan, eikä Jerusalem ole enää pakanain tallattavissa.


Mutta jos heidän lankeemisensa on maailman rikkaus ja heidän vähennöksensä on pakanain rikkaus; kuinka paljoa enemmin heidän täydellisyytensä?

Sillä teille pakanoille minä puhun: että minä pakanain apostoli olen, ylistän minä minun virkaani.

Jos minä taitaisin jollakin tavalla niitä, jotka minun lihani ovat, kiivaaksi saada ja muutamatkin heistä autuaaksi saattaa.

Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailman sovinto, mitäs heidän korjaamisensa muuta on kuin elämä kuolleista?

Rm 11:12-15 Biblia 1776


Paavali puhuu oman kansansa, juutalaisten, lankeamuksesta

hylkäämisestä

ei siitä, että he valitsivat Barabbaksen ja hylkäsivät Jeesuksen

vaan siitä, että Jumala on hyljännyt heidät

ei kiva.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti