keskiviikko 28. tammikuuta 2009

Tabitan silmät Apt 9:40 Ekechukwu

Gazellisilmäinen nainen

siinä olisi muuten jollekin taiteellisesti lahjakkaalle aikamoinen haaste

"Tabitan silmät"

en ensinäkymältä löydä moista ... hetki kun hän avaa silmänsä

Nin Petari ylesnousi/ ia tuli heiden tyghens.

Ja quin he' oli sinne tullut/ nin he weit henen Salijn. Ja hene' ymberins seisoit caiki Lesket/ idkein ia osotit henelle ne Hamet ia Waattet/ iotca se Tabea heille oli tehnyt/ coska hen wiele oli heiden cansans.

Ja quin Petari oli heite caiki wlosaijanut/ nin hen laski poluillens/ Rucoli/ ia keensi henens Rwmin polen ia sanoi/ Tabea/ Nouse yles.

Nin se auasi silmens.

Apt 9:39-40


Daniel Ekechukwu

joku vuosi sitten Suomessa mies, joka kertoi kirkossa olleensa kuollut, oli Nigeriasta.

joku kertoi minulle, oliskohan ollut Junkkaalan Eero, että oli ollut aika kovaa ja lakihenkistä puheensa.

Löysin asiallisen nettisivun aiheesta, josta lainaan pätkiä tähän:

--------
"Kuolleista herääminen on nyt kui­ten­kin yksi keskeinen Bonnken or­gani­saation levittämä asia. Nigeria­lainen pastori Daniel Ekechukwu kävi No­kian herätyksen kutsumana Suomes­sakin kertomassa, kuinka hän heräsi kuolleista Bonnken ko­kouksen yhtey­dessä.

Kertomansa mukaan hän kuoli vam­moihin, jotka sai autonsa suis­tuttua tieltä.

Pastorin sanoma keskittyy anteek­sian­tamisen merkityksen korostami­seen.

Aivan oikein, se on tärkeä asia. Mutta muuten hänen ta­rinaansa liittyy mo­nia epäselvyyksiä.

Ihminen saattaa kokea monenlaista kummallista, ilman, että se vielä on Jumalan vaikutusta.

Jumala itse Raamatussa ei ohjaa ke­tään kummallisuuksiin tai erikoi­siin kokemuksiin, vaan tavalliseen, rehelli­seen ja nöyrään elämään.

Kukaan ei voi väittää, etteikö pas­tori Daniel kokenut jotakin. Hän itse ja ehkä hänen vaimonsa tietää koko to­tuuden.

Mutta voimme ja meidän tulee tar­kastaa Raamatusta hänen kerto­mansa oikeutus, sillä hän esittää hyvin vah­voja väitteitä.


Eri versioita…


Mm. Mike Oppenheimer ja Sandy Simpson ovat verranneet eri taho­jen kertomuksia toisiinsa. Nigeria­lainen Leo Igwe tutki asiaa paikan päällä. Muutamat muutkin ovat asiaan puut­tuneet.

Näyttää selvältä, että asiasta on mo­nia versioita.

Esimerkiksi Bonnken mukaan pasto­rin ruumiiseen oli jo ruiskutettu bal­sa­mointiainetta. Pastorin veljen Kingsley Ekechukwun ja hautaus­urakoitsijan mukaan näin ei tapah­tunut.

Omaiset kuljettivat kuolleen, tai olete­tun kuolleen, Bonnken tilaisuu­teen, jonka yhteydessä pidetyssä rukousko­kouksessa pastori Daniel ”heräsi kuolleista”. Bonnke ei itse ollut läsnä tässä hetkessä.

Eräät lehdet ovat kuitenkin leiman­neet Bonnken kuolleista herättä­jäksi.

Bonnken omalla nettisivulla asia on näkyvästi esillä, ilman samassa yh­tey­dessä selvästi olevaa mainintaa, että hän ei ollut itse mukana, kun pastori ”heräsi kuolleista”.

Benny Hinnin tv-ohjelman vieraana ollut Bonnke tosin mainitsi, että hän ei ollut paikalla. Se käy ilmi myös Bonnken nettisivuilta, jos lukee koko tekstin.

Kysymys ei ole siitä, etteikö Jumala voi herättää kuolleista. On tapauk­sia, joissa ilmeisesti näin on käynyt. Eräät suomalaisetkin lähetyssaar­naajat ovat kertoneet tapauksista. Mutta niistä ei ole tehty sensaa­tioita, eikä niillä ole perus­teltu jon­kun kristilliseksi maini­tun erityisopin tai -liikkeen oikeutusta, eikä julista­jan omaa karismaa.

Näistä tapauksista ei ole tehty vi­deo­filmejä, eikä niitä kaupata maa­ilmalla.

Kysymys ei liioin ole siitä, etteikö Bonnkella ja hänen järjestössään toimivilla, ole halu olla mukana viemässä evankeliumin sanomaa.

Mutta kuten aiemminkin on todettu, pelastus on aina Jumalan työ, eikä ihmisen osa siinä työssä ole maine, valta ja varallisuus.

Tapauksesta tehtyä videota myy Bonnken maailmanlaaja jär­jestö. Hän on mainostanut videota myös vierail­lessaan Copelandin ja Hinnin tv-oh­jelmissa.

Mutta kuolleista herättäminen ei ole Raamatussa lainkaan sellainen asia, kuin mitä äärikarismaattisuus haluaa esittää.

Vastaus rikkaan miehen pyyn­töön…

Pastori Ekechukwu kertoo käy­neensä taivaassa ja helvetissä. Hän uskoo olevansa Jumalan antama merkki ih­miskunnalle.

Bonnken järjestön haastattelema Ekechukwu kertoo, kuinka kaksi en­keliä tuli hänen luokseen ambulans­sissa matkalla sairaalaan. Nämä vei­vät hänet taivaaseen ja helvettiin.

Taivaassa hän näki joukon, joka näöl­tään ja rodultaan oli yhtäläistä. Ku­kaan ei näyttänyt vanhalta tai nuo­relta. Kaikki toimivat yhtenä ja palvoi­vat yhdessä ”ihan kuin jonkin sähköi­sen kytkimen ohjaamina”. (Äärikaris­maattisuus tuntuu mielty­neen kuvaa­maan monia jumaluu­teen liittämiään seikkoja sähköisinä ilmiöinä.)

Mutta oli taivaassa yksi vanhem­man­kin näköinen olento, jota Da­niel ensin luuli Jumalaksi. Enkeli sa­noi tämän olevan Aabraham.

Kun enkeli näytti Danielille taivaan asuinsijoja (mahtavia kartanoita) hän mainitsi, että ”Kartanot ovat valmiita, mutta Jumalan pyhät eivät. Jeesuksen tulo viivästyy, koska kris­tityt seura­kunnassa eivät ole vielä valmiita”. (Äärikarismaattisen opin mukaan, jossa Kristus ei ole kaiken täyttymys, vaan tarvi­taan erityinen voittava seu­rakunta maan päälle ennen Kristuksen tulemusta…).

Helvetissä oli tervetulokyltti: ”Ter­ve­tuloa helvetin porteille”. Siellä oli täy­sin pimeää, mutta enkelistä läh­tevä valo valaisi sen verran, että Daniel näki siellä olevien mm. syö­vän omaa lihaansa ja oksentavan sitä (ihmissyö­jät). Muutkin eri syn­tien harjoittajat joutuivat tekemään omaan syntiinsä kuuluvia asioita omissa ryhmissään.

Seuraavaksi enkeli viittasi siihen, että Danielin paikka olisi helvetissä. Kun tämä puolusteli itseään, enkeli luki Raamatustaan Matt.5:21-22. Pastori muisti nyt, että hän oli sa­nonut pa­hasti vaimolleen ja oli ollut anteek­siantamaton.

Enkeli kuitenkin kertoi hänelle, että hän saa ”toisen tilaisuuden” mennä takaisin, koska ”rikkaan miehen pyyntö”, (Luuk.16:19-31) varoittaa elossa olevia helvetin kauhuista, to­teutuu Ekechukwun kautta ”viimei­senä varoituksena tälle sukupolvelle”.

Lopuksi Daniel vietiin vuoren hui­pulle, jossa oli pimeä reikä. Hui­pulla seisoi mies, jolle enkeli luo­vutti Da­nielin. Pian pastori käsitti, että mies oli saksalainen evankelista Reinhard Bonnke. Enkeli sanoi, että tämä mies auttaisi Danielia levittä­mään pelastuk­sen sanaa.

Bonnken mukaan pastorin kokemus on ”merkki taivaasta”.


Jakob Prasch kirjoittaa:

”Todellinen huolemme on tutkia pas­tori Ekechukwun kuoleman tai koke­muksen aitous Raamatun sa­nalla. Hän väittää, että helvetissä oli tervetulo­kyltti.

Vielä suurempi merkitys on väit­teellä, että hänen kokemuksensa on vastaus rikkaan miehen pyyntöön Luuk.16:19-31. Vastaukseksi tälle pyynnölle hä­net lähetettiin takaisin varoittamaan ihmisiä, että he katui­sivat ja uskoisi­vat.

Tämä on kuitenkin ristiriidassa Jee­suksen selvän opetuksen kanssa, kun hän selittää vertaustaan.

Hän sanoo selvästi, että vaikka joku nousisi kuolleista nämä ihmiset ei­vät uskoisi. Siksi Jumala kieltäytyi vastaa­masta pyyntöön sanan mu­kaan. Ke­nen tulkinnan me hyväk­symme? Pas­tori Ekechukwun vai Jeesuksen?----
lainaukset päättyvät

eiks jotenkin pistä sekä hymyilemään että huokaisemaan tämä juttu?

sen sijaan että meillä olisi hiljainen todistus, tässä lyödään rahoiksi ja siellä on vielä iso merkki "Welcome to Hell"

Aushwitzinkin rakentajat keksivät parempaa kuin tuo piru parka


jostain syystä sydäntänti lämmittävät paljon enemmän kuin koko tämä pastori Ekechukwun jutustelu Agricolan Raamatun sanat

"Nin se auasi silmens."

siinä olisi oiva aihe kristitylle taidemaalarille

Tabita, medzävuohi

taitaapi olla nykykielessä gaselli

oletko nähnyt gasellin silmät?


avattuaan silmänsä, kun Tabita näki vuoteensa luona olevan ukkelin nousi hän istumaan

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti